Přejít k hlavnímu obsahu

Typy zatěžovacích panelů

Detail o Typy zatěžovacích panelů

Panely (nazývané také zatěžovací panely) jsou entity, které nejsou ve výpočtu samy o sobě uvažovány. Jejich tuhost tedy není při výpočtu zohledněna. Jejich funkcí je roznést aplikované zatížení na nosné prvky, které panel podpírají. Panel může působící napětí přenášet na:

 • uzly (rohy)
 • hrany (např. okraje otvorů)
 • nosníky umístěné v rovině panelu (nosníky podpírající panel)

Působící zatížení se může roznášet v jednom nebo dvou směrech podle nastavení "Směru roznosu zatížení" zvoleného uživatelem. Definovaný směr je zobrazen šipkou na panelu. Zatížení je uvažováno do všech entit v daném směru zatěžovacího panelu nebo si vybrané entity (uzly, hrany, nosníky) může uživatel vybrat přes akční tlačítko "Aktualizovat výběr okraje/nosníku".

 

Zatížení do uzlů panelu

Panel tohoto typu přenáší působící zatížení na všechny, nebo jen na vybrané uzly (rohy) panelu. Zatížení je generováno jen v podepřených uzlech. Součet zatížení se přenáší do uzlů podle délky hran vstupujících nebo vystupujících z každého uzlu. Lze zobrazit podpory panelů. Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rošt, Obecný atd.

 

Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé uzly nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit (zadáním hodnoty 0). Možnost nastavení Váhových součinitelů zatížených uzlů je dostupná pro metodu roznosu zatížení Standard.

 

 

Zatížení do okrajů panelu

Panel tohoto typu přenáší působící zatížení na všechny, nebo jen na vybrané hrany panelu. Zatížení je generováno jen v podepřených hranách. Podpory mohou být tvořeny nosníky nebo hranami plošných prvků. Na zatěžovacím panelu nelze definovat přímou podporu. Jsou-li okraje panelu podepřeny pouze částečně, vygeneruje se v konci podpory osamělé břemeno. 

 

Lze zobrazit podpory panelů. Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rošt, Obecný atd. Uživatel může zvolit 2 metody pro roznos zatížení do hran panelu:

 • Standard
  Součet zatížení se přenáší do hran v poměru jejich délek. Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé hrany nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit (zadáním hodnoty 0).

 

 • Zatěžovací plocha
  Zatížení do hran je dáno zatěžovací plochou, která náleží dané hraně (metoda střechy).

 

Zatížení do okrajů otvoru

Tento typ je obdobný jako předchozí. Rozdíl je v tom, že pro tento typ se definuje otvor, kde se zatížení přenáší do okrajů otvoru. Vlastnosti takového panelu jsou omezené.

Zatížení do okrajů panelu a do nosníků

Panel tohoto typu roznáší zatížení do všech nebo do vybraných nosníků, které leží (v rámci zadané tolerance) v rovině panelu. Má-li panel některé okraje podepřené, tyto se uvažují jako nosníky, tj. zatížení se do nich také přenáší. Na zatěžovacím panelu nelze definovat přímou podporu. Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Na panel lze použít všechny typy zatížení, pouze při použití volného zatížení byste měli použít metodu roznosu "Přesný (FEM)“, protože tento typ zatížení není kompatibilní s jinými metodami roznosu zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rošt, Obecný atd.

U toho typu panelu je navíc možnost "Max. úhel pro přenos [deg]". Zatížení je primárně generováno na prvky, které jsou kolmé na směr roznosu zatížení. Tato volba umožňuje generovat zatížení i na prvky, které jsou odkloněny od kolmice o zadaný úhel. Výchozí hodnota je 5°.

Uživatel může zvolit metodu pro roznos zatížení na nosníky. K dispozici jsou metody:

 • Přesná (FEM)
  K roznosu zatížení na jednotlivé nosníky se použije metoda konečných prvků.
 • Standard
  Součet zatížení je roznesen na nosníky v poměru délek jednotlivých nosníků a podepřených okrajů. Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé nosníky nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit (zadáním hodnoty 0).
 • Zatěžovací plocha
  Zatížení na nosníky je dáno zatěžovací plochou, která náleží danému nosníku (metoda střechy).

 

Uživatel si v Parametrech zobrazení pro všechny entity může zobrazit původní, generované nebo původní + generované zatížení.