Přejít k hlavnímu obsahu

Vliv excentricity na vnitřní síly

Detail o Vliv excentricity na vnitřní síly

  • Kód modulu ESA1408
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Zadáním excentricity se systémová čára (plná) již neshoduje s referenční čárou (čárkovaná). Referenční čára reprezentuje těžiště průřezu. Zatímco systémová čára je důležitá pro samotný program, protože určuje, zda-li jsou či nejsou entity k sobě vzájemně propojeny. K systémové čáře se rovněž vztahují i podpory. 

TIP: Referenční čára prvku může být zapnuta přes Parametry zobrazení > Konstrukce > Konstrukce > Styl systémové čáry dílce

Na příkladu viz. níže jsou porovnány 3 situace. V každé z nich je posuzován 10 m dlouhý nosník s kloubovými podporami na obou koncích a s rovnoměrným spojitým zatížením o velikosti 10 kN/m.

  • První nosník je uvažován bez vlivu excentricity.
  • Na druhém nosníku je uvažována excentricita ez = -200 mm a posunu v podélném směru je zábráněno.
  • Na třetím nosníku je uvažována stejná excentricita ez = -200 mm a posun ve volném směru je umožněn.

Na prvním nosníku je normálová síla nulová, což je logické, neboť na nosník nepůsobí žádné vnější normálové zatížení.

Výsledná normálová síla na druhém nosníku je nenulová, tahová. Tato tahová síla se však nevyskytuje na třetím nosníku, kde není bráněno posunu v podélném směru.

 

Vysvětlení je následující: podpory jsou zadány v úrovni systémové čáry a ne v úrovni neutrální osy. Z toho důvodu normálová síla pracuje ve výsledném směru na neutrální ose, protože podpora může převzít osovou reakci. Výslednice těchto reakcí je nulová protože nejsou zadané žádné jiné normálové síly.

Což ve výsledku způsobuje tahové síly na nosníku. Výslednice reakcí je nulová.