Přejít k hlavnímu obsahu

sendt.01 - Automatizované výkresy konstrukcí

 • Kód modulu sendt.01
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Modelování
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Rychlá a jednoduchá generace výkresů v uživatelem zadaných řezech.
 • Automatická generace podrobných výkresů přípojů.
 • Jednoduchá správa vygenerovaných výkresů a obrázků.
 • Export výkresů do CAD programů.

SCIA Engineer obsahuje nástroje pro rychlou přípravu výkresů konstrukce. SCIA Engineer automaticky generuje půdorysy, svislé a obecné řezy. Z těchto řezů jsou pak generovány výkresy. Výkresy jsou vytvářeny podle uživatelem definovaných pravidel, díky kterým je snadné mít např. na všech výkresech jednotný firemní styl. Generované výkresy lze dále upravovat a přidávat např. základní kóty a popisky.

Vygenerované výkresy lze editovat v integrovaném editoru. Ručně můžete přidat další prvky jako kótovací čáry, popisky, vztažky nebo grafické objekty (tělesa, plochy, čáry, křivky, texty). Finální výkres s rámečkem, razítkem apod. je složen z několika dílčích výkresů a je uložen v Galerii výkresů.

Integrovaný nástroj pro aktualizaci výkresů zajišťuje, že výkresy odrážejí aktuální stav konstrukce i po provedení případných změn v modelu. Současně s tím jsou zachovány všechny ručně přidané entity.

Tvar konstrukce

SCIA Engineer má uloženy dva tvary (modely) každého dílce konstrukce: výpočtová model a konstrukční model. Výpočtový je nutný pro přesné výpočty, konstrukční pro kvalitní výkresy.

Příprava výkresů je snadná mimo jiné díky parametru dílce „CAD typ“, který definuje prioritu dílce v místě připojení ke zbývající části konstrukci. Další vlastnosti konstrukčního dílce (excentricita, podélné odsazení, koncové ořezy aj.) vám umožňují generovat přesný tvar použitý ve výkresech.

Funkce generované výkresy konstrukce nabízí ještě více možností. Odsazení dílce lze aplikovat pouze na výkres. Není třeba manipulovat s výpočtovým modelem kvůli získání dobrých výkresů.

2D a 3D čárové rastry - obecné nástroje pro definici řezů

2D a 3D čárové rastry nejsou jen nástrojem pro zadání geometrie konstrukce. Také vám pomohou s výrobními výkresy.

Patra - obecný nástroj na definování půdorysů

Podobně, jako čárové rastry slouží k definování řezů, patra lze použít pro definování půdorysů. Patra v kombinaci s 2D rastry představují silnou pomůcku pro přípravu výkresů. Kromě toho jsou patra užitečná i při modelování vlastní konstrukce.

Řezy

 

Řez je základní entita používaná při generování výkresů. Řez je definován svojí geometrií a pravidly pro generování výkresu (viz Styly kreslení dále v textu). Půdorys nebo řez se vytvoří jednoduše klepnutím na několik bodů v grafickém okně. Patra spolu s čárovými čárovými rastry usnadňují práci s modelem. Výběrem jednotlivých rovin, zadaných čárovými rastry nebo patry se přímo generují výkresy: řezy a půdorysy. Použitý styl kreslení pak určuje vzhled výkresu.

Půdorysy a řezy se vybírají přímo v pohledu na 3D model a jejich parametry lze upravovat v tradičním okně vlastností. Uživatel může určovat způsob, jak jsou zobrazeny.

Každý řez má rovinu řezu a přední a zadní rovinu. Prvky ležící mezi přední a zadní rovinou jsou na 2D výkresu vykresleny. Pravidla pro kreslení definují styl, jakým jsou jednotlivé části vykreslovaných entit zobrazeny.

Styly kreslení

Jádrem generovaných výkresů konstrukce jsou styly kreslení a pravidla pro kreslení. Pravidla pro kreslení určují, jak je prostorový model transformován do 2D reprezentace. Pravidla se skládají z filtrů (typ objektu, materiál, ...), formátu (styl čáry, tloušťka pera, barva) a definice, co se má vykreslit (střednice obrys, řez).

Automatické položkování a automatické kótování otvorů, kotevní šrouby a vaznice lze v stylech kreslení také nastavit.

Hlavní část generovaných výkresů je řízena čtyřmi správci:

 • Správce stylů kreslení
 • Správce stylu popisek
 • Správce kótovacích čar
 • Správce stylů šrafování

Styly kreslení lze snadno přenést do jiného projektu a sdílet s dalšími uživateli SCIA Engineer.

Správce výkresů

Správce výkresů spravuje všechny dostupné řezy a půdorysy. Má dvojí účel:

 • Lze zde měnit základní vlastnosti (měřítko, předpona jména obrázku, volby pro skryté čáry atd.). Nastavují se zde proměnné pro kreslení (např. úhel pohledu, vodorovné odsazení a odsazení v rovině řezu.
 • Výkresy se dají otevřít v 2D editoru a případně upravit: přidáním dalších kótovacích čar, posunutím popisek apod.

 

Galerie obrázků - efektivní práce s obrázky

Obrázky generované programem a obrázky uložené z grafického okna se ukládají v knihovně nazvané Galerie obrázků. Máte k dispozici okamžitý náhled všech obrázků a můžete jim měnit jejich vlastnosti. Jakýkoli obrázek může být upraven v zabudovaném editoru obrázků. Zde můžete přidávat kótovací čáry, texty a grafické tvary. Také můžete upravovat tloušťku, styl a barvu čar. Správce vrstev umožňuje určité části obrázku skrýt či zmrazit. Pro zobrazení pouhé části obrázku jsou k dispozici 3D clipping a hranice obrázku. Editor galerie lze také použít jako efektivní kreslicí  nástroj pro přípravu 2D obrázků a schémat.

Galerie výkresů - nástroj pro finální výkresy konstrukce

 

V galerii výkresů vytváříte (skládáte) konečný vzhled svých výkresů. Galerii výkresů lze použít k:

 • vložení obrázků z galerie,
 • vložení obrázků z uložených souborů ve formátu SCIA Engineer (ep3, ep2, epd)
 • vložení bitmapových obrázků (bmp),
 • vložení základních entit (čar, křivek, textů),
 • vložení entit řezů a půdorysů
 • vložení položek dokumentu: tj. všech tabulek, které se objevují v dokumentu.

 

Grafické prostředí editoru galerie výkresů umožňuje rychlou přípravu razítka včetně loga, automatických textů, rámečků apod. Jakýkoli výkres lze uložit jako šablonu a automaticky načíst při vytváření výkresu nového. Spolu s automatickými texty (jako jméno projektu, jméno autora, datum, čas apod.) jde o velmi efektivní způsob přípravy kvalitních automatických výkresů.

Všechny obrázky vložené do výkresu si uchovávají své 3D informace, což umožňuje dodatečnou změnu vlastností (měřítka, způsobu vykreslení, směru pohledu).

 


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu