Přejít k hlavnímu obsahu

sensd.02.ibc - Za studena tvarované průřezy IBC

 • Kód modulu sensd.02.ibc
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Návrh ocelových prvků
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Návrh za studena tvarovaných profilů podle AISI S100 je plně integrovaný ve standardním prostředí SCIA Engineer.
 • Odvození efektivního tvaru, včetně deformační ztráty stability pro vnitřní i krajní výztuhy a dvojité zahnutí okrajů.
 • Efektivní průřez pro knihovní a obecné průřezy: podpora libovolného tvaru včetně importu tvaru z CAD programů.
 • Pokročilé posudky pro zhroucení stojiny i pro průřezy s vyztuženými stojinami.
 • Speciální posudky vaznic včetně odvození geometrie volné pásnice a posudku pro gravitační zatížení i pro nadzvednutí.

Modul pro Návrh za studena tvarovaných průřezů podle IBC je rozšířením modulu sensd.01 Posudky ocelových konstrukcí. Umožňuje navrhovat průřezy za studena tvarované průřezy podle AISI NAS S100: 2016.

 • Provádí se jak posudek řezu, tak posudek stability. Oba posudky se provádí stejně jako u klasických ocelových prvků.
 • Na základě geometrie, vnitřních sil, přítomnosti výztuh a dalších parametrů program automaticky určí, který článek normy se použije.
 • Ve všech posudcích se zohledňují redukované efektivní průřezové charakteristiky a vliv lokální a deformační ztráty stability.
 • Také se aplikují speciální návrhové postupy pro zhroucení stojiny a pro vaznice připojené k plechům.

Výhody

 

 • sensd.02 posuzuje širokou škálu otevřených průřezů na lokální ztrátu stability.
 • Efektivní průřezy se odvozují pro namáhání tlakem a ohybem na měkkou a tvrdou osu; pak se podle potřeby použijí v obecných posudcích a lze je graficky vykreslit.
 • Odvození efektivního tvaru zahrnuje deformační ztrátu stability krajních a mezilehlých výztuh a dvojitého zahnutí okrajů.
 • Inteligentní výpočet efektivního průřezu zvyšuje produktivitu práce a vyžaduje minimum zásahů uživatele.
 • Knihovna průřezů obsahuje širokou nabídku průřezů od výrobců ocelových za studena tvarovaných profilů. Rozměry těchto profilů můžete v případě potřeby upravovat a tím integrovanou knihovnu rozšířit o další prvky.
 • S pomocí modulu Editor obecného průřezu (sen.05) můžete definovat obecné průřezy a to ručně nebo načtením z formátů DXF a DWG.
 • Pomocný efekt ocelových plechů je také zohledněn a vede k ekonomickému návrhu vaznic. K dispozici je knihovna ocelových plechů od některých výrobců.
 • Automatizovaná optimalizační procedura (AutoDesign) vybírá vhodné profily v závislosti na (1) vnitřních silách v konstrukci a štíhlosti dílců a (2) seznamu vámi zadaných preferovaných profilů.

Počáteční tvar

Za studena tvarovaný průřez můžete vybrat z knihovny nebo jej namodelovat jako obecný průřez. Tzv. počáteční tvar se pak spočte automaticky: průřez je rozdělen na jednotlivé části, tj. stojiny a výztuhy. Automaticky rozpoznané typy částí jsou:

 • I (vnitřní)
 • F (pevný - není třeba žádná redukce)
 • SO (symetrická vnější stojina)
 • UO (asymetrická vnější stojina)
 • RUO (vyztužená asymetrická vnější stojina)

Vygenerovaný počáteční tvar si můžete prohlédnout a případně upravit. Nástroj je k dispozici přímo v knihovně průřezů, kde tak můžete zkontrolovat výpočet efektivního tvaru bez nutnosti pouštět ocelové posudky.

Efektivní tvar

Výpočet efektivní šířky vždy začíná určením napětí v tlačených prvcích. Získaný efektivní průřez se vykresluje graficky.

Podporované typy průřezů

 

Pro vygenerování počátečního tvaru a efektivního průřezu jsou podporovány následujíc typy průřezů:

 • Standardní průřezy z knihovny průřezů ;
 • Tenkostěnné geometrické průřezy (definované tvarem a tloušťkou);
 • Spárované za studena tvářené průřezy.
 • Obecné tenkostěnné průřezy nebo obecné polygony s tenkostěnnou reprezentací.

Posudek v řezu

Provádějí se následující posudky průřezu: osový tah, osový tlak, ohybový moment, smyková síla, krouticí moment, zhroucení stojiny, kombinovaný tah a ohyb, kombinovaný tlak a ohyb, kombinace smyku, osové síly a ohybového momentu, kombinovaný ohyb a zhroucení stojiny.

Posudek stability

Provádějí se následující stabilitní posudky: rovinný vzpěr, prostorový vzpěr, klopení, ohyb s osovým tlakem, ohyb s osovým tahem, kombinace ohybu a tahu. Pro stanovení únosnosti v prostorovém vzpěru se použije obecná kubická rovnice.

Další vlastnosti ocelového dílce

Pro zlepšení stability je možné do modelu vložit přídavné prvky - výztuhy z plechů, zábrany proti klopení, výztuhy stojiny.

Analýza podle teorie 2. řádu podle přílohy 2.

Příčné výztuhy a zpevnění jedné pásnice

Posuzuje se přídavná pevnost ocelového plechu, což umožňuje zohlednění krouticí tuhosti. SCIA Engineer také umožňuje, aby byly pásnice tlačených a ohýbaných dílců uvažovány jako připevněné k výztuze, jak stanoví AISI NAS 2007, pokud jsou splněny stanovené podmínky.

Data lokálního vyboulení stojiny

Lokální vyboulení stěny se posuzuje v působištích bodových zatížení a v místech spojení mezi dílci, např. v místě spojení vaznice a krokve. Posudek lokálního vyboulení stojiny se provádí pouze pro smykovou sílu Vy v místě, kde se smyková síla mění skokem, ale lze jej zcela vypnout.

Návrh vaznic s přesahem

Profily C a Z lze zasunout do sebe a tím vytvořit jednu semiprůběžnou vaznici. Na vaznici proto můžete zadat zóny přesahu. Posudek v místě přesahu pak kombinuje pevnost obou průřezů. Volitelně lze přesah ve spodní pásnici zavětrovat.

Délku přesahu lze optimalizovat na základě definovaného seznamu rozměrů.


Vyžadované moduly:

 • sensd.01.ibc
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu