Skočiť na hlavný obsah

NOVÉ FUNKCIE V PROGRAME SCIA Engineer 24.0

 • Softvér
  • SCIA Engineer
 • Kategória Nové funkcie podľa verzie
 • Licencia Trvalé, Subscription

Vylepšenia správy licencií 

Verzia 24 programu SCIA Engineer prináša vylepšenia zamerané na efektívnejšie využívanie licencií vo väčších organizáciách. 

Upozornenie pri používaní viacerých licencií 

Ak užívateľ používa viac ako jednu povinnú licenciu alebo vydanie, pri spustení sa zobrazí upozornenie. Užívateľ si môže vybrať, či bude pokračovať s ponúkaným výberom, alebo zmení výber modulov priamo v nastaveniach licencie. 

Ak užívateľ vyberie viac ako jednu povinnú licenciu, táto informácia sa zobrazí aj v dialógovom okne nastavení licencie. 

Hoci všetky funkcie potrebných v projekte môžu pokryť doplnkové vydania, často stačí len jedna licencia. Informovanie užívateľa o tom, že používa viac ako jednu licenciu, pomôže efektívnejšie používať licencie. Nepotrebné licencie sa tak uvoľnia pre ostatných kolegov. 

Odkaz na pomocníka na webe 

SCIA Engineer 24

Ako možno vidieť aj na predchádzajúcom obrázku, panel nástrojov v dialógovom okne má nové tlačidlo, ktoré priamo otvára stránku pomocníka o nastaveniach licencie. Na tomto mieste užívateľ nájde všetky potrebné informácie.

Vylepšenia užívateľského rozhrania 

Verzia 24 programu SCIA Engineer prináša niekoľko vylepšení súčastí a nástrojov v grafickom užívateľskom rozhraní. .

Opis zaťažovacích stavov 

Výber riadiacej entity (zaťažovací stav, modifikačná skupina, skupina hmôt a výber fázy výstavby) v stavovom riadku bol rozšírený tak, aby zobrazoval aj opis aktívnej entity. Užívateľ tak môže ľahko identifikovať aktívnu entitu.   

Premiestňovanie panelov nástrojov s procesmi a prepínanie medzi nimi 

Panel nástrojov s procesmi možno odteraz vďaka novej rukoväti a ploche na presúvanie ľahšie presunúť. Pri vytváraní poľa výberu v blízkosti panela nástrojov sa tak už nemôže stať, že by ste panel nástrojov neúmyselne posunuli. Aktualizované boli aj ikony prepínania panela nástrojov pre panel nástrojov s procesmi a panel zobrazenia.

Predvolené nastavenie panela vlastností 

SCIA Engineer 24

Predvoleným nastavením panela vlastností je teraz možnosť Pokročilé. Všetky vlastnosti tak možno nájsť za okamih. 

Konfigurácia šablón 

SCIA Engineer verzia 24 ponúka 4 preddefinované konfigurácie používateľského rozhrania, ktoré vám pomôžu pri práci v novom prostredí SCIA Engineer. 

Nové používateľské rozhranie zavedené vo verzii 21 je plne prispôsobiteľné. Naše vzorové šablóny vám pomôžu nájsť konfiguráciu, ktorá vyhovuje vašim potrebám. 

K dispozícii sú štyri šablóny, ktoré vyhovujú vášmu špecifickému pracovnému postupu: 

 • Prechod zo starého používateľského prostredia 

 • Betón 

 • Oceľ 

 • Lešenie 

Viac informácií nájdete v samostatnom článku...

Výpočet 

Nový správca riešiča 

V programe SCIA V24 bol úplne prepracovaný systém spracovania údajov medzi predprocesorom a časťami programu s riešičom konečných prvkov. Užívatelia tak môžu naplno využívať výkon moderných viacjadrových procesorov prostredníctvom súbežných výpočtov. 

