Hoe kan je de BGT staalcontrole instellen?

Om een BGT staalcontrole uit te voeren, dienen de volgende gegevens gespecifieerd te worden:

  • De overspanning van de te controleren elementen
  • De doorbuigingslimiet van de te controleren elementen
  • De zeeg toegeschreven aan de elementen (optioneel)

De overspanning, doorbuigingslimiet en zeeg waarden kunnen allemaal ingevoerd worden via het dialoogvenster voor knikinstellingen, dat toegankelijk is via het eigenschappenvenster van een element (afbeelding 1).

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 1: openen van het dialoogvenster voor knikinstellingen

 

HOE STEL JE DE OVERSPANNING VAN EEN ELEMENT IN?

De overspanning van 1D elementen (balken, kolommen) kunnen worden ingesteld (onafhankelijk voor lokale Z- en Y-richtingen) via het dialoogvenster voor knikinstellingen zoals aangegeven in figuur 2:

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 2: menu knikinstellingen, overspanningsinstellingen

To set the span independently for the local Y and Z directions, one needs to select defz=defz and defy=defy. 

In het dialoogvenster kan je echter ook opgeven dar de doorbuiging in een bepaalde richting wordt gebaseerd op een andere reeds ingestelde doorbuiging-/knikinstelling. Wanneer je bijvoorbeeld Doorbuiging z = yy selecteert, betekent dit dat de instelling voor de doorbuiging in de Z-richting dezelfde is als de instelling voor de yy-knik. Als je daarentegen Doorbuiging z = def y selecteert, is de instelling voor de doorbuiging in de Z-richting hetzelfde als de instelling voor de doorbuiging in de Y-richting (def y).

Als je bijvoorbeeld Doorbuiging z = def y selecteert, kunnen de doorbuigingsrestricties worden in-/uitgeschakeld (een gestippelde driehoek betekent een uitgeschakelde steun) door op de rode driehoeken in het grafische venster te klikken (afbeelding 2, groene pijl). Hetzelfde resultaat kan bekomen worden door de selectievakjes in het gedeelte “Actieve knikrestricties” van het dialoogvenster aan of uit te vinken (afbeelding 2) . De doorbuigingssteunen kunnen enkel worden ingesteld (ingeschakeld of uitgeschakeld) in de knooppunten van elementen.

 

HOE KAN JE DE DOORBUIGINGSLIMIETEN INSTELLEN?

De doorbuigingslimieten kunnen ingesteld worden in het gedeelte “Overspanningsinstellingen” van het dialoogvenster, afbeelding 3. De doorbuigingslimieten kunnen afzonderlijk worden ingesteld voor de lokale Y- en Z-richtingen (gebaseerd op de actieve doorbuigingsopties, def y of def z, zie de paragraaf hierboven) en onafhankelijk voor totale en variabele belastingen.

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 3: doorbuigingslimiet opties

Er zijn drie opties beschikbaar:

  • Voor alle overspanningen: dezelfde doorbuigingslimieten gelden voor alle overspanningen van de geselecteerde elementen, afbeelding 4
  • Per overspanning: verschillende doorbuigingslimieten zijn van toepassing op verschillende overspanningen, afbeelding 5
  • Van instellingen: de doorbuigingslimieten die zijn opgegeven in de staal instellingen, zijn van toepassing op alle overspanningen, afbeelding 6

Merk op dat een overspanning wordt gedefinieerd als de afstand tussen twee actieve doorbuigingssteunen (ononderbroken driehoeken, afbeelding 4). Als je een doorlopende overspanning voor een geselecteerd element wenst te definiëren, moeten alle tussenliggende doorbuigingssteunen worden uitgeschakeld, zie bijvoorbeeld afbeelding 11.

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 4: doorbuigingslimieten voor alle overspanningen
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 5: doorbuigingslimieten per overspanning
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 6: staal instellingen, doorbuigingslimieten

 

HOE KAN JE DE ZEEG INSTELLEN?

De zeeg kan onafhankelijk worden ingesteld voor de lokale Z- en Y-richting (gebaseerd op de actieve doorbuigingsoptie, def y of def z, zie de paragraaf over de overspanningsinstellingen) via de keuzelijst in het groen gemarkeerd in afbeelding 7:

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 7: opties zeegdefinitie

Er zijn vier opties beschikbaar:

  • Geen zeeg: er wordt geen zeeg toegepast
  • Invoerzeeg (absoluut): de zeegwaarde wordt ingevoerd, overspanning per overspanning, in absolute waardes (lengte eenheden), afbeelding 8
  • Invoerzeeg (relatief): de zeegwaarde wordt ingevoerd, overspanning per overspanning, als een relatieve coördinaat (1/lengte eenheden)
  • Van instellingen: de zeegwaardes opgegeven in de staal instellingen worden op alle overspanningen toegepast (afbeelding 9).

 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 8: invoer zeegwaarde 

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 9: staal instellingen, zeeg waarde

OPMERKING: De zeeg wordt gedefinieerd ten opzichte van de lokale z-as. Als de lokale z-as naar beneden is gericht, moet je een negatieve waarde invoeren om een opwaartse zeeg te bekomen.

BINNENKORT: vanaf SCIA 19.1 is ook een zeeg AutoDesign-optie beschikbaar!

 

HOE KAN JE DE GEDEFINIEERDE ZEEG VISUALISEREN?

De opgegeven zeeg kan gevisualiseerd worden via het BGT staalcontrole menu. Afbeelding 10 toont de ingevoerde zeeg zoals weergeven in afbeelding 11. Merk op dat er één continue overspanning is gedefinieerd voor de geselecteerde balk (enkel ononderbroken driehoeken aan de elementuiteinden).

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding  10: visualiseren van de opgegeven zeeg

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 11: zeeginvoer voor het voorbeeld in afbeelding 10. 


WAT ZIJN DE CORRECT OVERSPANNINGSINSTELLINGEN VOOR EEN UITKRAGENDE BALK?

Om de juiste resultaten te verkrijgen, moet de uitkragende voorwaarde worden opgegeven in de knikinstellingen door alle overspanningssteunen uit te schakelen, behalve de steun aan een van de balkuiteinden. De resultaten in afbeelding 12 worden bijvoorbeeld bekomen door de instellingen in afbeelding 13. Merk op hoe de uitkragende voorwaarde correct is gedefinieerd met behulp van de overspanningsdefinitie (één steun geactiveerd, dichte driehoek). Als een dergelijke instelling niet wordt gerespecteerd, door bijvoorbeeld actieve steunen aan beide uiteinden actief te houden (afbeelding 14), wordt de doorbuiging voor het uitkragende element niet correct berekend (afbeelding 15). 

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 12: correcte vervormingscontrole op een kolom

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 13: correcte overspanningsinstelling voor een uitkragend element (slechts één uiteinde wordt ondersteund)
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 14: verkeerde overspanningsinstelling voor een uitkragend element (beide uiteinden worden ondersteund)

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Afbeelding 15: verkeerde doorbuigingscontrole op een kolom