Přejít k hlavnímu obsahu

Novinky ve verzi SCIA Engineer 22.1

 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Nové funkce podle verze
 • License Trvalé, Subscription

Návrh CLT panelů

Po úvodním zohlednění tuhostí CLT panelů ve verzi 22 umožňuje nyní SCIA Engineer 22.1 plnohodnotný návrh a posouzení CLT panelů. Nový posudek CLT panelů pro mezní stav únosnosti je kompletní a nabízí řadu možností pro zobrazení výsledků a podrobný výstup použitých vzorců.

Posudek pracuje jako jakýkoli jiný posudek. Příslušnou ikonu naleznete v nabídce dřevo nebo můžete funkci snadno najít pomocí SCIA Spotlight. Pro použití posudku je nutné splnit dvě podmínky: 

 • materiál desky musí být typu CLT dřevo,
 • deska musí mít přiřazenu CLT ortotropii.

Návrh se provádí podle návrhu druhé generace Eurokódů prEN 1995-1-1. Díky zohlednění ortotropie vrací výpočet vnitřní síly působící v CLT panelech. V posudcích se tyto vnitřní síly transformují na napětí po jednotlivých vrstvách a posuzují se. Provádí se následující posudky: 

 • tah rovnoběžně s vlákny,
 • tlak rovnoběžně s vlákny,
 • ohyb,
 • osový tah a ohyb,
 • osový tlak a ohyb,
 • příčný smyk,
 • rovinný smyk,
 • kroucení a kombinace smyku a kroucení,
 • rovinný vzpěr.

Pro každý posudek je k dispozici podrobný výstup s použitými vzorci a odkazy na příslušné části normy. Také lze graficky vykreslit průběh napětí ve vrstvách panelu. 

Rozšíření možností návrhu dřevěných prvků pro MSP

SCIA Engineer 22.1 přináší rozšířené posudky dřevěných prvků na MSP. Posudek nyní nabízí mnoho nových funkcí a rozšířených možností výstupu. Také zadání limitních průhybů je nyní jednodušší. 

V nastavení pro dřevo můžete zadat limity pro okamžitý, konečný a čistý konečný průhyb a zvolit, zda chcete na konstrukci navrhnout nebo ručně zadat nadvýšení. 

V nastavení vzpěru můžete v případě potřeby přepsat výchozí nastavení pro nosníky. Pro konzoly se u zadaných limitních hodnot automaticky aplikuje součinitel 2. 

Ve výstupech si volíte hodnoty, které se jednak vykreslí, jednak vypíší v tabulce. 

Návrh sloupů s použitím druhého řádu

Do SCIA Engineer byla přidána metoda jmenovité tuhosti podle EC2 odstavce 5.8.8. Slouží k přesnějšímu určení účinků druhého řádu u silně vyztužených štíhlých sloupů. Jedná se tak o lepší alternativu k existující metodě nominální křivosti. Tuto možnost lze zvolit globálně v Nastavení pro beton nebo pro jednotlivé dílce přes Data o betonovém prutu.

Získané momenty 2. řádu z obou zjednodušených metod lze dále upřesnit uvažováním doby trvání zatížení prostřednictvím poměru efektivního dotvarování (EC2 rovnice 5.19). Nově lze v globálním nastavení betonu ručně zadat poměr Mqp/Med a definovat součinitel efektivního dotvarování. Pro zajištění souladu s Eurokódem 2 také automaticky zanedbáváme vliv dotvarování, jsou-li splněny podmínky dané normou EC2 v odstavci 5.8.4(4).

Tato vylepšení v důsledku vedou na ekonomičtější návrh při současném splnění všech nutných podmínek.

Přepočet osové síly v žebrech

Jednou z úžasných možností SCIA Engineer týkajících se žeber je možnost zanedbat osové síly při návrh a posouzení jejich přepočtem na přídavný ohybový moment. Díky tomu lze další výpočty provádět jen s návrhovými ohybovými momenty. Pro větší přehlednost a srozumitelnost tohoto postupu bylo zavedeno několik vylepšení. Díky nim jsou vždy získány výsledky porovnatelné se zjednodušeným 1D modelem počítaným nosníkovou teorií.