Návrhové situácie, pri ktorých bol v minulosti problémom výpočtový čas (nelineárne výpočty a výpočty stability v mnohých kombináciách), sa teraz výrazne zlepšili. Vďaka programu SCIA Engineer 24 prebiehajú nelineárne a stabilitné kombinácie súbežne, pričom každé jadro počítača pracuje súčasne na inej kombinácii. Čím viac jadier procesor počítača má, tým rýchlejšie prebiehajú výpočty celého projektu. 

Obrázok: Okno s novým výpočtovým procesom zobrazuje priebeh súbežného výpočtu 

Pokroky, ktoré priniesol nový správca riešiča, sa navyše neobmedzujú len na výkon. Zlepšilo sa celé správanie riešiča:   

 • Teraz možno celý prebiehajúci výpočet zastaviť jediným kliknutím. 

 • Upozornenia a chybové hlásenia na konci výpočtu boli upravené a teraz poskytujú jasnejší prehľad o výpočtovom procese a výsledkoch. 

 • Okno singularity, ktoré sa predtým systematicky a automaticky zobrazovalo na konci neúspešných výpočtov, sa teraz otvára na požiadanie užívateľov. 

Nové fázy výstavby 

Do programu SCIA Engineer 24 bola implementovaná úplne nová funkcia Fázy výstavby.   

Obrázok: Možnosti pridávania a odstraňovania položiek v jednotlivých fázach boli oproti predchádzajúcemu riešeniu značne rozšírené.

Nové riešenie umožňuje v jednotlivých fázach nasledujúce úpravy modelov: 

 • pridanie alebo odstránenie 1D prvkov, 2D prvkov a predpätých či dodatočne predpätých káblov, 

 • pridanie alebo odstránenie všetkých typov kĺbov, 

 • pridanie alebo odstránenie všetkých typov podpier, 

 • úprava tuhosti materiálu (Youngov modul), 

 • výpočet fázovaných prierezov bez obmedzenia fáz a s možnosťou pridávania, odstraňovania a opätovného pridávania častí prierezov. 

Obrázok: Fázované prierezy môžu mať neobmedzený počet fáz, ktoré možno pridávať, odstraňovať a opätovne pridávať. 

Vizualizácia globálnych imperfekcií 

Od verzie 24 je možné vizualizovať deformáciu spôsobenú aplikáciou globálnej imperfekcie. Globálne imperfekcie možno pred použitím v nelineárnom výpočte definovať, vypočítavať aj vizualizovať. Táto pridaná transparentnosť následne umožňuje užívateľovi vopred posúdiť počiatočný deformovaný tvar a potom bez problémov spustiť (často časovo náročný) nelineárny výpočet. 

Obrázok: V projekte možno definovať jednu alebo viacero globálnych imperfekcií. 

Obrázok: Globálnu imperfekciu možno vizualizovať aj posúdiť. 

Nové nastavenia výpočtu nelineárnej stability 

Nastavenia výpočtu nelineárnej stability boli prepracované tak, aby sa dali jednotlivé kroky tohto komplexného výpočtu lepšie kontrolovať. Nové nastavenie ovládania pomáha užívateľovi dosiahnuť konvergenciu výpočtu jednoduchším a rýchlejším spôsobom. 

Obrázok: Nové parametre (Počiatočný súčiniteľ zaťaženia a Prírastok súčiniteľa zaťaženia) pomáhajú užívateľovi dosiahnuť konvergenciu výpočtu jednoduchšie a rýchlejšie. 

Pri výpočte nelineárnej stability sa zaťaženie aplikuje postupne, až kým sa konštrukcia nezrúti. Ak zvyšovanie zaťaženia prebieha príliš pomaly, dosiahnutie kolapsu môže trvať pridlho. Ak zvyšovanie zaťaženia prebieha príliš rýchlo, konvergencia sa rýchlo stratí.  

Pri konštantnom prírastku zaťaženia v celom výpočtovom kroku by preto bol výpočet buď príliš dlhý, alebo príliš náročný na dosiahnutie konvergencie. Verzia 24 rozdeľuje riadenie prírastku zaťaženia na dva rôzne parametre. Parameter Počiatočný súčiniteľ zaťaženia umožňuje nastaviť amplitúdu prvého prírastku zaťaženia, ktorého cieľom je priblížiť sa ku kolapsu, ale nie ho dosiahnuť. Parameter Prírastok súčiniteľa zaťaženia slúži na presné nastavenie prírastkov zaťaženia po výpočte prvého prírastku zaťaženia, aby sa dosiahol presný bod kolapsu.   

