Úprava reportov v Allplane 2014

Reporty v Allplane sú založené na všeobecnom reportovacom formáte Microsoft (*.rdlc), ktorý je postavený na XML kóde. Preto možno reporty upravovať dvoma spôsobmi: v Allplane alebo prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie Microsoft Visual Web Developer. Keď boli reporty prvýkrát predstavené v Allplane 2012, väčšinu úprav bolo nutné robiť v XML kóde alebo s pomocou externej aplikácie Visual Web Developer. S každou ďalšou verziou Allplanu boli však pridávané nové a nové možnosti na úpravu reportov priamo v Allplane.

Tento článok popisuje prípravu reportu pre nosník s uvedením materiálu, hrúbky, výšky, dĺžky a počtu nosníkov.

K úprave reportov v Allplane je možné použiť nástroj 'Definovať report' z modulu 'Šablóny: Reporty, Legendy, Popisky' zo skupiny 'Bonusové nástroje. Tým sa otvorí Allplan návrhár reportu. V hornej ponuke vyberte 'Súbor' > 'Nový report' > 'Jedno zoskupenie'.

Krok 1. Obecný vzhľad reportu

Predvolený report s jedným zoskupením pozostáva z troch stĺpcov. V našom príklade však potrebujeme stĺpce štyri. Kliknite pravým tlačidlom na bunku v tabuľke a pridajte stĺpec.

Aby ste zmenili hlavičku tabuľky, vyberte bunku a zadajte požadovaný text do zadávacieho políčka na ľavej strane obrazovky. 

 

Formátovacie vlastnosti ako sú farba pozadia či písmo možno zmeniť vybraním bunky a úpravou príslušných hodnôt v palete vlastností.

Krok 2. Definovanie atribútov

Aby sa do reportu zahrnuli správne atribúty, je potrebné ich pridať do 'výberu' reportu. Najprv kliknite na okraj reportu, aby ste zrušili prípadný výber. Rozbaľte sekciu "select1' na ľavej strane.

Pole 'NemReportGroupingField1' musí označovať atribút, ktorý je použitý pre zoskupenie reportu - v našom prípade je to materiál nosníka. Rozbaľte sekciu 'NemReportGroupingField1' a kliknite na '...' vedľa 'Rovnica'. Dvakrát kliknite na atribút 'Všeobecná architektúra> Materiál'.

Atribúty hrúbky ('Architekt. veličiny > hrúbka'), výšky (('Architekt. veličiny > výška'), dĺžky ('Architekt. veličiny > dĺžka') a počtu ('Architekt. veličiny > Kus') je nutné pridať rovnakým spôsobom. K tomu poslúži 'Field1' až 'Field3'. Ďalšie pole pridajte pomocou pravého tlačidla myši a položky 'Vložiť dátové pole'). Upravte rovnicu na potrebný atribút a zmeňte meno.

Aby report reagoval iba na nosníky, rozbaľte sekciu 'Z', kliknite na '...' vedľa filtra a dvakrát kliknite na architektonický objekt nosník.

Krok 3. Zobrazenie atribútov

Vyberte bunku v tabuľke reportu, kliknite na šípku vedľa hodnoty v zadávacom políčku na ľavej strane a vyberte požadované polia pre zobrazenie.

Uložte report pomocou 'Súbor > Uložiť'. Report je pripravený.

 

Sledujte aj náš film!

Referenčné číslo: 
0000
Kategórie: 
Tips and Tricks
Typ: 
Voľný užívateľ