Menu

sensd.02.ibc - Návrh za studena tvarovaných průřezů IBC

sensd.02.ibc

Hlavní výhody

Návrh za studena tvarovaných profilů podle AISI S100 je plně integrovaný ve standardním prostředí SCIA Engineer.
Odvození efektivního tvaru, včetně deformační ztráty stability pro vnitřní i krajní výztuhy a dvojité zahnutí okrajů.
Efektivní průřez pro knihovní a obecné průřezy: podpora libovolného tvaru včetně importu tvaru z CAD programů.
Pokročilé posudky pro zhroucení stojiny i pro průřezy s vyztuženými stojinami.
Speciální posudky vaznic včetně odvození geometrie volné pásnice a posudku pro gravitační zatížení i pro nadzvednutí.

 

Modul pro Návrh za studena tvarovaných průřezů podle IBC je rozšířením modulu sensd.01 Posudky ocelových konstrukcí. Umožňuje navrhovat průřezy za studena tvarované průřezy podle AISI NAS S100: 2016.

Design of cold-formed steel members according to AISI S100

 • Provádí se jak posudek řezu, tak posudek stability. Oba posudky se provádí stejně jako u klasických ocelových prvků.
 • Na základě geometrie, vnitřních sil, přítomnosti výztuh a dalších parametrů program automaticky určí, který článek normy se použije.
 • Ve všech posudcích se zohledňují redukované efektivní průřezové charakteristiky a vliv lokální a deformační ztráty stability.
 • Také se aplikují speciální návrhové postupy pro zhroucení stojiny a pro vaznice připojené k plechům.

Výhody

Design of cold-formed steel members according to AISI S100

 • sensd.02 posuzuje širokou škálu otevřených průřezů na lokální ztrátu stability.
 • Efektivní průřezy se odvozují pro namáhání tlakem a ohybem na měkkou a tvrdou osu; pak se podle potřeby použijí v obecných posudcích a lze je graficky vykreslit.
 • Odvození efektivního tvaru zahrnuje deformační ztrátu stability krajních a mezilehlých výztuh a dvojitého zahnutí okrajů.
 • Inteligentní výpočet efektivního průřezu zvyšuje produktivitu práce a vyžaduje minimum zásahů uživatele.
 • Knihovna průřezů obsahuje širokou nabídku průřezů od výrobců ocelových za studena tvarovaných profilů. Rozměry těchto profilů můžete v případě potřeby upravovat a tím integrovanou knihovnu rozšířit o další prvky.
 • S pomocí modulu Editor obecného průřezu (sen.05) můžete definovat obecné průřezy a to ručně nebo načtením z formátů DXF a DWG.
 • Pomocný efekt ocelových plechů je také zohledněn a vede k ekonomickému návrhu vaznic. K dispozici je knihovna ocelových plechů od některých výrobců.
 • Automatizovaná optimalizační procedura (AutoDesign) vybírá vhodné profily v závislosti na (1) vnitřních silách v konstrukci a štíhlosti dílců a (2) seznamu vámi zadaných preferovaných profilů.

Počáteční tvar

Za studena tvarovaný průřez můžete vybrat z knihovny nebo jej namodelovat jako obecný průřez. Tzv. počáteční tvar se pak spočte automaticky: průřez je rozdělen na jednotlivé části, tj. stojiny a výztuhy. Automaticky rozpoznané typy částí jsou:

 • I (vnitřní)
 • F (pevný - není třeba žádná redukce)
 • SO (symetrická vnější stojina)
 • UO (asymetrická vnější stojina)
 • RUO (vyztužená asymetrická vnější stojina)

Vygenerovaný počáteční tvar si můžete prohlédnout a případně upravit. Nástroj je k dispozici přímo v knihovně průřezů, kde tak můžete zkontrolovat výpočet efektivního tvaru bez nutnosti pouštět ocelové posudky.

Efektivní tvar

Výpočet efektivní šířky vždy začíná určením napětí v tlačených prvcích. Získaný efektivní průřez se vykresluje graficky.

Podporované typy průřezů

Design of cold-formed steel members according to AISI S100

Pro vygenerování počátečního tvaru a efektivního průřezu jsou podporovány následujíc typy průřezů:

 • Standardní průřezy z knihovny průřezů ;
 • Tenkostěnné geometrické průřezy (definované tvarem a tloušťkou);
 • Spárované za studena tvářené průřezy.
 • Obecné tenkostěnné průřezy nebo obecné polygony s tenkostěnnou reprezentací.

Posudek v řezu

Provádějí se následující posudky průřezu: osový tah, osový tlak, ohybový moment, smyková síla, krouticí moment, zhroucení stojiny, kombinovaný tah a ohyb, kombinovaný tlak a ohyb, kombinace smyku, osové síly a ohybového momentu, kombinovaný ohyb a zhroucení stojiny.

Posudek stability

Provádějí se následující stabilitní posudky: rovinný vzpěr, prostorový vzpěr, klopení, ohyb s osovým tlakem, ohyb s osovým tahem, kombinace ohybu a tahu. Pro stanovení únosnosti v prostorovém vzpěru se použije obecná kubická rovnice.

Další vlastnosti ocelového dílce

Pro zlepšení stability je možné do modelu vložit přídavné prvky - výztuhy z plechů, zábrany proti klopení, výztuhy stojiny.

Analýza podle teorie 2. řádu podle přílohy 2.

Design of cold-formed steel members according to AISI S100 Design of cold-formed steel members according to AISI S100

Příčné výztuhy a zpevnění jedné pásnice

Posuzuje se přídavná pevnost ocelového plechu, což umožňuje zohlednění krouticí tuhosti. SCIA Engineer také umožňuje, aby byly pásnice tlačených a ohýbaných dílců uvažovány jako připevněné k výztuze, jak stanoví AISI NAS 2007, pokud jsou splněny stanovené podmínky.

Data lokálního vyboulení stojiny

Lokální vyboulení stěny se posuzuje v působištích bodových zatížení a v místech spojení mezi dílci, např. v místě spojení vaznice a krokve. Posudek lokálního vyboulení stojiny se provádí pouze pro smykovou sílu Vy v místě, kde se smyková síla mění skokem, ale lze jej zcela vypnout.

Návrh vaznic s přesahem

Profily C a Z lze zasunout do sebe a tím vytvořit jednu semiprůběžnou vaznici. Na vaznici proto můžete zadat zóny přesahu. Posudek v místě přesahu pak kombinuje pevnost obou průřezů. Volitelně lze přesah ve spodní pásnici zavětrovat.

Délku přesahu lze optimalizovat na základě definovaného seznamu rozměrů.


Vyžadované moduly:

 • sensd.01.ibc

Odeslat

Included in Edition: 
Professional
Expert
Ultimate
Design of cold-formed steel members according to AISI S100
Design of cold-formed steel members according to AISI S100