Automatické priradenie znamienka výsledku pri výpočte seizmického spektra odozvy 

Priradenie správneho znamienka (+/–) k výsledkom výpočtu seizmického spektra odozvy je odteraz úplne automatické: užívateľ už nemusí ručne vyhľadávať a vyberať prevládajúce tvary. Softvér automaticky identifikuje a priraďuje prevládajúce vlastné tvary k príslušným seizmickým zaťažovacím stavom a následne priraďuje výsledkom príslušné znamienko. Výhodou pre užívateľa je istota, že pri výpočte seizmického spektra odozvy získa najpresnejšie výsledky. 

Obrázok: Užívateľovi stačí iba povoliť používanie dominantného tvaru a potom vybrať automatické stanovenie dominantného vlastného tvaru. 

Obrázok: Znamienko výsledkov seizmických výpočtov sa určuje na základe dominantných vlastných tvarov, pričom dominantné vlastné tvary sú vyznačené v reporte o výpočte (v tomto príklade tvar č. 1 pre smer X a tvar č. 6 pre smer Y). 

Výpočet nelineárneho správania materiálov pre ŽB konštrukcie 

Od verzie 24 je možné vykonávať aj výpočty železobetónových konštrukcií (pre 1D aj 2D prvky), ktoré zohľadňujú nelineárne správanie betónu aj ocele. Užívatelia môžu využívať Mazarsov zákon poškodenia pre betón a elastoplastický zákon pre betonársku výstuž. Navyše môžu sami definovať zákony správania materiálu, ktoré majú byť použité pri výpočte. Táto nová funkcia umožňuje užívateľom presne simulovať krehké správanie betónu a plastické správanie betonárskej výstuže, čo prináša presný a realistický odhad deformácie konštrukcie a rozdelenia napätia. 

Obrázok: Mazarsov zákon poškodenia pre nelineárny výpočet betónu.   

Obrázok: Možnosť zadať užívateľom definovaný diagram napätia alebo pretvorenia pre nelineárny výpočet. 

Obrázok: Príklad deformácie ŽB nosníka vypočítanej lineárne a nelineárne pomocou Mazarsovho zákona. 

Obrázok: Príklad deformácie ŽB nosníka vypočítanej lineárne a nelineárne pomocou Mazarsovho zákona. 

Nový výpočet normovo závislých priehybov (NZP) 

Pri výpočte normovo závislého priehybu možno odteraz zohľadniť lokálne nelinearity, excentricity, ortotropie a modifikácie tuhosti. Okrem toho možno získať výsledky v globálnych aj lokálnych referenčných systémoch a výpočet sa urýchľuje paralelnými výpočtami, ktoré umožňuje nový správca riešiča. Výhodou pre užívateľa je možnosť správne a presne vytvárať modely a výpočty väčšiny scenárov, s ktorými sa možno stretnúť v inžinierskej praxi. 

Obrázok: Príklad normovo závislých priehybov s nelineárnymi kĺbmi v strednom rozpätí (len pod vplyvom tlaku). 

Obrázok: Príklad normovo závislého priehybu, priehybu od dotvarovania vzhľadom na globálny súradnicový systém. 

Nové automatické zahustenie siete 

SCIA Engineer 24 prináša nový algoritmus na automatické zahustenie siete konečných prvkov na 2D prútoch. Nové riešenie je plne automatizované: užívateľovi stačí po spustení výpočtu zvoliť iba cieľovú chybu siete. Sieť sa následne automaticky optimalizuje a vykonajú sa príslušné výpočty. Výhodou pre užívateľa je istota, že použitá sieť je dostatočne hustá na získanie výsledkov s požadovanou presnosťou. 

Obrázok: Užívateľovi stačí len vybrať cieľovú chybu siete, potom sa sieť automaticky optimalizuje a aplikuje na celý výpočet. 

