Jak vytvořit zatížení sněhem s přitížením na okrajích?

Sníh může být ve SCIA Engineer zadán vice způsoby. Zde si uvedeme možnost, kdy je sníh aplikován na základě dat o sněhu (sněhové pásmo, součinitel prostředí, atd.).

Zapneme si funkcionalitu Klimatické zatížení a přejdeme k definici sněhu:

Data o sněhu

Vytvoříme si zatěžovací stav Sníh plný. Pokud budeme chtít uvažovat přitížení sněhem na okrajích střechy, tak navíc další zatěžovací stav Sníh přitížení.

Zatěžovací stavy

Plný sníh na střešní konstrukci zadáme přes Zatížení > Plošné zatížení > Na ploše. Určíme součinitel alfa (dle sklonu střechy) a zadáme typ geometrie GSS a polohu Průmět.

V kolonce Hodnota vidíme uvažovaný tlak sněhu.

Sníh plný   Sníh plný

Pokud chceme přidat přitížení sněhem na okraj střechy, tak si nejprve nastavíme souřadný systém do roviny střechy.

LSS

Přitížení sněhem budeme zadávat jako trojúhelníkové zatížení přes Zatížení > Plošné zatížení > Volné. Určíme hodnotu zatížení a opět zadáme geometrii zatížení GSS a Průmět.

Sníh přitížení    Sníh přitížení

Pokud chceme zatěžovací stavy se sněhem uvažovat najednou, tak je vložíme do stejné zatěžovací skupiny a nastavíme vzájemný vztah Společně.

Skupiny zatížení

Upozornění: Volné plošné zatížení nelze rozložit na zatěžovacím panelu typu Roznášecí plocha. Je třeba použít panel typu Standart nebo FEM.