Přejít k hlavnímu obsahu

NOVINKY VE VERZI SCIA Engineer 24.0

 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Nové funkce podle verze
 • License Trvalé, Subscription

Správa licencí

SCIA Engineer 24 přináší efektivnější využívání licencí ve větších organizacích. 

Varování při použití více licencí najednou 

Uživatel je při spuštění programu upozorněn, pokud použije více než jednu povinnou licenci či edici. Uživatel může pokračovat s nabídnutým výběrem modulů nebo může výběr modulů změnit přímo v nastavení licence.

Pokud je vybrána více než jedna povinná licence, je o tom uživatel v dialogu nastavení licence informován.

I když je možné použít doplňkové edice pro pokrytí všech funkcí potřebných v projektu, není většinou nutno najednou využívat více než jednu licenci. Informace o zabrání více než jedné licence uvolňuje nepotřebné licence pro kolegy a napomáhá efektivnímu využití licencí uvnitř podniku. 

Odkaz na nápovědu 

SCIA Engineer 24

Na obrázku je také vidět tlačítko na nástrojové liště dialogu, pomocí kterého si můžete otevřít nápovědu na stránce věnované nastavení licence. Zde naleznete všechny potřebné informace. 

Vylepšení uživatelského prostředí

SCIA Engineer 24 přináší vylepšení u několika komponent uživatelského prostředí. 

Popis zatěžovacích stavů 

Políčko na výběr referenční entity (zatěžovacího stavu, skupiny modifikací, skupiny hmot a fáze výstavby) na stavovém řádku bylo prodlouženo a zobrazuje také popis aktivní entity. Díky tomu je snadnější identifikovat aktuální entitu.  

Změna polohy a přepnutí akční nástrojové lišty 

Akční nástrojovou lištu lze nyní snadněji přesunout do jiného místa díky upravenému způsobu uchopení. Díky tomu už nedochází k neúmyslnému posunutí akční nástrojové lišty např. při výběru výřezem. Také byly upraveny ikony pro přepnutí akční nástrojové lišty a pohledové lišty.

Výchozí nastavení panelu vlastností

SCIA Engineer 24

Panel vlastností je nyní ve výchozím stavu zobrazen v režimu „pokročilý“. Všechny dostupné vlastnosti a parametry jsou tak na první pohled viditelné. 

Konfigurace šablon 

SCIA Engineer verze 24 nabízí 4 předdefinované konfigurace uživatelského prostředí, které vám pomohou při vaší práci v novém prostředí SCIA Engineer. 

Nové uživatelské prostředí představené ve verzi 21 je plně přizpůsobitelné. Naše vzorové šablony vám mohou usnadnit nalezení konfigurace, která vyhovuje právě vašim potřebám. 

K dispozici jsou čtyři šablony přizpůsobené konkrétnímu pracovnímu postupu: 

 • Přechod ze starého uživatelského prostředí 

 • Beton 

 • Ocel 

 • Lešení 

Více informací naleznete v samostatném článku...

Výpočet 

Nový správce výpočtů

SCIA Engineer 24 obsahuje zcela nový systém pro výměnu dat mezi prostředím pro tvorbu modelu a konečně-prvkovým řešičem (solverem). Díky tomu je možné naplno využít výhody paralelního výpočtu u více-jádrových procesorů. 

Výrazně se tak zkrátil výpočetní čas u úloh, které byly v minulosti nejvíce náročné na čas (nelineární a stabilní výpočty s mnoha kombinacemi). Ve SCIA Engineer 24 běží výpočet nelineárních a stabilitních kombinací paralelně – každé jádro zpracovává jinou kombinaci. Čím více jader je k dispozici, tím je výpočet rychlejší (v závislosti na dalších faktorech, jako např. typ úlohy, velikost RAM paměti apod.) 

Obrázek: Nový dialog zobrazený během výpočtu ukazuje průběh probíhající analýzy.

Vylepšeno bylo také celkové ovládání výpočtu. 

 • Jakýkoli probíhající výpočet lze zastavit jedním klepnutím. 

 • Novým, přehlednějším způsobem jsou také zpracovány a zobrazeny varování a informace o chybách. 

 • Okno singularity, které se dříve při selhání výpočtu otevíralo automaticky, se nyní otevře pouze na přání uživatele. 

Nové fáze výstavby 

SCIA Engineer 24 nabízí zcela nový modul pro výpočet fází výstavby. 

