Přejít k hlavnímu obsahu

Výpočet druhého řádu podle EN 1993-1-1

Detail o Výpočet druhého řádu podle EN 1993-1-1

  • Kód modulu ESA1503
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Kritérium pro provedení výpočtu druhého řádu je uvedeno v článku 5.2.1 odst. 3 normy EN1993-1-1.

Podle vzorce 5.1 v tomto článku by měl být výpočet druhého řádu proveden, pokud je součinitel kritického zatížení alfa menší než předepsaná hodnota.

Součinitel kritického zatížení alfa  je poměr mezi návrhovými silami a kritickým zatížením na vzpěr a lze jej určit v programu SCIA Engineer.

Součinitel kritického zatížení alfa je možné vypočítat ve SCIA Engineer provedením stabilitní analýzy.
Pro provedení stabilitní analýzy je nutné v Nastavení projektu aktivovat funkcionalitu Stabilita a následně v projektu definovat stabilitní kombinace.
Stabilitní kombinace by měly být vytvořeny pro každou dílčí lineární  kombinaci MSÚ, podobně jako při definici nelineárních kombinací.
Pokud to vede k příliš velkému počtu kombinací, doporučujeme vyfiltrovat kombinace, které generují největší tlakové síly v konstrukci.
Proto bychom mohli v tabulce výsledků zkontrolovat kombinace s největšími tlakovými silami a tyto kombinace převést na stabilitní kombinace pomocí tlačítka Akce "Nová kombinace z kombinačního klíče".

Pro výpočet stability je také nutné zvýšit Průměrný počet 1D konečných prvků na 1D dílcích. V nastavení řešitele zvolíme počet vlastních tvarů 1 a spustíme výpočet lineární stability.

V panelu procesu v pracovišti Výsledky (nebo v Hlavním menu → Výsledky) nyní najdete příkaz "Součinitele kritického zatížení", který vám poskytne přehled o vypočtených hodnotách součinitele kritického zatížení alfa.

Nejnižší z těchto hodnot je třeba ověřit se vzorci 5.1 normy EN1993-1-1.

Informace o tom, jak provést analýzu druhého řádu v programu SCIA, naleznete v našem manuálu pro Ocel.