SCIA Engineer - Novinky

Hlavní záložky

 

SCIA Engineer 17.0 a 17.1 přinášejí celou řadu nový funkcí a vylepšení pro zvýšení produktivity Vaší práce.

Tato nová verze využívá nejmodernější technologie, aby poskytla uživatelům SCIA Engineer vyšší rychlost, lepší efektivitu a celkovou přehlednost při běžné každodenní práci i při řešení výjimečně náročných projektů.

Novinky pokrývají pět oblastí:

 • Návrh betonových konstrukcí: Komplexní a robustní řešení pro navrhování betonových sloupů, nosníků, desek a stěn představující efektivní, logický a časově úsporný pracovní postup.
 • Navrhování ocelových konstrukcí: Ekonomický návrh, přehledné a snadno ověřitelné výstupy a vyšší rychlost výpočtu při posouzení ocelových konstrukcí.
 • Interoperabilita a BIM: Efektivní spolupráce s partnery, řešení problémů v reálném čase.
 • Zatížení a generátory zatížení: Snadno ověřitelná a univerzálnější automatická definice zatížení.
 • Všeobecná použitelnost software: Zvýšená efektivita při každodenní práci a lepší pochopení chování konstrukce díky novým rozšířeným možnostem zobrazení, širší mezinárodní uplatnění prostřednictvím dalších nových národních příloh Eurokódu a aktualizace US norem.

Chcete se o nové verzi dozvědět více? Podívejte se náš webinář (v anglickém jazyce): SCIA Engineer 17.0

Zde si můžete přečíst stručný souhrn, zajímáte-li se o podrobnosti, navštivte  SCIA Resource Centre: v. 17.0v. 17.1

Stáhněte si SCIA Engineer 17

Zdarma můžete také požádat o zkušební verzi SCIA Engineer

design of reinforcement in 2D members

Nový návrh výztuže v deskách a stěnách

 • Rychlý a spolehlivý návrh výztuže pro 2D dílce pro MSÚ.
 • Přehledné a přizpůsobitelné výsledky ve 3D okně a v Engineering Reportu.
 • Snadné ověření výsledků v každém bodě 2D dílce.
 • Nová metoda výpočtu trhlin pro MSP ve dvou různých směrech pro každý povrch.
 • Nové možnosti zobrazení legendy výsledků. Nové v 17.1
 • Vysoký výkon díky využití všech jader procesoru.

(přečtěte si více)

Návrh výztuže na protlačení desky

Návrh výztuže na protlačení desky

 • Návrh a posudek smykové výztuže stropních a základových desek na protlačení dle EN 1992-1-1.
 • Optimalizovaný pracovní postup s automatickým rozpoznáním tvaru, orientace a polohy podpor.
 • Automatické rozpoznání tvaru a umístění podpory. Nové v 17.1
 • Automatická detekce otvorů. Nové v 17.1
 • Automatická detekce otvorůNěkolik možností výpočtu součinitele ß.

(přečtěte si více)

Normově závislé průhyby

Normově závislé průhyby

 • Rychlý a spolehlivý výpočet normově závislých průhybů současně v nosnících a deskách.
 • Automatický výpočet součinitele dotvarování a automatické generování příslušné kombinace zatěžovacích stavů.
 • Snadné ověření průhybů v různých fázích.
 • Úplný přehled o odezvě konstrukce díky grafické (diagramy, izočáry...) a numerické (tabulky) prezentaci výsledků.

(přečtěte si více)

národní přílohy Norska, Švédska

Nové národní přílohy

 • Nově implementované národní přílohy Norska, Švédska.
 • Rumunská a španělská národní příloha. Nové v 17.1
 • Aktualizované české s rakouské národní přílohy. Nové v 17.1
 • Aktualizované knihovny materiálů pro britské, rakouské, irské a německé národní přílohy.

(přečtěte si více)

Klasifikace průřezů

Klasifikace průřezů

 • Rychlá inteligentní klasifikace průřezů a odvození efektivních průřezových charakteristik.
 • Ekonomický návrh ocelových profilů, které spadají do třídy 3 na základě doporučení plynoucích z výzkumného projektu SEMI-COMP+.
 • Úspora materiálu u štíhlých průřezů v rozmezí 10 až 20 %.

