Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy a Triky: import IFC souborů a efektivní využití nástrojů pro BIM pro rychlý převod načteného modelu na model výpočtový

Detail o Tipy a Triky: import IFC souborů a efektivní využití nástrojů pro BIM pro rychlý převod načteného modelu na model výpočtový

  • Kód modulu ESA1916
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

SCIA Engineer snadno zapadá do jakéhokoli pracovního postupu, redukuje množství ruční práce a zefektivňuje spolupráci na projektu. Formát IFC, jeden z mnoha formátů podporovaných ve SCIA Engineer, je základním prvkem umožňujícím Open BIM (otevřeném sdílení konstrukčních dat mezi partnery). SCIA Engineer byl prvním výpočetním programem certifikovaným pro IFC 2x3 import i export. Aplikace nabízí unikátní sadu nástrojů pro BIM, které optimalizují pracovní postup při Open BIM.

Přečtěte si pár tipů pro hladký import a pro efektivní práci s nástroji pro BIM, které Vám pomohou snadněji vytvořit korektní konečně-prvkový model. 

 

Import modelu z IFC

Import souboru IFC se spustí v nabídce Soubor > Import > IFC 2x3. Funkce načítá jak prosté IFC soubory, tak komprimované IFCzip soubory. 


Obr. 1 Nabídka pro import

Po vybrání požadovaného IFC souboru se zobrazí dialog s možnostmi pro import IFC.


Obr. 2 Dialog importu IFC

V dialogu zvolte, jaké objekty se mají naimportovat (např. jen 1D nebo 2D dílce, výztuž apod.). Pokud obsahuje soubor IFC také předpínací kabely, musíte zvolit, jak se mají načíst: jako vnitřní nebo jako vnější kabely. 

Standardně se z IFC souboru načítají také podlaží. Můžete se rozhodnout je ignorovat a zrušit příslušnou volbu.

Nejdůležitější položkou v dialogu je to, jak se mají všechny objekty načíst, zda jako nativní dílce (je-li to možné) či jako referenční objekty/obecná tělesa (tzv. referenční model). 

Pokud soubor IFC obsahuje mnoho objektů uložených pomocí „boundary representation“ (BREP), doporučujeme vybrat volbu Spustit rozpoznávač dílců, která ihned po importu automaticky spustí Rozpoznávač dílců. Ten převede všechny dílce definované v IFC jako nosníky, sloupy, stěny a desky na nativní dílce SCIA Engineer.

Při importu se jména materiálů automaticky převádějí na materiály SCIA Engineer prostřednictvím předdefinované mapovací tabulky. Je důležité zajistit použití přesných jmen daných zvolenou národní normou.

Po dokončení importu je zobrazena zpráva, kde je uveden celkový počet načtených entit a také počet entit, které načteny nebyly.


Obr. 3 Zpráva o importu IFC

Více podrobností o importu IFC naleznete v nápovědě ke SCIA Engineer help

 

Vytvoření výpočtového modelu pomocí nástrojů pro BIM

Jakmile je architektonický (konstrukční) model ze souboru IFC načten, využijte nástroje pro BIM k vytvoření odpovídajícího výpočtového modelu SCIA Engineer.  
Po vlastním načtení nejsou osy a střednice dílců vzájemně propojeny a některé prvky mohly být načteny jako obecná tělesa namísto nativních 1D nebo 2D dílců. Pro vytvoření korektního výpočtového modelu postupujte následovně:

Převod obecných těles na dílce SCIA Engineer

Nejprve převeďte obecné prvky na nativní dílce SCIA Engineer. Jděte do nástrojů pro BIM a spusťte funkci Převést.


Obr. 4 Nabídka v nástrojích pro BIM

Zde uvádíme často využívané volby pro převod obecných těles na 1D a 2D dílce: 
Obecné těleso na prut/sloup

Ta to funkce vytváří z obecných těles nativní SCIA Engineer dílce. Automaticky rozpozná základní tvary průřezů, orientaci dílce (svislé sloupy a vodorovné či nakloněné nosníky) a vytvoří lokální osy dílce. Převádí i zakřivené nosníky, nosníky s obecně proměnným průřezem a dílce s náběhy. Lze ji použít na převod jednoho tělesa po druhém nebo na skupinu těles najednou v závislosti na vlastním výběru.


