Přejít k hlavnímu obsahu

Výpočet druhého řádu podle EN 1993-1-1

Detail o Výpočet druhého řádu podle EN 1993-1-1

  • Kód modulu ESA1503
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Kritérium pro provedení výpočtu druhého řádu je uvedeno v článku 5.2.1 odst. 3 normy EN1993-1-1.

Podle vzorce 5.1 v tomto článku by měl být výpočet druhého řádu proveden, pokud je součinitel kritického zatížení alfa menší než předepsaná hodnota.

Součinitel kritického zatížení alfa  je poměr mezi návrhovými silami a kritickým zatížením na vzpěr a lze jej určit v programu SCIA Engineer.

Součinitel kritického zatížení alfa je možné vypočítat ve SCIA Engineer provedením stabilitní analýzy.
Pro provedení stabilitní analýzy je nutné v Nastavení projektu aktivovat funkcionalitu Stabilita a následně v projektu definovat stabilitní kombinace.
Stabilitní kombinace by měly být vytvořeny pro každou dílčí lineární  kombinaci MSÚ, podobně jako při definici nelineárních kombinací.
Pokud to vede k příliš velkému počtu kombinací, doporučujeme vyfiltrovat kombinace, které generují největší tlakové síly v konstrukci.
Proto bychom mohli v tabulce výsledků zkontrolovat kombinace s největšími tlakovými silami a tyto kombinace převést na stabilitní kombinace pomocí tlačítka Akce "Nová kombinace z kombinačního klíče".

Pro výpočet stability je také nutné zvýšit Průměrný počet 1D konečných prvků na 1D dílcích. V Nastavení řešiče je možné zvolit počet vlastních tvarů. Pro začátek zkuste pracovat s nižším počtem vlastních tvarů a hledejte první globální tvar vybočení, což je tvar, kdy se velká část konstrukce nebo více prvků podílí na deformaci. Můžete začít s 1 vlastním tvarem, ale často to povede na lokální tvar vybočení. Pokud při počátečním nastavení počtu vlastních tvarů nebude nalezen žádný globální tvar, tak je možné zvýšit počet vlastních tvarů. Následně spusťte výpočet stability. 

V panelu procesu v pracovišti Výsledky (nebo v Hlavním menu → Výsledky) nyní najdete příkaz "Součinitele kritického zatížení", který vám poskytne přehled o vypočtených hodnotách součinitele kritického zatížení alfa.

Nejnižší z těchto hodnot je třeba ověřit se vzorci 5.1 normy EN1993-1-1.

Informace o tom, jak provést analýzu druhého řádu v programu SCIA, naleznete v našem manuálu pro Ocelové konstrukce.