SCIA Engineer: Jak fungují jednotlivé typy zatěžovacích panelů?

Panely (nazývané také zatěžovací panely) jsou entity, které nejsou ve výpočtu samy o sobě uvažovány. Jejich tuhost tedy není při výpočtu zohledněna. Jejich funkcí je roznést aplikované zatížení na nosné prvky, které panel podpírají. Panel může působící napětí přenášet na (i) uzly (rohy), (ii) hrany (např. okraje otvorů), nebo (iii) nosníky umístěné v rovině panelu (nosníky podpírající panel).

Působící zatížení se může roznášet v jednom nebo dvou směrech podle nastavení zvoleného uživatelem.

Zatížení do uzlů panelu

Panel tohoto typu přenáší působící zatížení na všechny, nebo jen na vybrané uzly (rohy) panelu. Zatížení je generováno jen v podepřených uzlech. Součet zatížení se přenáší do uzlů podle délky hran vstupujících nebo vystupujících z každého uzlu. Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé uzly nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit.

Lze zobrazit podpory panelů. Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rastr, Obecný atd.

SCIA Engineer Load Panels

Zatížení do okrajů panelu

Panel tohoto typu přenáší působící zatížení na všechny, nebo jen na vybrané hrany panelu. Zatížení je generováno jen v podepřených uzlech. Součet zatížení se přenáší do hran v poměru jejich délek. Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé hrany nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit.

Podpory mohou být tvořeny nosníky nebo hranami plošných prvků. Na zatěžovacím panelu nelze definovat přímou podporu. Jsou-li okraje panelu podepřeny pouze částečně, vygeneruje se v konci podpory osamělé břemeno.

Lze zobrazit podpory panelů. Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rastr, Obecný atd.

SCIA Engineer Load Panels

Zatížení do okrajů otvoru

Tento typ je obdobný jako předchozí. Rozdíl je v tom, že pro tento typ se definuje otvor, kde se zatížení přenáší do okrajů otvoru. Vlastnosti takového panelu jsou omezené.

Zatížení do nosníků panelu

Panel tohoto typu roznáší zatížení do všech nebo do vybraných nosníků, které leží (v rámci zadané tolerance) v rovině panelu. Má-li panel některé okraje podepřené, tyto se uvažují jako nosníky, tj. zatížení se do nich také přenáší. Na zatěžovacím panelu nelze definovat přímou podporu.

Uživatel může zvolit metodu pro roznos zatížení na nosníky. K dispozici jsou dvě metody:

  • Standard
    Součet zatížení je roznesen na nosníky v poměru délek jednotlivých nosníků a podepřených okrajů. Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé nosníky nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit.
  • Přesná (MKP)
    K roznosu zatížení na jednotlivé nosníky se použije metoda konečných prvků.

Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rastr, Obecný atd.