Obr. 5 Dialog převodu obecného tělesa na prut/sloup

Obecné těleso na desku/stěnu

Tato funkce automaticky vytváří střednice (střednicové plochy) 2D dílců. Svislé prvky jsou rozpoznány jako stěny. Je-li stěna zakřivená, lze vybrat možnost Detekovat kruhové desky a vytvářet zakřivené stěny (viz příklad dále v textu). Rovněž tuto funkci lze použít na jednotlivá tělesa nebo na jejich skupinu.


Obr. 6 Dialog převodu obecného tělesa na desku/stěnu


Obr. 7 Převod kruhové stěny

Část obecného tělesa na dílec

Tato funkce se využije zejména u načítání těles složitého tvaru. Každá dílčí část tělesa se převede na nosník nebo plochu (desku/stěnu). V níže uvedeném příkladu nosníku s krátkými konzolami se jednotlivé konzoly převádí na nosníky. 


Obr. 8 Vlastnosti převodu části obecného tělesa na dílec


Obr. 9 Převod sloupu s krátkými konzolami

 

Vyrovnání

Jsou-li všechny entity převedeny na nativní dílce SCIA Engineer, je nutno vyrovnat jejich osy a střednicové roviny pomocí funkce Vyrovnat. Důvodem je skutečnost, že v načteném architektonickém modelu jsou obvykle perfektně zarovnány povrchy jednotlivých prvků, ale již ne jejich střednice a osy.

Existuje několik možností, jak výpočtový model vyrovnat. Lze to např. provést pomocí podlaží nebo rovin lokálních souřadných systémů. Také lze vyrovnat pouze určitý typ dílců, např. nosníky ke sloupům, sloupy k deskám apod. Před vlastním provedením funkce je zobrazen živý náhled.


Obr. 10 Možnosti vyrovnání


Obr. 11 Vyrovnání střednic


Obr. 12 Nevyrovnané střednice načteného architektonického modelu

Existuje několik možností, jak střednice vyrovnat a vytvořit výpočtový model. Dále uvádíme několik tipů pro vyrovnání.

Důležitými parametry jsou Max. vzdálenost mezi uzlem a hlavní rovinou a Max. celkové přemístění uzlu, při kterém dojde k zarovnání. Doporučujeme začít raději s menšími vzdálenostmi a nikoli s příliš velkými hodnotami. Tím zajistíte vyrovnání do očekávaných rovin.
Podívejte se na příklad, kdy je Max. vzdálenost mezi uzlem a hlavní rovinou nastavena na 0,1 m a na 0,15 m.

V obou případech jsou hlavní roviny stejné.


Obr. 13 Hlavní roviny

Výsledek pro hodnotu 0,1 m:


Obr. 14 Vyrovnání pro vzdálenost uzlu od hlavní roviny 0,1 m

Stěny se zarovnají k sobě a okraje desky se zarovnají k rovinám stěn.
Zatímco při hodnotě 0,15 m se stěny a sloupy také zarovnají k podlažím.


Obr. 15 Vyrovnání pro vzdálenost uzlu od hlavní roviny 0,15 m

Alternativně můžete vyrovnat všechny prvky do rovin podlaží.


Obr. 16 Vyrovnání všech prvků do podlaží

A následně vyrovnat stěny k sobě.


Obr. 17 Vyrovnané stěny

 

Propojit

Posledním krokem je propojení dílců funkcí Propojit. Základní akcí této funkce je propojení 1D dílců pomocí připojených uzlů a 2D dílců pomocí průsečnic. Také lze připojit nosníky k deskám jako žebra, či uzly nosníků mezi sebou pomocí tuhých ramen.


Obr. 18 Dialog funkce Propojit

V předchozím příkladu se sloupy připojily k desce.


Obr. 19 Konečný výpočtový model

Více podrobností o nástrojích pro BIM naleznete v nápovědě ke SCIA Engineer.