Je možné získat odezvu konstrukce jako funkci použité frekvence?

Při definování dynamického harmonického zatížení v programu SCIA Engineer se určuje frekvence (a tlumení). Zatížení je zadáno stejně jako statické zatížení. Pokud chcete definovat stejné zatížení s více frekvencemi, je zapotřebí vytvořit více zatěžovacích stavů, ve kterých určíte frekvenci.

Harmonický zatěžovací stav

Tip: Zkopírováním zatěžovacího stavu se zkopíruje také obsah. Samotné statické zatížení proto nemusí být znovu definováno, určí se pouze nová frekvence.

Třída harmonických zatěžovacích stavů

Po provedení lineárního výpočtu získate výsledky.

Výsledky si nyní můžete vyžádat:

  • Podle zatěžovacího stavu s konkrétní frekvencí
  • Podle třídy - obálka všech zatěžovacích stavů

 

Pokud však máte zájem o přemístění určitého uzlu, můžete tuto hodnotu získat pro každý zatěžovací stav, tj. podle frekvence. Chcete-li to provést, přejděte na Výsledky > Přemístění uzlů. Ve vlastnostech nastavte třídu obsahující všechny frekvence, určete požadovanou hodnotou a nastavte Textový výstup na Graf:

Přemístění uzlu třídy harmonických zatěžovacích stavů

V náhledu jsou zatěžovací stavy (= frekvence) vyneseny na vodorovnou osu a posun je vynesen na svislou osu:

Přemístění uzlu třídy harmonických zatěžovacích stavů v grafu

V tomto případě je maximální posunutí uzlu 5,3713 mm pro frekvenci 19 Hz. Mějte na paměti, že posuny harmonických zatížení jsou vždy v kladném a záporném směru. Pro kmitočet 19 Hz to znamená následující:

Posun bodu jedné frekvence