Obrázok: Príklad automatického zahustenia siete na oceľovom sile.

Dizajn materiálov 

Relatívna jednotka pre návrh na MSP 

Snímka obrazovky počítača  Automaticky generovaný opisNa základe hlasovania zákazníkov je odteraz možné zobrazovať relatívne priehyby vypočítané pri posudku MSP ako relatívnu hodnotu (L/xxx). Tento nový formát je k dispozícii pre výsledky zobrazené na obrazovke, ako aj pre výsledky v tabuľkách výsledkov.  

Nová možnosť je zatiaľ k dispozícii pre oceľové a hliníkové návrhy MSP. Po zmene parametra Typ hodnôt na Deformácia uy/uz v ponuke posudku MSP nájdete tento parameter v časti Hodnoty, pričom všetky možnosti s reťazcom „rel“ pridaným k ich názvu budú zobrazovať výsledky v relatívnych jednotkách namiesto jednotiek dĺžky. V nastaveniach jednotiek možno prispôsobiť relatívnu jednotku na desatinné číslo, prispôsobiť decimálnu dĺžku a formát výstupu.  

 

Šablóna návrhu betónu ako zoznam priemerov alebo rozostupov 

Toto vylepšenie je tiež jednou z funkcií, ktoré si vybrali naši užívatelia v pravidelnej ročnej ankete. V predchádzajúcich verziách umožňovala šablóna návrhu pre poskytnutú 2D výstuž definovať buď zoznam rozostupov pre pevný priemer, alebo zoznam priemerov pre pevný rozostup. Táto možnosť je teraz rozšírená o zoznamy dvojíc priemerov a rozostupov.  

Užívateľ teraz môže do zoznamu pridať možnosti rozostupov aj priemerov a potom vybrať, ktoré kombinácie týchto priemerov a rozostupov sa majú použiť pre návrh.

Zaistené plechom: Vykonanie posudku lokálnej osi 

Pre všetky oceľové aj hliníkové rezy s počiatočným tvarom, ktoré sú asymetrické (inými slovami, kde hlavná a lokálna os nie sú zarovnané), je k dispozícii nová možnosť: Zaistené plechom.  

Po aktivácii tejto možnosti softvér zanedbá skutočnosť, že hlavné osi sú otočené vzhľadom na lokálne osi, a všetky posudky tohto prierezu vykoná podľa jeho lokálnych osí. V rámci posudku sa vytlačí upozornenie, ktoré informuje užívateľa o zmenenom správaní. Táto možnosť je potrebná pre rezy, ktoré sa môžu premiestňovať len po lokálnych osiach, napríklad preto, že sú spojené s podlahou alebo plechom.  

Aktualizácie a vylepšenia lešenia 

Pre lešenie boli implementované tieto 3 vylepšenia:

Vylepšenie pre interakciu 2 od výrobcu Layher 

V minulosti sa používala konzervatívnejšia metóda: pri posudku interakcie 2 sa sčítali všetky diagonálne sily. Nové informácie v dokumentoch Zulassung ukázali, že stačí vykonať každý posudok na jednu diagonálu a uložiť maximálny posudok. 

Posudok v programe bol podľa toho aktualizovaný a zobrazuje medznú diagonálu a jej zodpovedajúci posudok. 

  

Lepšie spracovanie nulovej odolnosti 

Dávnejšie sme upravili logiku tak, aby mala zakódované nulové hodnoty odolnosti v prípade, že neboli zadané žiadne údaje. Ak sa v takomto komponente vyskytla nenulová sila, posudok sa stanovil na hodnotu 999. Zákazníci tak nemohli vykonávať posudky a poskytovať vlastné dôkazy pre zadané odolnosti. 

V novej verzii nie je posudok nastavený na hodnotu 999, namiesto toho sa zobrazí upozornenie. Týmto spôsobom sú užívatelia informovaní o komponente, ktorý neprešiel posudkom, bez toho, aby došlo k neplatným posudkom. 

Aktualizácia dokumentov Zulassung   

Implementované dokumenty Zulassung boli aktualizované na najnovšie verzie.

