Přejít k hlavnímu obsahu

Definice řezu na 2D prvku

Detail o Definice řezu na 2D prvku

  • Kód modulu ESA1401
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Řez lze použít v případě, pokud chcete zobrazit výsledky pouze v určité části 2D prvku. Funkce řezu spočívá v grafickém znázornění výsledků a lze ji použít jak pro 2D prvky i 1D pruty. Řez 2D prvku slouží k zobrazení výsledků na linii, zatímco řez pro 1D prvky slouží k zobrazení výsledků v bodě.

Řez na 2D je možné zadat ze Zadávacího panelu → pracoviště Výpočet a výsledky → kategorie Výsledkové nástroje → Řez na 2D:

Při použití řezů na 2D prvky je velmi důležité správně definovat jejich vlastnosti. Vlastnost "Kreslit" definuje rovinu, ve které se zobrazí výsledky na řezu. Vlastnost "Směr řezu [m]" představuje rovinu řezu, která je definována přímkou a vektorem v rovině. To znamená, že rovina řezu bude vytvořena kolmo na prvek v definovaném směru, konkrétně v rovině Z viz obrázek níže.

Následně lze Řez na ploše zadat jako přímku, jejíž počáteční a koncový bod zadáte.

Ve vlastnostech výsledů pro 2D prvky je možné zvolit zobrazení výsledků jako "Standardní výsledek" a "Výsledky na řezech". Standardní výsledek zobrazuje výsledek pro celý prvek a Výsledky na řezech zobrazují výsledky pouze na jednom nebo více řezech. Je však možné zobrazit obě hodnoty současně.

Interpretaci výsledků na řezech může uživatel definovat také v rámci vlastností výsledků, konkrétně vlastností "Průběh". Průběh "Přesně" poskytne přesnou reprezentaci výsledků na řezu na základě sítě. Průběh "Lichoběžníkový" vytvoří lichoběžníkové rozložení výsledků na řezu, zatímco průběh "Průměr" zobrazí průměrný výsledek po celé délce řezu.

Vliv vlastností řezu - "Kreslit" a "Směru řezu" ukazuje následující příklad.

Oba řezy mají různé vlastnosti, ale představují stejný výsledek. Řez 1 je vykreslen ve směru Y a má směr řezu X (1,0,0). Řez 2 je vykreslen ve směru X a má směr řezu Y (0,1,0). Pro oba řezy je nejlepší nastavit kreslení v rovině plochy. Pokud zvolíte směr Y, nezobrazí se žádné výsledky na řezech, které jsou rovnoběžné s tímto směrem Y. Výsledek pro řez 1 je stejný jako výsledek pro řez 2 a vypadá následovně:

Tip a trik:

Je možné zobrazit výsledky v řezech pouze pro jeden vybraný prvek namísto všech prvků. Pro zobrazení tohoto výstupu musíte vybrat řez a 2D prvek, pro které chcete výsledky zobrazit, a ve vlastnostech výsledku nastavit Typ výběru na "Aktuální". Na následujícím obrázku jsou graficky znázorněny výsledky řezu SE3 pro 2D prvek E5.