Přejít k hlavnímu obsahu

Tuhost spojení mezi dvěma entitami

Detail o Tuhost spojení mezi dvěma entitami

  • Kód modulu ESA1103
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Tuhost propojení mezi dvěma entitami je v první řadě závislá na vybraném prostředí (typu konstrukce) v Datech o projektu (Hlavní menu → Soubor → Nastavení projektu):

Obrázek 1: Data o projektu.

TIP: Vytvoření propojení jako takového, bez ohledu na zvolené prostředí, je popsáno v často kladené otázce Spojení mezi dvěma entitami.

  • V prostředí Příhrada XZ a Příhrada XYZ jsou všechny prvky navzájem kloubově propojeny a není možné propojení změnit.
  • Ve všech ostatních prostředích je propojení mezi dvěma entitami standardně považováno za nekonečně tuhé.

Přesto existuje možnost přizpůsobení tuhosti propojení, a to zadáním kloubů na prvky. Funkce pro zadání kloubů je dostupná v Zadávacím panelu → pracoviště Konstrukce → kategorie Okrajové podmínky →  Kloub na 1D. Kloub může být přidán na začátek a / nebo koncový uzel prutu.

Pro různé stupně volnosti (pro posun a rotaci) lze zvolit mezi (obrázek 2):

• Tuhý (nekonečná tuhost)

• Volný (bez tuhosti)

• Pružný (tuhost je zadána uživatelem)

Obrázek 2: Klouby na prutu.

Mějte na paměti, že v případě pružné tuhosti, tuhost není omezená (je nekonečná). Tuhost může být omezena pouze nelineárním chováním a uživatel musí provést nelineární výpočet.

Pokud je v Datech o projektu (Hlavní menu → Soubor → Nastavení projektu) na záložce Funkcionalita aktivována možnost "Nelinearity" a "Lokální nelinearity prutů" (obrázek 3), tak se ve vlastnostech Kloubu na 1D objeví nová možnost "Nelineární" (obrázek 4).

 

Obrázek 3: Lokální nelinearity prutů.

V tomto případě je tuhost nebo rotace kloubu omezená a uživatel může nastavit konce diagramu:

Volný - Ohybový moment je omezený a rotace je neomezená

Tuhý - Ohybový moment je neomezený a rotace je omezená

Pružný - Tuhost kloubu pokračuje podle diagramu

Tuhost uvedená ve vlastnostech kloubu se používá pro lineární výpočet.

Obrázek 4: Nelineární funkce.

Ocelové přípoje

Pokud byl v uzlu vytvořen ocelový přípoj, pak je v nabídce vlastností k dispozici volba Aktualizovat tuhost (obrázek 5). Výběrem této možnosti se automaticky vypočítá hodnota tuhosti kloubu. Po opětovném provedení lineárního (nebo nelineárního) výpočtu, je tato hodnota tuhosti zohledněna v modelu pro rozdělení vnitřních sil.

Obrázek 5: Aktualizace tuhosti.

Po výpočtu se do uzlu automaticky vloží kloub s danou tuhostí přípoje.

Obrázek 6: Automaticky vytvořený kloub na prutu.