Jak nastavit posouzení oceli na Mezní Stav Použitelnosti (MSP)?

Aby bylo možné provést posudek ocelové konstrukce na MSP, je třeba specifikovat následující údaje:

  • Rozpětí prvků, které mají být posouzeny.
  • Limitní průhyby prvků, které mají být posouzeny.
  • Nadvýšení přiřazené prvkům (volitelné).

Rozpětí, limitní průhyby a nadvýšení mohou být zadávány prostřednictvím dialogu nastavení vzpěru, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím dialogového okna vlastností prvku (obrázek 1).

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 1: jak otevřít dialog nastavení vzpěru

 

JAK NASTAVIT ROZPĚTÍ POSUZOVANÝCH PRVKŮ?

Rozpětí 1D prvků (nosníky, sloupy) lze nastavit (nezávisle na lokálních směrech Z a Y) prostřednictvím dialogu nastavení vzpěru, jak je zvýrazněno na obrázku 2:

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 2: dialog nastavení vzpěru, nastavení rozpětí

Chcete-li nastavit rozpětí nezávisle pro lokální směr Y a Z, je třeba zvolit defz = defz a defy = defy

Dialog však také umožňuje určit, že průhyb v jednom směru je založen na jiném zadaném nastavení průhybu / vzpěru. Například při výběru defz = yy to znamená, že nastavení pro vychýlení ve směru Z bude stejné jako nastavení pro vybočení yy. Pokud na druhou stranu vyberete defz = defy, bude nastavení pro průhyb ve směru Z stejné jako nastavení pro průhyb ve směru Y (defy).

Pokud vyberete například defz = defz, mohou být podpory průhybu povoleny / zakázány (tečkovaný trojúhelník znamená zakázanou podporu) kliknutím na červené trojúhelníky v grafickém okně (obrázek 2, zelená šipka). Stejného výsledku lze dosáhnout zaškrtnutím / zrušením políček v části „Aktivní zábrany pro vzpěr“ v dialogu (obrázek 2). Podpory lze nastavit (povolit / zakázat) pouze v uzlech prvků.

 

JAK NASTAVIT LIMITNÍ DEFORMACE?

Meze pro limitní deformace lze nastavit v dialogu „Nastavení pole“, obrázek 3. Limitní průhyby lze nastavit nezávisle pro lokální směr Y a Z na základě nastavení Pole průhybu, viz výše.

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 3: možnosti nastavení limitního průhybu

K dispozici jsou tři možnosti:

  • Pro všechna pole: stejné limity deformací se použijí pro všechna pole vybraného prvku(ů), obrázek 4.
  • Na pole: na různá pole se použijí různé limity deformací, obrázek 5.
  • Z nastavení: limitní průhyby jsou nastaveny z nastavení oceli a použijí se pro všechna pole, obrázek 6.

Mějte na paměti, že pole je definováno jako vzdálenost mezi dvěma aktivními podpěrami (trojúhelníky plné čáry, obrázek 4). Pokud chcete pro vybraný prvek definovat spojité pole, musí být deaktivovány všechny podpěry pro střední průhyb, viz například obrázek 11.

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 4: Nastavení limitních deformací Pro všechna pole
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 5: Nastavení limitních deformací Na pole 
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 6: Nastavení oceli, mezní průhyby

 

JAK NASATVIT NADVÝŠENÍ?

Nadvýšení může být nastaveno nezávisle pro lokální směr Z a Y (na základě aktivní možnosti Pole průhybu defy nebo defz, viz odstavec JAK NASTAVIT ROZPĚTÍ POSUZOVANÝCH PRVKŮ) pomocí rozbalovací nabídky zvýrazněné zeleně na obrázku 7:

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 7: Možnosti nastavení nadvýšení 

K dispozici jsou čtyři možnosti:

  • Bez nadvýšeny: nebude implementováno žádné nadvýšení.
  • Zadej nadvýšení (absolutní): hodnota nadvýšení bude zadána pro rozpětí v absolutních rozměrech (jednotky délky), obrázek 8.
  • Zadej nadvýšení (relativní): hodnota nadvýšení bude zadána pro rozpětí jako relativní souřadnice (jednotky 1 / délka).
  • Z nastavení: hodnoty nadvýšení uvedené v nastavení oceli se použijí na všechna pole (obrázek 9).

 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 8: Zadej nadvýšení (absolutní) 

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 9: Nastavení oceli, Hodnoty nadvýšení

POZNÁMKA: Nadvýšení je definováno pouze na lokální osu z. Pokud je lokální osa z směřována dolů, musíte zadat zápornou hodnotu, abyste měli vzestupnou odchylku.

Ve verzi SCIA 19.1 bude také k dispozici funkce AutoDesign pro automatický návrh nadvýšení!

 

JAK ZOBRAZIT DEFINOVANÉ NADVÝŠENÍ?

Zadané nadvýšení lze vizualizovat pomocí nabídky Posudky MSP. Obrázek 10 ukazuje zadané nadvýšení, jak je znázorněno na obrázku 11. Všimněte si, že pro vybraný prut bylo definováno jedno souvislé pole (plné trojúhelníky pouze na koncích prvku).

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 10: vizualizace zadaného nadvýšení

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 11: zadání nadvýšení pro příklad na obrázku 10 


JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT POLE PRO KONZOLU?

Aby se dosáhlo správných výsledků, měla by být v nastavení vzpěru specifikována konzolová podmínka deaktivací všech podpor pole kromě podpory na jednom z konců prutu. Například výsledky uvedené na obrázku 12 se získají pro nastavení uvedené na obrázku 13. Všimněte si, jak je konzolová podmínka správně zadána pomocí definice polí (jedna podpora, plný trojúhelník). Pokud takové nastavení není respektováno, například podpory pole jsou aktivní na obou koncích (obrázek 14), deformace není pro konzolový prvek správně vypočítána (obrázek 15).

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 12: správná kontrola průhybu ve sloupu

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 13: správné nastavení rozpětí pro konzolový prvek (podporován je pouze jeden konec)
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 14: Nesprávné nastavení rozpětí pro konzolový prvek (oba konce jsou podporovány)

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázek 15: nesprávná kontrola průhybu ve sloupu