Přejít k hlavnímu obsahu

sensd.05 - Posudek požární odolnosti ocelové konstrukce

 • Kód modulu sensd.05
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Návrh ocelových prvků
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Posudek požární odolnosti je integrován do programu a doplňuje nástroje pro návrh ocelových konstrukcí.
 • Konstrukce lze navrhovat na účinky požáru na základě výpočtu podle prvního i druhého řádu.
 • K dispozici jsou knihovny pro požární křivky a tepelné izolace. Obě knihovny můžete v případě potřeby rozšiřovat o vlastní položky.
 • Přehledné a úplné výstupy s volitelnou úrovní podrobností: od stručného souhrnu pro dílec až po podrobný výpočet s rovnicemi a odkazy na aplikované články normy.

Modul Posudek požární odolnosti ocelových prvků posuzuje napětí a stabilitu ocelových dílců při požáru. Posudky se provádějí podle EN 1993-1-2, SIA 263 nebo NEN 6072 a to jak pro únosnost, tak pro teplotní/časovou oblast.

SCIA Engineer určuje rozšiřování plynů a zvyšování teploty materiálu v čase podle normou dané nebo vámi zadané teplotní (požární) křivky, typu vystavení požáru a izolace. Odvozují se únosnosti při zvýšené teplotě. Posudek požární odolnosti rovněž počítá s doporučeními ECCS N°111.

Výhody

 

Posudky požární odolnosti se provádí ve stejném prostředí jako Posudky ocelových konstrukcí při běžné teplotě.

 • Data pro požární odolnost je možné zadat společná pro celou konstrukci nebo samostatně pro jednotlivé dílce: požadovaná požární odolnost (R15, R30, R60), tepelná izolace apod.
 • Simulovat lze podrobné scénáře požáru s různou expozicí (ze 3 nebo 4 stran), vrstvami  protipožární ochrany a s uvažováním stínového efektu pro nechráněné dílce.
 • Lze zadat alternativní vzpěrné součinitele pro případ požáru.
 • Pro každý podporovaný průřez jsou z knihovny jsou k dispozici součinitele Am/V a [Am/V]b.
 • Klasifikace průřezů se provádí speciálně pro požární situaci.
 • Program prochází zadané zatěžovací stavy a kombinace, odvozuje využití a zobrazuje kritické dílce.
 • Modul obsahuje optimalizaci průřezů: pro chráněné i nechráněné dílce; optimální průřez je určen na základě požadovaného využití zadaného uživatelem.
 • Pro stanovení kritické teploty oceli lze aplikovat alternativní postup. V tom případě SCIA Engineer zajistí, že kritická teplota odpovídá 100% využití. Zjednodušený neiterační postup využívá počátečního spočteného součinitele využití μ.
 • Obecné funkce SCIA Engineer dovolují snadno vybrat dílce s podobnou izolací či s jinými podobnými protipožárními parametry, dílce s podobným využitím apod.

Požární křivky a další nastavení

V program jsou zabudovány následující křivky:

 • křivka ISO 834
 • externí křivka požáru,
 • hydrokarbonová křivka,
 • křivka pomalého zahřívání,

Pro výpočet lze použít i uživatelem zadané křivky.

Můžete definovat protipožární ochranu. V programu zabudované typy izolace zahrnují:

 •  desky z vláken, desky z vermikulitu/křemičitanu vápna, sádrové desky,
 • minerální vlákna,
 • vermikulitový cement, perlit, sádrové spreje,
 • bobtnající nátěry.

 

Také můžete vybrat - pro celou konstrukci nebo vybrané dílce:

 • způsob vystavení účinkům požáru (všechny strany průřezu, tři strany průřezu),
 • parametry čistého tepelného toku, např. součinitel přenosu tepla prouděním αc, emisivita apod.
 • samostatné součinitele vzpěrných délek pro případ požáru,
 • součinitele spolehlivosti pro požární odolnost (ve výchozím nastavení jsou k dispozici hodnoty podle Eurokódu, SIA a NEN),
 • obecná data týkající se klopení, výztuhy, výztuhy proti ztrátě stability smykem.