Obrázek: Možnosti přidávat a odebírat prvky modelu byly značně rozšířeny. 

Nové řešení nabízí následující úpravy modelu v jednotlivých fázích: 

 • přidání / odebrání 1D dílců, 2D dílců a předem a dodatečně předpínaných kabelů, 

 • přidání / odebrání všech typů kloubů, 

 • přidání / odebrání všech typů podpor, 

 • úpravu tuhosti materiálu (Youngův modul), 

 • výpočet fázovaných průřezů bez omezení na počet fází a možnost přidávat, odebírat a znovu přidávat části průřezu. 

Obrázek: Fázované průřezy mohou nyní obsahovat neomezený počet fází, které lze přidávat, odebírat a znovu přidávat.

Vizualizace globálních imperfekcí 

Deformaci vyvolanou aplikováním globální imperfekce lze nyní vizualizovat již před výpočtem. Globální imperfekce lze definovat, spočítat a zobrazit před spuštěním nelineárního výpočtu. Díky tomu je možné zkontrolovat tvar počáteční deformace předem a pak spustit (často časově náročný) nelineární výpočet. 

Obrázek: V projektu je možné zadat jednu nebo několik globálních imperfekcí. 

Obrázek: Globální imperfekce lze zobrazit a zkontrolovat. 

Nová nastavení pro nelineární stabilitní výpočet

Nastavení pro nelineární stabilitní výpočet nyní nabízí více kontroly nad jednotlivými kroky tohoto komplexního výpočtu. Nové nastavení pomáhá uživateli dosáhnout konvergence výpočtu snadněji a rychleji. 

Obrázek: Nové parametry (počátečního součinitel zatížení a přírůstek součinitele zatížení) pomáhají dosáhnout konvergence výpočtu snadněji a rychleji.

Nelineární stabilitní výpočet postupně zvětšuje aplikované zatížení až do okamžiku kolapsu konstrukce. Pokud je zvyšování zatížení příliš pomalé, dojde ke kolapsu za velmi dlouhou dobu. Pokud je naopak příliš rychlé, konvergence je brzy ztracena.  

S konstantním přírůstkem zatížení přes všechny kroky výpočtu je analýza buď zdlouhavá anebo stěží konverguje. Verze 24 rozděluje kontrolu nad přírůstkem zatížení na dva parametry.  Parametr „Počáteční součinitel zatížení“ dovoluje nastavit velikost prvního přírůstku, jehož cílem je přivést konstrukci blízko kolapsu (ale ne za něj). Parametr „přírůstek součinitele zatížení“ má za cíl vyladit přírůstek zatížení po spočtení prvního přírůstku zatížení a tím dosáhnout přesně bodu kolapsu.  

Automatické přiřazení znaménka výsledků pro výpočet seismického spektra odezvy 

Přiřazení správného znaménka (+/-) výsledkům analýzy seismického spektra odezvy je nyní plně automatické: Uživatel již nemusí ručně hledat a vybírat dominantní tvary. Software automaticky identifikuje a přiřadí dominantní vlastní tvary příslušným seismickým zatěžovacím stavům a výsledkům podle toho přiřadí odpovídající znaménka. Výhodou pro uživatele je jistota správných výsledků při výpočtu spektra odezvy. 

Obrázek: Uživatel musí pouze umožnit použití dominantního tvaru a pak zvolit automatické stanovení dominantního vlastního tvaru. 

Obrázek: Znaménko seismických výsledků se určuje podle dominantního vlastního tvaru. Dominantní vlastní tvary jsou v reportu zvýrazněny (v našem příkladu tvar 1 pro směr X a tvar 6 pro směr Y).

Materiálově nelineární analýza železobetonových konstrukcí 

Od verze 24 je možno provádět analýzu železobetonových konstrukcí (souběžně pro 1D i 2D dílce) se zohledněním nelineárního chování materiálu betonu a výztužné oceli. Uživatelé mohou použít Mazarsův model porušení betonu a elasto-plastický model chování výztužné oceli. Také mohou sami definovat svůj model chování materiálu a ten použít při výpočtu. Díky těmto novým možnostem mohou uživatelé správně simulovat křehké chování betonu a plastické chování výztužné oceli a tím získat přesný a realistický odhad deformací konstrukce a rozložení napětí. 

Obrázek: Mazarsův model porušení betonu pro nelineární výpočet betonu.   

Obrázek: Možnost zadat uživatelem definovaný pracovní diagram pro popis nelineárního chování.

Obrázek: Příklad deformace železobetonového nosníku spočtené lineárně a nelineárně s použitím Mazarsova modelu porušení betonu. 

Obrázek: Příklad deformace železobetonového nosníku spočtený lineárně a nelineárně s použitím Mazarsova modelu porušení betonu. 

Nový výpočet normově závislých průhybů (NZP) 

Výpočet normově závislých průhybů nyní zohledňuje také nelinearity, excentricity, ortotropii a modifikované tuhosti. Navíc je také možné získat výsledky jak v globálním, tak lokálním referenčním systému a výpočet je urychlen paralelním zpracováním umožněným novým správcem řešiče. Výhodou je vytvoření přesného modelu a výpočet většiny situací, které se mohou v praxi vyskytnout. 

Obrázek: Příklad, normově závislé průhyby s nelineárními klouby v polovině rozpětí (pouze tlak).

Obrázek: Příklad, normově závislé průhyby, průhyb od dotvarování v globálním souřadném systému. 

Nové automatické zjemnění sítě 

SCIA Engineer 24 představuje nový algoritmus pro automatické zjemnění sítě konečných prvků na 2D dílcích. Nové řešení je plně automatické: při spuštění výpočtu musí uživatel pouze vybrat konečnou chybu sítě. Síť se pak provede na automaticky optimalizované síti. Výhodou pro uživatele je jistota, že použitá síť je dostatečně jemná pro získání výsledků požadované přesnosti. 

Obrázek: Uživatel musí pouze zvolit konečnou chybu sítě. Síť je pak podle toho automaticky optimalizována a aplikována na celou konstrukci. 

Obrázek: Příklad automatického zjemnění sítě ocelového sila.

Posudky pro různé materiály 

Relativní jednotky pro MSP posudky 

A screenshot of a computer

Description automatically generatedNa přání uživatelů z naší ankety o tři nejžádanější vylepšení je nyní možné zobrazit relativní deformace spočtené v rámci posudku podle MSP jako relativní hodnotu (L / xxx). Nový formát je dostupný pro výsledky vykreslené na obrazovce i pro výsledky ve výsledkových tabulkách.  

Aktuálně lze tuto možnost využít pro MSP posudky ocelových a hliníkových prvků. Pokud změníte „typ hodnoty“ v nabídce pro MSP posudky na „průhyb uy/uz“, nabídnou se v hodnotách možnosti s připojeným „rel“ na konci svého jména. Tyto možnosti zobrazí výsledky v relativních hodnotách namísto délkových jednotek. V nastavení jednotek je možné upravit relativní jednotku na desetinnou, upravit počet desetinných míst a formát výstupu. 

 

Šablona pro návrh výztuže se seznamem dvojic průměr-vzdálenost 

I toto vylepšení bylo implementováno na žádost zákazníků. V předchozích verzích umožňovala šablona předpokládané 2D výztuže definovat buď seznam vzdáleností výztužných prutů (roztečí) pro daný průměr nebo seznam průměrů pro pevnou vzdálenost mezi pruty výztuže. Toto bylo nyní rozšířeno o možnost definovat seznam dvojic průměr-vzdálenost.  

Uživatel si může do seznamu přidat možnost „průměr-vzdálenost“ a pak vybírat, která z dvojic „průměr-vzdálenost“ se použije při návrhu. 

Omezeno profilovaným plechem: Vynucení posudku podle lokální osy

Verze 24 nabízí novou možnost pro všechny ocelové a hliníkové průřezy, jejichž počáteční tvar je nesymetrický, tj. průřezy, jejichž hlavní a lokální osy se neshodují: „Omezeno profilovaným plechem“.  

Při aktivaci této možnosti software zanedbá skutečnost, že hlavní osy jsou vůči lokálním osám pootočené a provede všechny posudky vzhledem k lokálním osám. V posudku je uvedeno varování, že bylo uvažováno takovéto chování průřezu. Tato volba je potřebná pro průřezy, které se mohou prohýbat pouze ve směru lokální osy, např. protože jsou přichycené k profilovanému plechu spřaženého stropu.

Aktualizace a rozšíření posudků lešení 

Pro posudky lešení nabízí verze 24 následující 3 vylepšení: 

Zavedení interakce 2 pro Layher 

V minulosti byla používána konzervativní metoda: součet všech diagonálních sil pro interakční posudek 2. Nové informace uvedené v Zulassung odhalují, že postačuje provést každý posudek pro každou diagonálu a ukládat maximální hodnotu. 

