Jak fungují jednotlivé typy zatěžovacích panelů?

Panely (nazývané také zatěžovací panely) jsou entity, které nejsou ve výpočtu samy o sobě uvažovány. Jejich tuhost tedy není při výpočtu zohledněna. Jejich funkcí je roznést aplikované zatížení na nosné prvky, které panel podpírají. Panel může působící napětí přenášet na:

 • uzly (rohy)
 • hrany (např. okraje otvorů)
 • nosníky umístěné v rovině panelu (nosníky podpírající panel)

Působící zatížení se může roznášet v jednom nebo dvou směrech podle nastavení zvoleného uživatelem. Definovaný směr je zobrazen šipkou na panelu.

Zatížení je uvažováno do všech entit v daném směru zatěžovacího panelu nebo si vybrané entity (uzly, hrany, nosníky) může uživatel vybrat přes akční tlačítko Aktualizovat výběr.

 

Zatížení do uzlů panelu

Panel tohoto typu přenáší působící zatížení na všechny, nebo jen na vybrané uzly (rohy) panelu. Zatížení je generováno jen v podepřených uzlech. Součet zatížení se přenáší do uzlů podle délky hran vstupujících nebo vystupujících z každého uzlu. Lze zobrazit podpory panelů. Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rastr, Obecný atd.

 

Obrázek 1: Zatížení do uzlů panelu.

Obrázek 1: Zatížení do uzlů panelu.

Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé uzly nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit (zadáním 0).

Obrázek 2: Váha zatížených uzlů.

Obrázek 2: Váha zatížených uzlů.

 

Zatížení do okrajů panelu

Panel tohoto typu přenáší působící zatížení na všechny, nebo jen na vybrané hrany panelu. Zatížení je generováno jen v podepřených hranách. Podpory mohou být tvořeny nosníky nebo hranami plošných prvků. Na zatěžovacím panelu nelze definovat přímou podporu. Jsou-li okraje panelu podepřeny pouze částečně, vygeneruje se v konci podpory osamělé břemeno. Lze zobrazit podpory panelů. Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rastr, Obecný atd.

Obrázek 3: Zatížení do okrajů panelu.

Obrázek 3: Zatížení do okrajů panelu.

Uživatel může zvolit 2 metody pro roznos zatížení do hran panelu:

 • Standard
  Součet zatížení se přenáší do hran v poměru jejich délek. Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé hrany nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit (zadáním 0).

Obrázek 4: Váha zatížených hran.

Obrázek 4: Váha zatížených hran.

 • Zatěžovací plocha
  Zatížení do hran je dáno zatěžovací plochou, která náleží dané hraně (metoda střechy).

Obrázek 5: Zatěžovací plocha hrany.

Obrázek 5: Zatěžovací plocha hrany.

 

Zatížení do okrajů otvoru

Tento typ je obdobný jako předchozí. Rozdíl je v tom, že pro tento typ se definuje otvor, kde se zatížení přenáší do okrajů otvoru. Vlastnosti takového panelu jsou omezené.

 

Zatížení do okrajů panelu a do nosníků

Panel tohoto typu roznáší zatížení do všech nebo do vybraných nosníků, které leží (v rámci zadané tolerance) v rovině panelu. Má-li panel některé okraje podepřené, tyto se uvažují jako nosníky, tj. zatížení se do nich také přenáší. Na zatěžovacím panelu nelze definovat přímou podporu. Na panelu je možno použít všechny typy zatížení. Panel je dostupný ve všech typech projektů – Rám, Rastr, Obecný atd.

U toho typu panelu je navíc možnost Max. úhel pro přenos [deg]. Zatížení je primárně generováno na prvky, které jsou kolmé na směr roznosu zatížení. Tato volba umožňuje generovat zatížení i na prvky, které jsou odkloněny od kolmice o zadaný úhel. Výchozí hodnota je 5°.

Uživatel může zvolit metodu pro roznos zatížení na nosníky. K dispozici jsou metody:

 • Přesná (FEM)
  K roznosu zatížení na jednotlivé nosníky se použije metoda konečných prvků.
 • Standard
  Součet zatížení je roznesen na nosníky v poměru délek jednotlivých nosníků a podepřených okrajů. Uživatel může nastavit váhu pro jednotlivé nosníky nebo některé z nich může z přenosu zatížení vyloučit (zadáním 0).
 • Zatěžovací plocha
  Zatížení na nosníky je dáno zatěžovací plochou, která náleží danému nosníku (metoda střechy).

Obrázek 6: Zatěžovací plocha nosníku.

Obrázek 6: Zatěžovací plocha nosníku.

 

Uživatel si v Parametrech pro všechny entity může zobrazit původní, vygenerované nebo původní + vygenerované zatížení.

Obrázek 7: Možnosti zobrazení zatížení na zatěžovacích panelech.

Obrázek 7: Možnosti zobrazení zatížení na zatěžovacích panelech.