Menu
1
2

SCIA Engineer - Novinky

Hlavní záložky

SCIA Engineer 19

Zkraťte si dobu strávenou nad vašimi projekty s pomocí SCIA Engineer 19

SCIA Engineer 19 přináší celou řadu vylepšení urychlujících a zjednodušujících pracovní postupy. Také nabízí mnoho nových funkcionalit, které vám pomohou počítat vícepodlažní budovy i další typy staveb s minimálním úsilím při současném zvýšení efektivity při řešení běžných každodenních úkolů.

S pomocí SCIA Engineer 19 budete moci odevzdávat své projekty rychleji, a to díky: 

 1. výpočtům a posudkům urychleným zautomatizováním řady kroků ve všech návrhových modulech,
 2. lepšímu porozumění odezvě konstrukce a
 3. optimalizaci založené na parametrickém modelování a integraci SCIA Engineer do vašeho na míru navrženého řešení.
   

STÁHNĚTE SI INSTALACI

Brožura Novinky ve SCIA Engineer 19

Nové vlastnosti

 

HLAVNÍ VÝHODY

SCIA Engineer 19
Urychlený návrh  

Odevzdávejte přesné, hospodárné a přehledně zdokumentované projekty připravené s minimální námahou díky novým funkcím jako automatický návrh uživatelské (praktické) výztuže do betonových nosníků, rozšířená optimalizace při návrhu trnů ve spřažených stropech, uvažování nadvýšení při návrhu ocelových prvků apod.

SCIA Engineer 19
Lepší porozumění konstrukci

Pro rozšířenou kontrolu nad svým modelem a pro přesné vystižení odezvy konstrukce můžete využít nové kontaktními prvky modelované zděné stěny, integrační dílce pro návrh ztužujících stěn, aktualizované absence pro simulaci fází výstavby, modifikátory tuhosti, rozšířené možnosti zobrazení výsledků apod.

SCIA Engineer 19
Optimalizace s využitím parametrického modelování 

Posuňte svoji práci na vyšší úroveň s pomocí parametrického modelování. Využijte aktualizované XML rozhraní nebo odhalte možnosti zcela nového API rozhraní a postavte si své vlastní řešení pro vytvoření nejhospodárnější a nejelegantnější varianty projektu s minimem manuální práce.

 

Fast and practical design of shear reinforcement

Rychlý a praktický návrh smykové výztuže

 • Vestavěné šablony různých tvarů třmínků pro rozdílné tvary průřezů
 • Automatické zohlednění vlivu třmínků na podélnou výztuž
 • Praktické rozmístění třmínků po délce nosníku s využitím třmínkových zón
 • Volitelné symetrické rozmístění třmínků po délce pole
Practical design of reinforcement in columns, beams and ribs

Praktický návrh nosné výztuže ve sloupech, nosnících a žebrech

 • Nové šablony výztuže pro sloupy s pruty pouze v rozích průřezu
 • Rovnoměrné rozmístění podélné výztuže po výšce sloupu
 • Rovnoměrné rozmístění výztuže v nosnících a žebrech nad podporami
 • Uživatelem definovaná minimální délka prutů v nosnících a žebrech
Automatic design of reinforcement bars in 1D members

Automatický návrh výztužných prutů v 1D dílcích

 • Automatická konverze spočtené nutné plochy výztuže na skutečné pruty
 • Zohlednění skutečných výztužných prutů ve všech posudcích podle MSÚ a MSP a také v posudku v řezu
 • Možnost ruční úpravy automaticky generované výztuže
 • Export konvertované výztuže do IFC a XML
Reinforcement in 2D members

Výztužné pruty a sítě ve 2D dílcích

 • Návrh skutečných prutů a výztužných sítí ve 2D dílcích
 • Všechny typy výztuže se uvažují v posudcích i ve výpočtu protlačení, trhlin a dlouhodobých průhybů
 • Export všech typů výztuže do souboru ASF
Serviceability checks

Posudky použitelnosti

 • Podpora norem EN 1993 a SIA 263
 • Posudek podle MSP pro stálé a proměnné zatížení v jednom kroku
 • Uvažování nadvýšení v návrhu
 • Zjednodušené zadávání kritérií návrhu
Steel design enhancements

Další vylepšení návrhu

 • Výpočet plastických kloubů aktualizovaný na EN 1993-1-1
 • Při stanovení momentové únosnosti plastického kloubu se zohledňují specifické součinitele spolehlivosti stanovené národní přílohou
 • Otevřené posudky (Open Checks) nově podporují párové průřezy (dvojice úhelníků, U-profily se stojinami u sebe apod.)
 • Plastické klouby jsou nyní dostupné v 64-bitové verzi
 • Posudky podle SIA 263 jsou nyní dostupné v 64-bitové verzi
Composite floors

Spřažené stropy

 • Ekonomický návrh trnů zohledňující běžné postupy z praxe
 • Optimalizace s lepším zohledněním konstrukčních zásad
 • Rychlejší a ekonomičtější optimalizace pro nosníky s více otvory ve stojině
 • Kratší standardní výstup s větším podílem podstatných informací
 • Podrobný výstup s důsledným odkazováním na použité články a vzorce
Masonry

Zdivo

 • Zjednodušený postup pro lineární výpočty zděných dílců
 • Jednoduchá úprava parametrů ortotropie pro zredukování klenbového účinku
 • Pokročilé nelineární možnosti s klouby působícími pouze v tlaku na okraji zděných stěn
 • Kontaktní prvky pro hrany vhodné i pro další využití jako analýza vrstveného dřeva, výpočty trhlinami porušených dílců apod.
Integration member

Integrační dílec

 • Integruje vnitřní síly ze zadaného obvodu; nutné např. pro návrh ztužujících stěn
 • Snadné a přímočaré zadání „náhradního“ integračního dílce
 • Integrování vnitřních sil z 2D i 1D dílců
 • Využití pro lineární i nelineární výpočty
 • Neovlivňuje ostatní výsledky na zbývající části konstrukce
Mode filtering

Filtrování vlastních tvarů

 • Urychluje spektrální analýzu při současném splnění podmínky na 90 % kmitající hmoty
 • Redukuje počet nutných vlastních tvarů
 • Až desetinásobné snížení počtu vyžadovaných vlastních tvarů
 • Výrazné zkrácení doby výpočtu
Model modifiers

Modifikátory modelu

 • Absence a úpravy (modifikace) tuhosti ve společné skupině
 • Přiřazení k určitému zatěžovacímu stavu
 • Jsou součástí standardního typu projektu (již není třeba zakládat speciální projekt)
 • Vhodné pro simulaci fází výstavby, řešení dlouhodobé odezvy konstrukce v důsledku změny modulu pružnosti apod.
Result improvements

Vylepšení v práci s výsledky

1D dílce:

 • Snadné odhalení kritických bodů na nosnících s více poli

2D dílce:

 • Vrstvy lze používat také pro řezy na 2D dílcích
 • Nové možnosti pro výběr řezů
 • Výslednice na řezech
ESA_XML

ESA_XML

 • Podpora pro vytvoření Engineering Reportu
 • Export Engineering Reportu do RTF, PDF apod.
 • Aktualizace projektu prostřednictvím souboru připraveného v Excelu s využitím SAF formátu (Structural Analysis Format)
OpenAPI

OpenAPI

 • Snadno propojuje SCIA Engineer s vaším řešením
 • Podporuje řadu programovacích jazyků C#, Python, VBA, ...
 • Poskytuje funkce pro otevření projektu, definici materiálů a průřezů, vytvoření nosníků a desek, zadání zatížení a dalších dat modelu, spuštění lineárního výpočtu a načtení výsledků
 • S pomocí šablony projektu podporuje nelineární a stabilitní výpočty
General Usability

Ovládání programu

 • Vylepšená práce se vzpěrnými délkami po úpravách modelu
 • Přehlednější dialog pro zadávání kombinací zatěžovacích stavů
 • Automatické propojení všech prvků modelu před výpočtem
 • Rychlé odhalení a přehledné zobrazení nestabilit v modelu
 • Lepší kontrola nad formátováním (zalomením) tabulek v Engineering Reportu
 • Urychlení základních operací jako otevření či uložení projektu, kopírování a přesouvání dílců, práce s výsledky a posudky na 2D dílcích při objemných obálkových kombinacích, otevření Engineering Reportu apod.