Podporované normy

 • EN 1993-1-2:2005
 • SIA 263:2003
 • NEN 6072:1991

Podporované průřezy

 

Posudek požární odolnosti lze provádět pro následující průřezy:

 • symetrické a asymetrické profily tvaru I, L, U, T,
 • obdélníkové a kruhové uzavřené nebo celistvé průřezy,
 • jednoduché a dvojité úhelníky,
 • ocelové svařované průřezy,
 • průřezy s náběhy, I profily s proměnnou výškou,
 • za studena tvarované ocelové profily z jedné desky,
 • číselné průřezy s ručně zadanými průřezovými charakteristikami,
 • skládané průřezy typu IFBA, IFBB, SFB a THQ.

Prováděné posudky

EC3-1-2:

 • Klasifikace průřezu podle 4.2.2;
 • Únosnost taženého dílce: čl. 4.2.3.1;
 • Únosnost tlačených dílců třídy 1, 2 a 3: čl. 4.2.3.2;
 • Únosnost nosníků třídy 1 a 2: čl. 4.2.3.3;
 • Únosnost nosníků třídy 3: čl. 4.2.3.4;
 • Únosnost tlačených dílců třídy 1, 2 a 3 zatížených ohybem a tlakem: čl. 4.2.3.5.
 • Únosnost při kritické teplotě: čl. 4.2.4;
 • Únosnost pro dílce třídy 4 (příloha E).

SIA 263:2003

 • Klasifikace průřezu: čl. 4.8.5.2;
 • Únosnost taženého dílce: čl. 4.8.5.4;
 • Únosnost tlačeného dílce (třída 1, 2 a 3): čl. 4.8.5.5;
 • Posudek průřezu a stability podle čl. 4.8.5:
 • Únosnost nosníku (třída 1 a 2): čl. 4.8.5.6, čl. 4.8.5.7., čl. 4.8.5.8;
 • Únosnost dílců (třída 4): čl. 4.8.5.9.

NEN 6770/6771:

 • Klasifikace průřezu podle 4.2.2;
 • Únosnost taženého dílce: čl. 4.2.3.1;
 • Únosnost tlačeného dílce (třída 1, 2 a 3): čl. 4.2.3.2;
 • Únosnost nosníku (třída 1 a 2): čl. 4.2.3.3;
 • Únosnost nosníku (třída 3): čl. 4.2.3.4;
 • Únosnost dílců (třídy 1, 2 a 3) zatížených ohybem a tlakem: čl. 4.2.3.5;
 • Kritická teplota: čl. 4.2.4.

Výstupní protokol (report)

Modul pro posudek požární odolnosti využívá interaktivní prostředí, ve kterém jsou výsledky k dispozici v několika formách:

 • barevně vykreslené průběhy využití ve 3D okně pomáhají rychle odhalit kritická místa v konstrukci,
 • stručný protokol o posudku lze vytisknout v tabulkové formě z Tabulkových výsledků,
 • souhrnný protokol shrnuje důležité parametry návrhu a všechny posudky na jedné stránce,
 • podrobný výstup pak obsahuje všechny výpočty a vzorce (případně tabulky, je-li to preferováno) s odkazy na použité články z normy a umožňuje tak rychlé ověření postupu výpočtu,
 • souhrnný a podrobný protokol lze rychle vytvořit poklepáním na řádky v Tabulkovém výstupu, čímž získáváte rychlý přechod mezi podrobným popisem výpočtu a grafickou vizualizací ve 3D okně,
 • chyby, varování a poznámky lze obrazit přejetím myší přes problémový dílec ve 3D okně,
 • do Engineering Reportu můžete také vložit podrobný přehled o klasifikaci průřezů a odvození efektivních průřezových charakteristik,
 • u každých tištěných výsledků jsou zvolená nastavení zobrazena v horním levém rohu (např. vybraný zatěžovací stav, jméno dílce, typ výpočtu apod.),
 • kromě celkového využití můžete pomocí funkce Složky výsledku vytisknout jednotlivé posudky.

Výhoda tohoto způsobu výstupu je dvojí: jednak je proces návrhu rychlý a jednak můžete vytvářet úplné a přehledné výstupy, s jejichž pomocí snadno přesvědčíte svého zákazníka a zainteresované úřady o kvalitě a rozsahu provedených výpočtů.


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu