Přejít k hlavnímu obsahu

Modelování jednosměrné desky

Detail o Modelování jednosměrné desky

  • Kód modulu ESA1121
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Jednosměrná deska je deska, která nese zatížení hlavně v jednom směru. Může to být deska nesená pouze na dvou okrajích nebo deska nesená na čtyřech okrajích, u nichž je větší délka rozpětí Ly alespoň dvakrát menší než rozpětí Lx. Konstrukce jednosměrné desky povede k vyztužení hlavně ve směru uložení.

Deska podepřená na jejích čtyřech okrajích, bude v programu SCIA Engineer ve výchozím nastavení považována za obousměrnou desku. Protože neexistuje žádný předdefinovaný hlavní směr pro roznos zatížení, bude uvažována ohybová tuhost v obou směrech x i y. Ve SCIA Engineer může uživatel snadno definovat jednosměrnou desku. Na obrázku níže jsou zobrazeny ohybové momenty mx a my. Vlevo je obousměrná, vpravo je jednosměrná deska.

Ve SCIA Engineer lze zadat jednosměrnou desku pomocí vlastností ortotropie. K dispozici jsou dva typy a jsou vysvětleny níže.

Jednosměrná deska modelovaná typem ortotropie “dvě výšky”

Typ ortotropie “dvě výšky” je vysvětlen na modelu desky, která je nesená trámy a sloupy. Pro definování ortotropního chování je nutné ve vlastnostech desky změnit MKP model na “Ortotropní”. Poté se v panelu vlastností objeví nová položka “Ortotropie” OT1, kterou je možné editovat přes tlačítko “Spravovat”. Pro příklad je vybrán typ ortotropie "Dvě výšky".

Vstupními daty jsou tloušťka desky pro výpočet ohybové tuhosti ve směru x, h1, a ve směru y, h2. Pro desku nesenou převážně ve směru x (v příkladu směr menšího rozpětí desky) by se h1 mělo udržovat stejné jako skutečná tloušťka desky (180 mm) a h2 (tloušťka ve směru y) by se měla být redukována.

Neexistuje žádné zvláštní pravidlo týkající se hodnoty h2. Při menších hodnotách h2 se výsledky blíží následujícímu rozložení zatížení (vlevo – jednosměrně působící deska, vpravo - jednosměrný zatěžovací panel):

 

Výsledný moment mx v desce se pak blíží prostě podepřenému nosníku o šířce 1 m:

 

Jednosměrná deska modelovaná typem ortotropie “jednosměrná deska”

Tento typ ortotropie vyžaduje tři vstupní parametry a může být také použit pro modelování desek s dutými otvory (Spiroll): ekvivalentní průřez nosníku CSS, rozteč L použitá pro výpočet tuhosti v ohybu ve směru 1 (nebo x) a betonová vrchní vrstva výška h použitá pro výpočet tuhosti v ohybu ve směru 2 (nebo y). K modelování jednosměrné desky lze použít malou hodnotu h. Mějte však na paměti, že h se používá také pro výpočet vlastní váhy desky.

Pro ekvivalentní průřez se použije ekvivalentní tvar desky: tloušťka desky x šířka nosníku, tj. 180 x 1000 mm. Pro parametr mezery, protože deska je rovná, je použita stejná hodnota jako pro šířku nosníku, tj. 1 000 mm.

Ohybový moment v krajních nosnících a v jednosměrné desce, která má nastaven typ ortotropie "Jednosměrná deska":

 

Pro malé hodnoty h2 nebo h poskytují oba typy ortotropie stejné výsledky ohybového momentu ve směru podepření a stejné zatížení přenesené na nosníky.

Mezi oběma typy ortotropie stále existují určité rozdíly:

  • Použití ortotropie typu "Jednosměrná deska" vede k vyšším hodnotám ohybového momentu na sekundárních nosnících (rovnoběžně se směrem podepření). Je to způsobeno složkou torzního momentu desky (D33), která se mezi oběma typy liší.
  • U typu ortotropie "Jednosměrná deska" se vlastní tíha desky počítá pouze na základě tloušťky betonové vrstvy h. Celková výška desky se tedy nezohledňuje a uživatel musí přidat chybějící část vlastní tíhy ručně v zatěžovacím stavu se stálým zatížením.

Více informací o ortotropii můžete najít této stránce.