University Campus - Trnava, Slovak Republic

Zákazník: 
Dátum dokončenia výstavby: 
aug-2012
Krajina: 
Slovenská republika

Popis stavby

Objekt SO 002 Prístavba a novostavba MTF STU je súčasťou rozsiahleho projektu dostavby a rekonštrukcie univerzitného areálu v Trnave.
Päť podlažný železobetónový skelet je 18m vysoký, 20m široký a 119m dlhý a je rozdelený na dva dilatačné celky.

Geologické pomery

Geologickým prieskumom boli zistené vysoko presadavé spraše vo vrchnej časti, v hĺbke 10,5 m sa nachádza 1,5m hrubá vrstva štrku. Pod vrstvou štrku sa nachádza neogén. Zakladanie bolo na pilótach, ktoré boli opreté vo vrstve štrkov.

Základové konštrukcie

Železobetónové stĺpy  objektu sú založené na pilótach Ø=0,9 a Ø=1,2m dĺžky 10,5m s kruhovými hlavicami výšky 1500mm zo ŽB  tr. C25/30. Stĺpy sú votknuté do kalichov hlavíc. Železobetónové jadrá sú založené na základovej doske hrúbky 300mm, ktorá je podopretá v rohoch pilótami Ø=1,2m dĺžky 9,5m. V laboratóriách na 1.NP sa nachádzajú samostatne oddilatované základové dosky hr.400mm pod strojné zariadenia, ktoré sú v rohoch podopierané pilótami Ø=0,9m dĺžky 9,5m.

Nosná  betónová konštrukcia

Objekt tvorí priečny nosný systém. Stĺpy obdĺžnikového a kruhového prierezu 380x450; 380x500; D= 420 a D= 450mm podopierajú polo prefabrikované prievlaky 450x400; 450x500mm; prievlaky prierezu I výšky 1100 a 1250mm. Stabilitu v pozdĺžnom smere zabezpečujú obvodové stužidlá 380x630 a 420x630mm a monolitické železobetónové jadrá z betónu C30/37 s hrúbkou stien 250mm. Prievlaky a stužidlá sú uložené na konzoly stĺpov. Stropné dosky sú tvorené filigránovými doskami hrúbky 60mm a dobetonávkou hr. 120mm, ktoré po zmonolitnení spolu s doskou budú tvoriť jeden celok. Stropná doska je sú z betónu C30/37. Vzdialenosť nosných rámov je 6,0m.

Nosná  oceľová konštrukcia

Pre ľahkú presklenú fasádu slúži ako podporná oceľový priehradový väzník ktorého horné a dolné pásy sú z uzavretých štvorcových prierezov. Prepojovacia chodba z jestvujúcim objektom má stĺpy z kruhových profilov a strop z profilov IPE. Nosnú časť ľahkej strechy tvorí trapézový.

Návrh nosnej konštrukcie

Výpočet pozostával zo statickej analýzy účinkov zvislého zaťaženia, zaťaženia vetrom a seizmického zaťaženia.
3D model objektu bol namodelovaný a optimalizovaný pomocou softwaru SCIA Engineer 2010 .
Zaťaženia boli zrátané pomocou platných Európskych noriem. Najväčší problém bol na 1.NP v mieste veľkej seminárnej haly. V nosnom rastri boli  vynechané stĺpy. Zaťaženie z horných podlaží bolo prenesené do obvodových stĺpov pomocou predpätého prievlaku.

Projekt rieši vybudovanie prístavby a novostavby školského objektu v severnej časti vysokoškolského areálu Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave. Objekt má päť podlaží,  cca 18m vysoký, 119m dlhý a je založený na pilótach. Nosnú konštrukciu tvorí polo prefabrikovaný železobetónový skelet, ktorý je stužený stužujúcimi jadrami.

Hlavný problém pri projektovaní bol navrhnúť optimálne dispozičné riešenie a prierezy, vzhľadom na veľké zaťaženie nosnej konštrukcie.