3D výsledky - přemístění a napětí

SCIA Engineer 14.0 představuje nový způsob prezentování spočtených výsledků: 3D!

Přemístění a napětí lze nyní zobrazit na 3D povrchu sloupů a nosníků. Navíc lze výsledky promítat na původní (nedeformovaný) nebo konečný (deformovaný) tvar konstrukce. Díky tomu získáváte lepší náhled na celkové chování konstrukce.

3D výsledky naleznete ve stromu Výsledky:

 

3D přemístění

Dostupné hodnoty jsou:

  • ux, uy, uz: přemístění vláken, v lokálním souřadném systému dílce
  • φx, φy, φz: pootočení vláken, v lokálním souřadném systému dílce
  • Uglobál: výsledné přemístění vláken, tj.  Uglobál = √(ux²+uy²+uz²)

 

3D napětí

Dostupné hodnoty jsou:

  • σx: normálové napětí kolmé k rovině průřezu
  • τxy, τxz: kolmá smyková napětí, v hlavních osách průřezu, způsobená silami Vy, Vz a Mx
  • τxs = √(τxy² + τxz²)

Tyto 3D výsledky lze zobrazit na původní konstrukci nebo na konstrukci deformované (od daného zatížení).

Je-li zvolena deformovaná konstrukce, je třeba (kromě obálkové kombinace nebo skupiny výsledků) vybrat také typ deformace dílce:

  • Pro maximum dílce: Povrch se vykreslí tak, jak se deformuje od kombinace zatížení, která způsobuje extrémní hodnotu zvolené veličiny na dílci. Vyhodnocení tedy probíhá pro každý dílec samostatně! Na každém dílci může být extrém vyvolán jinou kritickou kombinací a proto se v uzlech mohou objevit nespojitosti.
  • Pro globální maximum: Povrch se vykreslí tak, jak se deformuje od kombinace zatížení, která způsobuje extrémní hodnotu zvolené veličiny na celé konstrukci. Vyhodnocení se proto provádí pro jedinou kritickou kombinaci a zobrazené deformace jsou spojité.

 

 
 

Poznámka:
3D výsledky jsou nyní k dispozici na 1D dílcích. SCIA Engineer 14.1 umožní využívat tuto funkci i na 2D dílcích.