Posudek implementovaný v programu byl příslušným způsobem upraven a ukazuje nyní kritickou diagonálu a její příslušný posudek. 

  

Lepší ošetření případu nulové únosnosti 

V dřívějších verzích jsme natvrdo nastavovali nulovou únosnost pro případy, kdy nebyla pro komponentu zadána žádná data. Pokud se v takové komponentě objevily nenulové síly, nastavili jsme hodnotu posudku na 999. To bránilo uživatelům spouštět posudky a provádět jejich vlastní posudky pro zadané únosnosti. 

V nové verzi není posudek nastaven na 999, ale ve výstupu je namísto toho zobrazeno varování. Uživatelé tak jsou o neposouzených komponentách informování bez toho, že by měli nevyhovující posudek. 

Aktualizace Zulassung   

Implementace dokumentu Zulassung je aktualizována na nejnovější verzi. 

Nastavení pro účinky druhého řádu pro betonové prvky 

SCIA Engineer počítá účinky druhého řádu pro betonové prvky podle tří metod popsaných v EN 1992-1-1. Podporovány jsou následující metody: 

 • Zjednodušená metoda založená na jmenovité tuhosti podle EN 1992-1-1, ustanovení 5.8.7. 

 • Zjednodušená metoda založená na jmenovité křivosti podle EN 1992-1-1, ustanovení 5.8.8. 

 • Obecná metoda (metoda založená na geometrické a materiálové nelinearitě dílce), EN 1992-1-1, čl. 5.8.6. 

Metodu lze zvolit v nastavení pro beton (globální nastavení) nebo v datech betonového dílce (lokální nastavení). Použitou metodu (zjednodušenou nebo obecnou) lze zvolit ručně nebo automaticky podle typu kombinace a vybrané funkcionality (materiálová nelinearita betonu, geometrické imperfekce, ...). 

Kromě toho přidává verze 24 další možnosti ovlivňující výpočet: 

 • Možnost zadat součinitel (Coeffφeff) pro výpočet efektivního součinitele dotvarování. Tento součinitel lze zadat v nastavení betonu nebo v datech betonového dílce a stanoví se podle EN 1992-1-1, čl. 5.8.4(2) 
SCIA Engineer 24
 • Možnost ignorovat efektivní součinitel dotvarování pro výpočet účinků druhého řádu, pokud jsou splněny podmínky dané v EN 1992-1-1, čl. 5.8.4(4). 

 • Účinek imperfekce se uvažuje pro výpočet koncových momentů M01 a M02.  

 • Parametry „c“ (součinitele závisející na průběhu křivosti) lze spočítat automaticky, zadat podle tvaru křivosti nebo zadat ručně, viz.  EN 1992-1-1, čl. 5.8.8.2(4). 

 • Parametry „co“ (součinitele závisející na průběhu momentu prvního řádu) lze spočítat automaticky, zadat podle tvaru momentu prvního řádu nebo zadat ručně, viz.  EN 1992-1-1, čl. 5.8.7.3(2). 

Všechny tyto změny vedou k hospodárnějšímu návrhu štíhlých sloupů a nabízejí více možností pro změnu vstupních parametrů při výpočtu účinků druhého řádu. 

Aktualizace katalogu Arcelor Mittal

Knihovna průřezů byla aktualizována o katalog Arcelor Mittal 2023. Profily byly doplněny, upraveny a byly aktualizovány jejich odkazy.  

Byly aktualizovány následující průřezy:

 • UPE(ARC)
 • PFC(ARC)
 • UPN
 • L(ARCI)
 • W(ARCUS)
 • W(ARC)
 • HP(ARCUS)
 • HD(ARC)
 • UBP
 • UB(ARC)
 • UC(ARC)
 • HP(ARC)
 • HL
 • IPE
 • HE
 • J
 • IPN
 • S(ARC)
 • C(ARC)
 • MC(ARC)
 • L(ARC)
 • L(ARCUS)
 • HG(GOST)
 • UE(GOST)

A byly přidány následující nové průřezy: 

 • HP(ARCUSMET)
 • HLZ
 • L(ARCUSI)
 • WTM(ARCUS)
 • R(ARC)

Byla také aktualizována webová nápověda pro verzi v24, která obsahuje všechny průřezy naší knihovny.

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu