Přejít k hlavnímu obsahu

scia.d.prestressed - Návrh předpjatých konstrukcí

 • Kód modulu scia.d.prestressed
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Návrh betonových prvků
 • License Subscription

Hlavní výhody

 • Ve spojení s fázemi výstavby a časově závislou analýzou představuje tento modul jedinečný nástroj pro analýzu železobetonových předpjatých konstrukcí.
 • Uvažování urychlení tvrdnutí betonu proteplováním.
 • Kotevní délky se počítají automaticky podle EC.
 • Posuzují se hlavní napětí.
 • Materiály a průměry kabelů jsou podle poslední verze prEN 10138.

„Posudky předpjatých nosníků“ je rozšiřujícím modulem pro uživatele navrhující předpjaté nosníky (viz „Výpočet přepjatých konstrukcí“) a počítající fáze výstavby (viz „Fáze výstavby - plošné prvky“). Modul pracuje s nosníky libovolného průřezu modelovanými v projektu typu „Rám XZ“ nebo „Rám XYZ“. Není žádný rozdíl v tom, zda se jedná o 2D nebo 3D konstrukci. Modul lze používat společně s modulem TDA (časově závislá analýzy) nebo i bez něj  (viz „TDA“). V grafickém okně lze snadno zkontrolovat odezvu průřezu, vznik trhlin, smykové síly, kroucení, hlavní napětí a kapacitu. Rovněž tak lze snadno zohlednit všechny definované fáze výstavby. V modelu se uvažuje změna pevnosti a tuhosti betonu v čase. Také lze posoudit dovolená namáhání v betonu a ve výztuži a smyk v konstrukční spáře.

Práce s posudky předpjatých konstrukcí

 

Pracujete v klasickém prostředí SCIA Engineer. Po úspěšném výpočtu předpjatého nosníku můžete snadno provést požadované posudky pro jednotlivé fáze výstavby. Posudek tak lze provést pro libovolný okamžik životnosti konstrukce. Nutnou výztuž lze tedy například stanovit pro mezní stav únosnosti. Výpočet podélné výztuže zohledňuje uživatelem zadané kabely i měkkou výztuž.

Všechna data jsou přehledně vyobrazena. Posudek průřezu (přetvoření, napětí, síla) má svoji vlastní záložku pro vnitřní síly od (1) předpětí (primární / sekundární), (2) stálých zatížení, (3) užitného zatížení.

Lze posuzovat i jednotlivé kabely, lana, výztužné pruty nebo vlákna betonu.

V modelu je správně zohledněno i stárnutí betonu, tj. pevnost a tuhost betonu závisí na době betonáže.

Vyhodnocovat se dají zatížení, přetvoření, napětí a vnitřní síly v průřezu zatíženém v jedné i ve dvou osách. Toto vyhodnocení se provádí ve 2D nebo 3D grafickém okně.

Posuzovat se dají jak počáteční, tak i výsledné stavy napětí, přetvoření atd. Počáteční stav průřezu je takový, kdy byla aplikována všechna stálá zatížení včetně předpětí. Ve výsledném stavu byla aplikována všechna zatížení (stálá, nahodilá i předpětí). Provozní napětí v předpjatém kabelu nebo lanu je napětí včetně ztrát od dotvarování, smršťování a relaxace. Výpočet lze provádět podle EN 1992-1-1 (budovy) or EN 1992-2 (mosty). Ztráty v důsledku pružných deformací se nezohledňují. Podle kapitoly 10 z EC2 je třeba provést speciální opatření pro prefabrikáty.

Momentová únosnost celého nosníku se počítá pro výsledný vektor momentu My a Mz - momentu kolem osy y a z. Únosnost se snadno porovná s řídicí silou.

Únosnost jednoho řezu se posoudí pomocí interakčního diagramu N, My a Mz.

Dovolená napětí se posuzují podle čl. 5.10.2.2. Pro jednotlivé fáze výstavby se snadno ověřují vlivy třídy prostředí, množství měkké výztuže a polohy předpínací výztuže. Posuzují se také hlavní napětí, a to podle EC2.

Shrnutí

Modul „Posudky přepjatých konstrukcí podle EN 1992“ je snadno použitelný nástroj pro statiky, kteří potřebují posuzovat železobetonové, předpjaté nosníky podle mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Není žádný rozdíl mezi jednoosým a dvouosým ohybem. Respektovány jsou všechny fáze výstavby. Model zohledňuje stárnutí (změna pevnosti a tuhosti betonu v čase). Program je intuitivní. Grafické výstupy pomáhají statikovi získat dobrý náhled na chování konstrukce a tím vytvořit efektivní návrh. Výstupní dokument shrnuje výsledky výpočtu a poskytuje jasný a přehledný grafický výstup.

 


Vyžadované moduly:

 • scia.d.concrete
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu