Menu

sens.06 - Materiálově nelineární výpočet betonových konstrukcí

sens.06

Hlavní výhody

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet betonových konstrukcí.
Zohledňuje se vliv trhlin, plasticity a dalších faktorů na tuhost.
Používá se iterační a sečná Newton-Raphsonova metoda.

 

Modul je vhodný pro analýzu redistribuce vnitřních sil v důsledku fyzikálně nelineárního chování betonových, železobetonových a zděných konstrukcí v kombinaci s dalšími nelineárními podmínkami a geometrickou nelinearitou.

sens.06 Material non-linear analysis for concrete

Zohledňuje se fyzikálně nelineární tuhost betonu. Díky tomu lze modelovat betonové konstrukce způsobem blízkým realitě a nalézt tak ekonomické řešení. Výpočet umí zohlednit také další typy nelinearit, např. geometrickou.

Pro jednotlivé třídy betonu, druhy výztuže a typy zdiva se zadává nelineární pracovní diagram - pro jakoukoli normu dostupnou ve SCIA Engineer. Diagramy může definovat jako parabolické, bilineární nebo polynomické. Může je odvodit ze vztahů mezi napětím a přetvořením daných normami, nebo je může zadat sám.

 

sens.06 Material non-linear analysis for concrete SCIA Engineer používá tento pracovní diagram k výpočtu nelineárních osových a ohybových tuhostí kolem os y a z. Průřez může být složen z částí zhotovených z různých tříd betonu. Průřez může mít libovolný tvar a může, ale nemusí, být vyztužený. To znamená, že pokročilé výpočty lze provádět pro takové prvky jako sloupy, spojité nosníky nebo tunel zatížený tlakem zeminy.

sens.06 Material non-linear analysis for concrete sens.06 Material non-linear analysis for concrete

Protože je tento modul vhodný pro parametrizované konstrukce, lze snadno vytvářet šablony pro často se opakující typy konstrukcí a také hledat nejekonomičtější řešení. Normy povolují redistribuci vnitřních sil pramenící z fyzikálně nelineárního chování betonu. Díky tomu je konečný návrh ekonomický.

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet lze aplikovat na rovinné i prostorové rámové konstrukce. Pokud řešený model obsahuje desky (obecně skořepiny), program u takových prvků uvažuje lineární chování. Stejný postup se použije v případě, že modelovaná konstrukce obsahuje nosníky či sloupy zhotoveného z jiného materiálu než beton.

Program zohledňuje vliv trhlin, plasticity a dalších faktorů na tuhost železobetonu. Můžete si zvolit, jaký nelineární systém chcete použít. Může se jednat o systém:

  • fyzikálně nelineární,
  • geometricky nelineární,
  • kombinovaný (fyzikálně a geometricky nelineární).

sens.06 Material non-linear analysis for concrete

Výsledky výpočtů ukazují trhlinami porušený průřez a spočtenou osovou a ohybovou tuhost pro každý průřez. Uživatel může posoudit každý průřez samostatně pomocí posudku řezu, kde na posuzovaném železobetonovém řezu vidí působící zatížení i výsledná napětí a přetvoření.

Výsledky lze vložit do Engineering Reportu a vytvořit tak kompletní dokumentaci.

sens.06 Material non-linear analysis for concrete sens.06 Material non-linear analysis for concrete sens.06 Material non-linear analysis for concrete sens.06 Material non-linear analysis for concrete


Vyžadované moduly:

  • sen.00

Odeslat

Included in Edition: 
Expert
Ultimate