Přejít k hlavnímu obsahu

Posouzení oceli na Mezní Stav Použitelnosti (MSP)

Detail o Posouzení oceli na Mezní Stav Použitelnosti (MSP)

 • Kód modulu ESA1508
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Aby bylo možné provést posudek ocelové konstrukce na MSP, je třeba specifikovat následující údaje:

 • Rozpětí prvků, které mají být posouzeny.
 • Limitní průhyby prvků, které mají být posouzeny.
 • Nadvýšení přiřazené prvkům (volitelné).

Rozpětí, limitní průhyby a nadvýšení mohou být zadávány prostřednictvím dialogu nastavení vzpěru, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím dialogového okna vlastností prvku.

 

Nastavení rozpětí posuzovaných prvků

Rozpětí 1D prvků (nosníky, sloupy) lze nastavit (nezávisle na lokálních směrech Z a Y) prostřednictvím dialogu nastavení vzpěru, jak je zvýrazněno na obrázku níže:

Chcete-li nastavit rozpětí nezávisle pro lokální směr Y a Z, je třeba zvolit defz = defz a defy = defy

Dialog však také umožňuje určit, že průhyb v jednom směru je založen na jiném zadaném nastavení průhybu / vzpěru. Například při výběru defz = yy to znamená, že nastavení pro vychýlení ve směru Z bude stejné jako nastavení pro vybočení yy. Pokud na druhou stranu vyberete defz = defy, bude nastavení pro průhyb ve směru Z stejné jako nastavení pro průhyb ve směru Y (defy).

Pokud vyberete například defz = defz, mohou být podpory průhybu povoleny / zakázány (tečkovaný trojúhelník znamená zakázanou podporu) kliknutím na červené trojúhelníky v grafickém okně. Stejného výsledku lze dosáhnout zaškrtnutím / zrušením políček v části „Aktivní zábrany pro vzpěr“ v dialogu. Podpory lze nastavit (povolit / zakázat) pouze v uzlech prvků.

 

Nastavení limitní deformace

Meze pro limitní deformace lze nastavit v dialogu „Nastavení pole“. Limitní průhyby lze nastavit nezávisle pro lokální směr Y a Z na základě nastavení Pole průhybu, a také nezávisle pro celkové zatížení a proměnné zatížení.

K dispozici jsou tři možnosti:

 • Pro všechna pole: stejné limity deformací se použijí pro všechna pole vybraného prvku(ů)
 • Na pole: na různá pole se použijí různé limity deformací

 • Z nastavení: limitní průhyby jsou nastaveny z nastavení oceli a použijí se pro všechna pole

Mějte na paměti, že pole je definováno jako vzdálenost mezi dvěma aktivními podpěrami (trojúhelníky plné čáry). Pokud chcete pro vybraný prvek definovat spojité pole, musí být deaktivovány všechny podpěry pro střední průhyb.

Nastavení nadvýšení

Nadvýšení může být nastaveno nezávisle pro lokální směr Z a Y (na základě aktivní možnosti Pole průhybu defy nebo defz, viz odstavec "Nastavení rozpětí posuzovaných prvků") pomocí rozbalovací nabídky:

K dispozici je pět možností:

 • Bez nadvýšení: nebude implementováno žádné nadvýšení
 • Návrhové nadvýšení: nadvýšení bude navrženo na základě limitní deformace. Lze nastavit okrajové podmínky (tvar nadvýšení, minimální/maximální hodnota nadvýšení, mezní nadvýšení a zaokrouhlení)
 • Zadej nadvýšení (absolutní): hodnota nadvýšení bude zadána pro rozpětí v absolutních rozměrech (jednotky délky)
 • Zadej nadvýšení (relativní): hodnota nadvýšení bude zadána pro rozpětí jako relativní souřadnice (jednotky 1 / délka)

 • Z nastavení: hodnoty nadvýšení uvedené v nastavení oceli se použijí na všechna pole

POZNÁMKA: Nadvýšení je definováno pouze na lokální osu z. Pokud je lokální osa z směřována dolů, musíte zadat zápornou hodnotu, abyste měli vzestupnou odchylku.

 

Zobrazení definovaného nadvýšení

Zadané nadvýšení lze vizualizovat pomocí nabídky Posudky MSP. Obrázky ukazují zobrazení zadaného nadvýšení. Všimněte si, že pro vybraný prut bylo definováno jedno souvislé pole (plné trojúhelníky pouze na koncích prvku).

 

Správné nastavení pole pro konzolu

Aby se dosáhlo správných výsledků, měla by být v nastavení vzpěru specifikována konzolová podmínka deaktivací všech podpor pole kromě podpory na jednom z konců prutu.

Všimněte si, jak je konzolová podmínka správně zadána pomocí definice polí (jedna podpora, plný trojúhelník). Pokud takové nastavení není respektováno, například podpory pole jsou aktivní na obou koncích, deformace není pro konzolový prvek správně vypočítána.