Hliníkové prvky a oceľové prvky tvarované za studena

Architektonické požiadavky na budovy sa stále vyvíjajú: viac priestoru, viac prirodzeného svetla atď., ale so súčasným znížením hmotnosti. Kvôli optimalizácii hmotnosti výrobcovia hliníkových profilov oceľových profilov tvarovaných za studena inovujú svoj sortiment, aby našli optimálny prierez a metódy spájania.Zložitosť týchto profilov vedie ku zložitým predpisom v normách, a tie vyžadujú špeciálny prístup a špecializovaný softvér.

V integrovanej knižnici prierezov sú k dispozícii štandardné profily (napr. Sigma, C a pod.), ale v praxi sa u každej novej budovy požadujú nové profily. Prierezové charakteristiky sú u hliníkových prierezov a oceľových prierezov tvarovaných za studena rozhodujúcim faktorom.

Pri výpočte konštrukcie sa napríklad uvažuje len efektívny povrch. Prierez sa veľmi často navrhuje a ukladá v programe CAD. Je jednoduché načítať ho do programu Scia Engineer , v ktorom sa vypočítajú jeho prierezové charakteristiky. U hliníkových prierezov závisí stabilita (napr. strata stability kvôli podpere) od ďalších faktorov, ako sú teplotne ovplyvnené zóny, priečne zvary a pod. Zvláštne posudky pre tieto prípady sú integrované pre Eurokódy a americké normy.

Efektívne vlastnosti prierezu

Výpočet efektívnej prierezovej plochy a momentu zotrvačnosti je často náročnou úlohou. Program Scia Engineer ponúka nástroje, ktoré túto úlohu zvládnu jednoducho a efektívne. Je možné načítať výkresy požadovaných prierezov, program vypočíta ich prierezové charakteristiky a použije ich na ďalšie výpočty a normové posudky.

K dispozícii je kompletný zoznam tried materiálov. V prípade potreby môže používateľ tento zoznam rozširovať. V programe sú integrované všetky články príslušných noriem vrátane posledných opravných listov. Ak sú k dispozícii prierezové charakteristiky stanovené výrobcom, je taktiež možné použiť ich.

Optimalizované normové posudky

Posudky sa vyhotovujú podľa nasledujúcich noriem: EN1993-1-3 a EN1999 a AISI NAS 2007 a podrobný protokol o výpočte obsahuje všetky vzorce, tabuľky a referencie. Funkcia Autodesign umožňuje optimalizovať rozmery prierezu s cieľom dosiahnuť optimálny návrh.

Kvôli udržaniu vysokého štandardu v implementácii normových posudkov sa naši produktoví inžinieri angažujú v komisiách zameraných na Eurokódy. Okrem toho úzko spolupracujeme s belgickým strediskom pre hliníkové konštrukcie „Aluminium Center Belgium“.