Přejít k hlavnímu obsahu

Vliv možnosti "Žebro"

Detail o Vliv možnosti "Žebro"

  • Kód modulu ESA1405
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Pokud jste vymodelovali desku s žebry, objeví se v okně vlastností výsledků možnost "žebro". Tuto možnost lze aktivovat. Možnost je dostupná pro 1D i 2D výsledky.

Význam je následující. Aktivování možnosti "žebro" znamená, že se výsledky zobrazí jako na 1D nosníku s náhradním T průřezem (obdélníkový průřez nosníku + spolupůsobící část desky). Při deaktivování možnosti "žebro" se výsledky zobrazí zvlášť pro nosník (žebro obdélníkového průřezu), který je umístěný pod deskou, a zvlášť pro samotnou desku.

V programu SCIA Engineer je pro příklad vymodelována betonová deska o rozměrech 9 x 6 m a tloušťce 200 mm s žebry o průřezu 200 x 400 mm, rozmístěnými po vzdálenostech 1 m. Efektivní šířka žebra je 0,5 m. Zatížení se skládá ze zatížení podlahy 5 kN/m² a vlastní tíhy (výsledky jsou uvedeny pro kombinaci MSÚ).

Níže si můžete prohlédnout ohybový moment My v nosnících (žebrech) v případě, že je možnost "žebro" deaktivovaná, a v případě, že je možnost "Žebro" aktivovaná. Pokud je volba "žebro" zapnuta, je zahrnut ohybový moment od desky a výsledný ohybový moment je větší.

Výsledky ohybového momentu mx v desce jsou uvedeny níže. Je-li aktivována volba "žebro" (spodní obrázek), je moment mx v celé efektivní šířce roven nule, protože je přepočítán na 1D vnitřní síly do nosníku (žebra) T-průřezu. Tímto způsobem se ohybový moment nebere v úvahu dvakrát.