Normálová síla je nyní přepočtena také pro tlakovou osovou sílu. Tím se zajistí porovnatelnost výsledků návrhových momentů nad podporami. Také je nyní správně zohledněno zarovnání žeber nad deskou. Průběh přepočtených ohybových momentů je zobrazen stejně jako pro žebra pod deskou. 

Posledním významným faktorem pro přepočet osové síly je různé zadání efektivní šířky pro integraci vnitřních sil a pro průřez použitý v návrhu a v posudcích. Rozdíl je nyní vidět přímo ve 3D okně, protože tvar průřezu žebra se kreslí za pomoci efektivní šířky pro posudky. Navíc se správná excentricita pro přepočet osové síly bere z efektivní šířky pro integraci vnitřních sil, což znamená, že pro jakýkoli způsob zadání jsou získány stejné výsledky. 

Výkaz materiálu s 2D výztuží 

Pro získání celkového přehledu o zadané výztuži v modelu byl příkaz Výkaz materiálu rozšířen o uživatelem zadanou výztuž z vybraných 2D dílců. Zohlední se jak výztužné sítě, tak volné pruty. Výztuž lze řadit podle materiálu nebo podle průměru. Je zde také možnost manuálně zvýšit množství výztuže vlivem přesahu a konstrukčních zásad.

Minimální vyztužení na deskách 

Pro lepší kontrolu minimálního vyztužení v deskách byly do části Konstrukčních zásad v Nastavení betonu a v Datech betonového dílce (Eurokód) přidány dvě nové volby: Celý dílec a Pouze v tažené oblasti. Tím se stanoví, zda se minimální vyztužení generuje na celém povrchu 2D dílce nebo jen v místech, kde je spočtená nutná plocha výztuže vetší než nula (tj. pouze v těch konečných prvcích, kde se v dané vrstvě vyskytuje tah).

To vede k větší flexibilitě při návrhu výztuže u rovinných prvků, zejména při určování, jak ve finále uspořádat předpokládanou výztuž z návrhové šablony.

Akce (síly) v podporách (dříve tabulka základů)

SCIA Engineer 22.1 umožňuje generovat úplnou tabulku s akcemi (silami a momenty), které vrchní stavba přenáší do uzlových podpor. 

Tabulka generovaná příkazem Zatížení v podporách obsahuje síly a momenty pro každý uzel a každý zatěžovací stav. Lze ji zobrazit v Náhledu, v Engineering Reportu a také v Tabulkových výsledcích, odkud je snadné je jediným klepnutím exportovat do MS Excel.

 

Vylepšené nastavení licence

SCIA Engineer verze 22.1 přináší některá vylepšení potřebná od přechodu na náš nejnovější cloudový licenční systém, aby bylo používání SCIA Engineer plynulejší.

Přístup k nastavení při spuštění

Především jsou nastavení licence dostupná při spuštění, když není k dispozici žádná licence. Dostupnou licenci lze vybrat nebo uživatele přepnout ještě před spuštěním aplikace.

Výběr licencí

Prostřednictvím stejné známé nabídky lze otevřít vylepšené dialogové okno pro nastavení licencí. V něm se zobrazují povinné, volitelné a nedostupné licence. To vám umožňuje:

 • Identifikovat povinné licence, z nichž je třeba vybrat alespoň jednu, aby bylo možné pokračovat.
 • Identifikovat dostupné a nedostupné licence.
 • Provést vlastní výběr volitelných a nedostupných licencí. Tímto způsobem je lze záměrně použít, jakmile jsou k dispozici. Nebo lze jejich výběr zrušit, čímž budou licence kdykoli k dispozici pro kolegy, a zabránit tak jejich nadměrnému využívání.

  
Upozornění v dialogovém okně vás provedou procesem výběru licencí a jejich použití.

 

Další funkce

Ze záhlaví můžete být přesměrováni na cloudový portál organizace, kde uvidíte využití licencí ve firmě, nebo můžete přepínat uživatele.

Vylepšené mechanismy

Ve výchozím nastavení jsou zapamatovány pouze vybrané licence, což znamená, že nové moduly ve fondu licencí nebudou automaticky vybrány a převzaty do používání.
Povinné licence jsou identifikovány a zapamatovány, takže tyto položky jsou vždy zobrazeny v sekci povinných licencí.
 

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu