Nový nástroj pro rychlý návrh výztuže a posudek železobetonových nosníků a sloupů v programu SCIA Engineer 16 – unikátní posudek v řezu prutu

Datum: 
Pondělí, 27. Červen 2016
Oblast: 
Mezinárodní

Možnosti výběru typu posudku SCIA Engineer 16 poskytuje kompletní a efektivní řešení pro návrh výztuže a posouzení libovolných řezů železobetonových nosníků a sloupů.

Posudek v řezu je součástí modulu pro navrhování železobetonových prutových prvků v programu SCIA Engineer 16 a maximálně zjednodušuje a urychluje návrh nosníků, žeber a sloupů. Umožňuje posouzení všech mezních stavů průřezu dle EN 1992-1-1. Mezi hlavní výhody patří plné propojení se SCIA Engineer, intuitivní ovládání - vše na jedné obrazovce, komplexní posouzení podle EC a generování přehledných výstupů.

Nástroj pro posudek v řezu

Velkým přínosem pro uživatele je možnost rychlého posudku vybraných řezů na nosníku, žebru nebo sloupu  přímo ve 3D modelu bez nutnosti vyztužovat celý prutový prvek. Uživatel dle svého statického citu zvolí několik rozhodujících řezů na prutu, snadno (s použitím šablon výztuže) nadefinuje a/nebo upraví výztuž v řezu a okamžitě vidí výsledky posudků pro kritické kombinace MSÚ a MSP.

Posudek v řezu je nepostradatelný při každodenní práci statika betonáře:

 • Neztrácejte čas se zadáváním průřezu, výztuže, s XML importem nebo ručním přepisováním vnitřních sil  do jiných programů: nyní jsou návrh výztuže i posudek v řezu plně integrovány v prostředí SCIA Engineer.
 • Efektivní a snadné použití: k dispozici jsou předdefinované šablony výztuže, posudky jsou přehledné a jsou okamžitě k dispozici na jedné obrazovce, lze zvolit detailní formu výstupu s výpisem všech předpokladů výpočtu, použitými vzorci s dosazenými hodnotami a výsledky.
 • Návrh výztuže a posouzení jsou plně v souladu s Eurokódem a Národními přílohami a výstupy obsahují odkazy na příslušné články použité normy.
 • Jsou podporovány všechny tvary železobetonových průřezů nabízené v knihovně SCIA Engineeru.
 • Posudek lze samozřejmě vložit do Dokumentu (Engineering Reportu).

SCIA Engineer 16’s Concrete Section Check tool

Pro všechny typy prutových prvků - nosník, žebro, sloup a pro kombinace MSÚ a MSP jsou k dispozici posudky dle EN 1992-1-1. Výstupy obsahují snadno kontrolovatelné mezní hodnoty požadované normou s odkazem na příslušný článek normy. V případě potřeby jsou k dispozici varování a vysvětlení chyb v posudcích. Posudky obsahují:

Posudky mezního stavu únosnosti (MSÚ)

 • Únosnost - odezva průřezu: napětí nebo přetvoření v betonu a výztuži po průřezu
 • Únosnost - interakční diagram: interakční diagramy únosnosti NMy, NMz, MyMz
 • Smyk + kroucení: posudek smyku, kroucení a jejich interakce

Posudky mezního stavu použitelnosti (MSP)

 • Omezení napětí při vzniku trhlin: v závislosti na rozdělení napětí nebo přetvoření po průřezu (krátkodobé zatížení)
 • Šířka trhliny: výpočet mezních sil pro vznik trhlin, stanovení šířky trhlin a porovnání s mezní hodnotou
 • Průhyb: výpočet průhybu z poměru krátkodobé a dlouhodobé tuhosti a hodnoty křivosti v řezu od celkového zatížení a porovnání s mezní hodnotou
 • Kontrola konstrukčních zásad v řezu v souladu s EN 1992-1 -1, kontrolu konstrukčních zásad lze dle potřeby vypnout / zapnout.

 

Závěr

Posudek v řezu železobetonového nosníku, žebra a sloupu ve SCIA Engineer 16 je účinný nástroj, který umožňuje velmi rychlý návrh výztuže a efektivní posouzení prutového prvku v případech, že není nutno vyšetřovat nosník nebo sloup po celé jeho délce.

Posudek v řezu integruje do 3D modelu možnost pracovat s vybraným řezem. Jednoduché rozhraní spolehlivě vede statika při definování výztuže (podélné a smykové), provedení posudků a tvorbě dokumentace o výpočtu. Zkušený statik takto posoudí železobetonovou prutovou konstrukci velmi rychle, méně zkušený získává nástroj k rychlé optimalizaci návrhu výztuže.

Všechny výsledky jsou přehledné a kontrolovatelné, už žádná černá skříňka s výsledky.

Další informace o Posudku v řezu  
Stáhnout zkušební verzi
SCIA Engineer 16 - Novinky

Odeslat
SCIA Engineer 16’s Concrete Section Check tool