Scia Engineer 2013.1 aktualizuje a rozšiřuje normové posudky, Engineering Report a možnosti seizmické analýzy

Datum: 
Pondělí, 2. Prosinec 2013
Oblast: 
Mezinárodní

Scia Engineer 2013.1 navazuje na svého předchůdce (verzi 2013 uvedenou na trh dříve v tomto roce) a přináší řadu rozšíření  v oblasti normových  posudků (Eurocode, IBC, NBR), nové funkce v Engineering Reportu a mezipatrové posuny a náhodné excentricity v seizmické analýze.
 

Novinky v normových posudcích

Podpora ANSI/AISC 360-10

Zohledněny byly všechny úpravy týkající se návrhu dílců od verze 2005 normy AISC 360, včetně nových posudků lokální ztráty stability T průřezů namáhaných tlakem za ohybu a posudků prostorového vzpěru pro samostatný úhelník.

Další významné rozšíření se týká doporučených cest výpočtů v AISC 360-10. Scia Engineer 2013.1 umožňuje důkladnou analýzu konstrukce přímou analytickou metodou, a to včetně uvažování deformací druhého řádu, počátečních imperfekcí a plasticity.

Novinky v posudcích ocelových prvků podle EN 1993

Naši vývojáři reorganizovali vstupy i výstupy ocelových posudků a vytvořili uživatelské prostředí sledující tok vlastních Eurokódů. Další tabulky, hodnoty mezivýsledků, popisy parametrů a odkazy na konkrétní články normy - to vše bylo přidáno  a uživatel tak získává potřebnou transparentnost tam, kde potřebuje podrobně sledovat průběh výpočtu.

Návrh železobetonových desek podle NBR

V nové verzi lze navrhovat podélnou výztuž do desek v souladu s brazilskou normou  NBR 6118. Zohledněna je řada konstrukčních zásad a provádí se posudek náhradní diagonály.

Mezi dalšími rozšířeními týkajícími se návrhu betonových konstrukcí naleznete:  aktualizaci návrhu betonových  nosníků a sloupů podle NBR, několik vylepšení u návrhu ocelových přípojů podle EN1993-1-8, nové národní přílohy v generátoru 3D zatížení větrem a švédskou národní přílohu k EN1992..

Více o vylepšení normových posudků ...
 

Engineering Report

Engineering Report byl představen ve verzi 2013 a nyní byl dále rozšířen.
ChapterMaker nyní pracuje i s obrázky, nejen tabulkami. To znamená, že můžete využívat zanořování obrázků a automaticky generovat obrázky v opakujících se podkapitolách. Pouhými několika klepnutími myší můžete vytvořit obrázky se všemi zatíženími pro  každý zatěžovací stav. Jiným příkladem využití této funkce je generování výsledků pro každou vrstvu či zatěžovací kombinaci odděleně.
Export nově podporuje formát RTF, který se uplatní zejména při exportu tabulek.
Práce s velkým množstvím obrázků je nyní příjemnější díky zefektivnění využití paměti a zvýšení rychlosti. Také bylo zoptimalizováno vlastní otevírání reportu.
A mnohem víc...

Více o vylepšení Engineering Reportu ...
 

Seizmický výpočet

Z pater zadaných v projektu se pro každý vlastní tvar spočte mezipatrový posun a výsledná modální superpozice je zobrazena jak graficky, tak numericky.

Aby bylo možno řádně zohlednit náhodné excentricity hmot, nově se vytváří dva zatěžovací stavy, které obsahují příslušné krouticí účinky na budovu. Rozložení po výšce může být lineární nebo podle zvoleného vlastního tvaru. Tyto zatěžovací stavy „excentricity hmot“ lze snadno zahrnout do seizmických kombinací a tím splnit ustanovení normy.

Více o vylepšení seizmické analýzy...
 

Úplný seznam všech rozšíření naleznete na webové stránce věnované Scia Engineer 2013.1 na adrese: 2013.1.scia-engineer.com.

Odhalte všechny podrobnosti o novinkách ve verzi Scia Engineer  2013.1 -  2013.1.scia-engineer.com...

Odeslat