Nastavenia účinku 2. rádu pre betón 

SCIA Engineer vypočíta účinok druhého rádu pre betónové stĺpy podľa všetkých troch metód opísaných v norme EN 1992-1-1. Podporované sú nasledujúce metódy: 

 • Zjednodušená metóda založená na menovitej tuhosti, pozri EN 1992-1-1, článok 5.8.7. 

 • Zjednodušená metóda založená na menovitom zakrivení, pozri EN 1992-1-1, článok 5.8.8. 

 • Všeobecná metóda (metóda založená na geometrickej a materiálovej nelinearite prvku), EN 1992-1-1, článok 5.8.6. 

Túto metódu možno nastaviť v nastaveniach betónu (globálne nastavenie) alebo v dátach betónového prvku (lokálne nastavenie). Používanú metódu (zjednodušenú alebo všeobecnú) možno určiť ručne alebo automaticky podľa typu kombinácií a vybraných funkcií (nelinearita betónového materiálu, geometrické imperfekcie...). 

Verzia 24 prináša okrem tejto hlavnej zmeny aj ďalšie možnosti ovplyvňujúce výpočet: 

 • Možnosť zadania súčiniteľa (coeffφeff) na výpočet účinného súčiniteľa dotvarovania. Tento súčiniteľ možno zadať do nastavení betónu alebo do dát betónového prvku a možno ho vypočítať podľa normy EN 1992-1-1, článok 5.8.4(2). 
SCIA Engineer 24
 • Možnosť ignorovať účinný súčiniteľ dotvarovania pri výpočte účinku druhého rádu, ak sú splnené podmienky uvedené v norme EN 1992-1-1, článok 5.8.4(4). 

 • Pri výpočte koncových momentov M01 a M02 sa zohľadňuje vplyv imperfekcie.  

 • Parametre „c“ (faktory závisiace od priebehu zakrivenia) sa môžu vypočítať automaticky a zadať podľa tvaru zakrivenia alebo zadať ručne, pozri EN 1992-1-1, článok 5.8.8.2(4). 

 • Parametre „co“ (súčinitele závisiace od rozdelenia momentov prvého rádu) sa môžu vypočítať automaticky a zadať podľa tvaru momentov prvého rádu alebo zadať ručne, pozri EN 1992-1-1, článok 5.8.7.3(2). 

Všetky tieto zmeny vedú k úspornejšiemu návrhu štíhlych stĺpov a poskytujú viac možností na zmenu vstupných parametrov výpočtu účinkov druhého rádu. 

Aktualizácia katalógu Arcelor Mittal 

Knižnica prierezov bola aktualizovaná o katalóg Arcelor Mittal 2023. Profily boli pridané, upravené a boli aktualizované ich odkazy.  

Boli aktualizované tieto prierezy:

 • UPE(ARC)
 • PFC(ARC)
 • UPN
 • L(ARCI)
 • W(ARCUS)
 • W(ARC)
 • HP(ARCUS)
 • HD(ARC)
 • UBP
 • UB(ARC)
 • UC(ARC)
 • HP(ARC)
 • HL
 • IPE
 • HE
 • J
 • IPN
 • S(ARC)
 • C(ARC)
 • MC(ARC)
 • L(ARC)
 • L(ARCUS)
 • HG(GOST)
 • UE(GOST)

Boli pridané tieto nové prierezy:

 • HP(ARCUSMET)
 • HLZ
 • L(ARCUSI)
 • WTM(ARCUS)
 • R(ARC)

Webová nápoveda pre verziu v24 bola tiež aktualizovaná tak, aby obsahovala všetky prierezy našej knižnice.

SCIA Engineer free trial

Vyskúšajte SCIA Engineer sami

Objavte, ako vám náš softvér a naše služby môžu pomôcť zefektívniť vašu prácu. Vyskúšajte zadarmo 30-dennú skúšobnú verziu.

Stiahnuť plnú 30-dňovú skúšobnú verziu

Požiadať o cenovú ponuku pre SCIA Engineer

Pre viac technických informácií kontaktujte našu podporu