(přečtěte si více)

Každodenní používání

Každodenní používání

 • Vyšší výkon díky využití všech jader procesoru.
 • Přehledné a úplné výstupní dokumenty s odkazy na použité články normy.
 • Nastavitelná podrobnost výstupu.
 • Grafické zobrazení mezilehlých výpočtů ve 3D okně (klasifikace, varování...).
 • Přehlednější informování o chybách a k varováních.

(přečtěte si více)

Aktualizované US normy

Aktualizované US normy

 • Aktualizace stávajících ocelářských norem ANSI/AISC 360-16 a AISI S100-16.

(přečtěte si více)

národní přílohy Norska, Švédska, Dánska, Itálie, Španělska a Kypru

Národní přílohy

 • Nově implementované národní přílohy Norska, Švédska, Dánska, Itálie, Španělska a Kypru.
 • Kompletně aktualizované české národní přílohy EN 1993.

(přečtěte si více)

Rigid diaphragm

Tuhá diafragmata

 • Tuhá diafragmata v kombinaci se zatěžovacími plochami pro roznos gravitačních zatížení dobře aproximují skutečné chování spřažených desek a poskytují snadno kontrolovatelné výsledky získané v krátkém čase.

(přečtěte si více)

Prolamovaný nosník Westok

Prolamovaný nosník Westok

 • Oboustranné propojení s programem CellBeam britského výrobce Westok.

(přečtěte si více)

Propojení - Revit

Propojení - Revit

Propojení SCIA Engineer 17 s Revit 2018 nabízí nové možnosti:

 • kompatibilita s Revit 2018.1, Nové v 17.1
 • chytré mapování materiálů a průřezů,
 • podporu vysokopevnostních betonů,
 • podpora více jazyků,
 • export / import spřažených desek a nosníků, Nové v 17.1
 • export / import průmyslově vyráběných nosníků. Nové v 17.1

(přečtěte si více)

Export z Allplan na jediné klepnutí myší

Export z Allplan na jediné klepnutí myší

 • efektivní spolupráce s Allplan,
 • přímé spuštění SCIA Engineer z nabídky Allplan,
 • automatické načtení modelu do SCIA Engineer.

(přečtěte si více)

Nová generace správy úkolů - bim+

Nová generace správy úkolů - bim+

 • Spolupráce i na složitých modelech v reálném čase.
 • Snadné sledování změn v modelu.
 • Podpora formátu BCF.

(přečtěte si více)

Přenos zatížení přes zatěžovací plochy

Přenos zatížení přes zatěžovací plochy

 • Roznos zatížení ze zatěžovacích panelů do podporujících nosníků prostřednictvím známé metody zatěžovacích ploch.
 • Interaktivní zobrazení ve 3D okně.
 • Snadná kontrola výpočtu roznosu zatížení.
 • Zohlednění otvorů při použití metody zatěžovacích ploch. Nové v 17.1

(přečtěte si více)

3D zatížení větrem

3D zatížení větrem

 • Automatická detekce parapetů a převislých střech.
 • Výpočet podle Eurokódů (včetně rakouské, francouzské, belgické, německé, holandské, slovenské a britské národní přílohy) a podle americké IBC.

(přečtěte si více)

Inovace zvolené uživateli software

Inovace zvolené uživateli software

 • Lepší čitelnost popisek a výsledkových hodnot v grafickém okně,
 • Možnost spustit výpočet pouze pro vybrané zatěžovací stavy či kombinace.
 • Export tabulkového zadávání a tabulkových výsledků do MS Excelu pomocí jediného klepnutí myší.

(přečtěte si více)

Engineering Report

Engineering Report

 • Rychlé a spolehlivé vkládání velkých obrázků.
 • Jednoduchý způsob vkládání obsahu z aplikace MS Excel.
 • Rozšířené informace u grafických výsledků.

(přečtěte si více)

Units setup

Sady jednotek a výchozí nastavení

 • Snadná změna sady jednotek v dialogu pro nastavení projektu. Nové v 17.1
 • Příslušné výchozí hodnoty pro dílčí vlastnosti pro imperiální i metrické jednotky. Nové v 17.1

(přečtěte si více)