Přejít k hlavnímu obsahu

sencd.01 - Návrh rámových i plošných železobetonových konstrukcí

 • Kód modulu sencd.01
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Návrh betonových prvků
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Přehledné a srozumitelné zadání normových parametrů
 • Grafické a tabulkové zobrazení výsledků posudků
 • Široká nabídka typů prvků: předem a dodatečně předpínané nosníky, ...
 • Požární odolnost včetně posouzení stavu po požáru
 • Částečný nebo celkový posudek

SCIA Engineer představuje komplexní nástroj pro návrh a posudky železobetonových a předpjatých konstrukcí, který umožňuje výpočty a posuzování předpjatých i nepředpjatých železobetonových nosníků, sloupů a desek.

Návrh železobetonových nosníků a sloupů

Posudek řezu a výpočet trhlin u železobetonových nosníků a sloupů. Výpočet teoretické nutné plochy podélné výztuže a třmínků. Zadání dat betonového dílce (krytí, výztuž) a normových součinitelů v přehledném dialogu. Redistribuce momentů, smykový diagram a nutné plochy výztuže jsou znázorněny graficky i numericky. Podrobné grafické výsledky vnitřních sil, protažení, napětí ve výztuži a podrobný diagram závislosti přetvoření na napětí. Posouzení trhlin na mezní stav použitelnosti.

Podporované normy: EN 1992 (různé národní přílohy), ACI-318, SIA262, brazilská norma NBR 6118/2014.

Požární odolnost

Posouzení požární odolnosti (sencd.05)

Posudek požární odolnosti nosníků a sloupů podle konstrukčních zásad a zjednodušenou metodou uvedenou v EN1992-1-2.

Desky, stěny a skořepiny

Návrh železobetonových desek  s stěn

 

Výpočet výztuže, výpočet šířky trhlin, posudky desek a stěn. Výpočet nutné plochy výztuže. Zadání dat betonového dílce (krytí, výztuž) a normových součinitelů v přehledném dialogu. Dvě nebo tři výztužné vrstvy u obou povrchů desky nebo stěny.

Podporované normy: EN 1992 (různé národní přílohy), ACI-318, SIA262, brazilská norma NBR 6118/2014.

Normově závislé deformace betonových prvků

Výpočet dlouhodobých deformací desek (sencd.04)

Analýza celkových, okamžitých a přídavných deformací v železobetonových konstrukcích včetně výpočtu dlouhodobé tuhosti podle norem.

Materiálově nelineární analýza pro betonové konstrukce

Fyzikální nelinearita pro betonové pruty (sens.06)

Analýza redistribuce vnitřních sil rámů v důsledku fyzikálně nelineárního chování betonových, železobetonových a zděných konstrukcí v kombinaci s nelineárními podmínkami a geometrickou nelinearitou.

Protlačení

Protlačení desek (sencd.02.X)

Automatická detekce různých geometrických konfigurací (polohy sloupu). Možnost definovat otvory v deskách a hlavice sloupů. Automatické určení kritického obvodu.

Dostupné normy: EN 1992-1-1 (různé národní přílohy), SIA 262.

Zadání výztuže

 

Zadání výztuže (sencd.03)

Zadání skutečné výztuže. Různé typy koncových úprav pro třmínky a podélnou výztuž v nosnících a sloupech. Automatický návrh praktické výztuže podle mezního stavu únosnosti pro betonové rámy (nosníky a sloupy). Výztužné sítě ve 2D dílcích složeny ze dvou nebo více vrstev. Knihovna výztužných sítí.

Šablony předpjatých kabelů (sens.21)

Zadání předpínacích kabelů pro předpjatý beton. Knihovna šablon předpínacích kabelů. Každý drát nebo svazek může být se soudržností či bez ní, přímý nebo ohýbaný.

Zadání dodatečně předpjatých kabelů se soudržností a volných kabelů (sens.21)

Zadání dodatečně předpínaných kabelů následujících typů: jedno a více svazkové kabely se soudržností v zainjektovaných kanálcích, vnější (volné) kabely, jedno a více svazkové kabely bez soudržnosti. Import kabelů z CAD aplikací (DWG, DXF). Každý kabel může být složen z několika svazků nebo několika kabelů (skupina kabelů). Ztráty třením a prokluzem.

Předem a dodatečně předpjatý beton

Posudek předpětí (sens.21)

Výpočet odezvy předpjatého průřezu v MSÚ pro kombinaci ohybových momentů a osové síly. Dovolená (tlaková a tahová) namáhání prostého a předpjatého betonu v mezním stavu použitelnosti. Podporované normy: EN 1992-1-1 a EN 1992-2.

Posudek dutinových panelů (sencd.07.en)

Speciální posudek dutinových panelů na smyk, odštěpování povrchu, smyk a kroucení, podporové podmínky a protlačení podle EN 1168.


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu