Kabelový tunel Zličín - Jih - šachta Š 12 - Zličín, Česká Republika

Zákazník: 
Datum dokončení výstavby: 
Pro-2009
Země: 
Česká republika

Uvedená šachta Š12 je součástí komplexu „Kabelový tunel Zličín“. Tento kabelový tunel řeší způsob vyvedení energetického výkonu ve formě kabelů 22kV z areálu transformovny (TR) 110/22kV Zličín jižním směrem za rychlostní komunikaci R5 pro budoucí bytovou a obchodní výstavbu. Zde budou kabely vyvedeny z tunelu do kopaných tras ve směru na obchodní zónu Zličín a na Třebonice.
Kabelový tunel je tvořen technologickými šachtami - Š11 na začátku a Š12 na konci, které jsou propojeny raženým kabelovým tunelem kruhového profilu. V šachtách jsou nejen vedeny silové kabely, ale slouží pro větrání díla, čerpání průsakových vod, obsluhu a manipulaci. K tomu jsou vybaveny potřebnými prvky a technologiemi.

Šachta Š12

hrubý půdorys/hloubka 5.40 x 5.60 m / 12.60 m
světlý půdorys/hloubka O 4.20 m / 11.89 m

Ražba tunelu byla vzhledem ke geologickým podmínkám a křižující technické infrastruktuře navržena mechanizovaným štítem. Tato technologie je oproti klasické ražbě výhodnější z ekonomického i časového hlediska. V podstatě homogenní prostředí ražby vedlo k rozhodnutí realizovat dílo pomoci razícího štítu. Tato technologie také slibovala lepší výsledky vlivů ražby na povrch území oproti klasické ražbě. Použitý štít má světlý profil 3.060 mm a jeho ocelový plášť je tloušťky 16 mm. Vnitřní profil ostění je 2.630 mm při tloušťce 200 mm. Profil tunelu je tvořen 6 ks železobetonových klenutých kónických segmentů 305-DR. Segmenty jsou z betonu třídy C35/45, tloušťky 200 mm a délky 600 mm. Jednotlivé segmenty jsou provedeny s vysokou přesností (v řadu milimetrů) v kvalitě pohledového betonu a vzájemně spojeny na principu pero-drážka. Jednotlivé segmenty mají otvor pro injektáž, kterým je injektováno za ostění a současně do spojů mezi segmenty.
S ohledem na známé elektrické zdroje lokality - TR a dráha metra - se průzkum důsledně zaměřil i na hodnocení korozní agresivity prostředí vlivem bludných proudů. Naměřené geoelektrické veličiny prokázaly velmi vysokou agresivitu zájmového území (stupeň č. IV). Z toho vyplynula nutnost řešení korozní ochrany díla v místě podchodu dráhy metra, kde hrozilo riziko vzájemného ovlivňování geoelektrických polí vznikajících kolem silových kabelů metra a kabelů v budoucnu uložených v tunelu.

Statické Řešení

Staticky se jedná o deskostěnovou prostorovou konstrukci. Nosná železobetonová konstrukce je navržena z litého betonu C25/30 - XA1, výztuž do betonu je navržena z oceli B 500B, svařované sítě jsou z oceli B 500A. Krytí výztuže pro vnější povrch 50 mm, pro vnitřní povrch 30 mm.
Základová deska šachty Š12 je kruhová o vnitřním průměru 4.2 m, tloušťka desky je 0.4 m a je konstantní. Pro interakci základová desky s podložím je použit víceparametrický model podloží. Tento model uvažuje vliv normálových tlakových napětí podloží a současně vliv smykových napětí v podloží.
Základové desky PPO jsou obdélníkové o vnitřních rozměrech 2.4 x 3.0 ÷ 3.4 m, tloušťka desek je 0.3 m a je konstantní. Pro interakci základové desky s podložím je použit víceparametrický model podloží. Tento model uvažuje vliv normálových tlakových napětí podloží a současně vliv smykových napětí v podloží.
Stěny šachty Š12 jsou zatíženy převážně zemním tlakem. Stěny jsou v dolní úrovni vetknuty do základové desky šachty a v horní úrovni jsou vetknuty do stěn PPO a do stropní desky. Tloušťka stěn šachty Š12 je 0.3 m.
Stěny PPO jsou zatíženy převážně zemním tlakem a přitížením od silniční dopravy. Stěny jsou v dolní úrovni vetknuty do základové desky PPO a v horní úrovni jsou vetknuty do stropní desky. Tloušťka stěn PPO je 0.25 m.
Stropní deska je společná pro šachtu Š12 i pro PPO, ve statickém výpočtu je uvažována jako vetknutá po obvodě. Tloušťka stropní desky je 0.3 m.