Skočiť na hlavný obsah

Nové funkcie v programe SCIA Engineer 22 – všeobecné vylepšenia

 • Softvér
  • SCIA Engineer
 • Kategória Nové funkcie podľa verzie
 • Licencia Trvalé, Subscription

Vstupné vylepšenia

Jedným z cieľov nového užívateľského rozhrania programu SCIA Engineer vo verzií 21 bolo čo najviac uľahčiť zadávanie konštrukcií do programu SCIA Engineer. Verzia 22 ponúka aj niekoľko ďalších vylepšení, aby sa zabezpečilo, že najnovší program SCIA Engineer sa používa ešte jednoduchšie.

Prepínanie medzi zaťažovacími stavmi smerovými klávesmi

Prvou možnosťou je prepínanie medzi zaťažovacími stavmi smerovými klávesmi namiesto myši. V programe SCIA Engineer 21 to bolo možné iba myšou, čo je výrazne časovo náročnejšie než používanie klávesov, ktoré je teraz dostupné vo verzii SCIA Engineer 22. Okrem toho, kliknutím na zaťažovacie stavy, ako aj všetky ďalšie položky ponuky v programe SCIA Engineer prejdete priamo na vybranú hodnotu v ponuke. Už sa nemusíte často posúvať smerom nadol a vyhľadávať očakávanú hodnotu ako v predchádzajúcich verziách.

Automatické vyhodnocovanie vzorcov

Automatický výpočet zadaných hodnôt pomocou vzorcov (so syntaxou začínajúcou sa znamienkom =) je teraz dostupný v zadávacích poliach nového užívateľského rozhrania. Tieto vzorce sa po ich potvrdení vyhodnotia a výsledná hodnota sa priradí ako nová hodnota. Podporované sú nasledujúce funkcie:

 • +  -  /  *
 • ( )
 • mocnina ^
 • základné funkcie: sqrt, exp, ln, log, sin, cos, …
 • konštanta: pí

Parametrické zadanie

V novom rozhraní možno okrem vzorcov používať aj parametre. Najprv však musí byť v nastaveniach povolená funkcionalita Parametrické zadanie. Po vytvorení môžu byť parametre priradené na paneli vlastností požadovaným vlastnostiam. 

Vylepšená čitateľnosť v nástroji SCIA Spotlight

Pri spúšťaní príkazu v programe SCIA Engineer sa vám v nástroji SCIA Spotlight zobrazí, čo musíte urobiť. Táto možnosť nebola často dobre viditeľná, pretože panel nástroja SCIA Spotlight bol sfarbený na sivo. SCIA Spotlight sa teraz pri vykonávaní príkazu rozsvieti, takže užívatelia si ľahšie prečítajú, čo by mali urobiť v ďalšom kroku.

Priamy prístup k nástroju SCIA Spotlight

Keď ste ako užívateľ chceli niečo napísať do nástroja SCIA Spotlight, na prechod do nástroja SCIA Spotlight ste vždy najprv museli kliknúť na jeho okno. Odteraz môžete začať priamo písať, pretože SCIA Spotlight sa pri spúšťaní príkazu aktivuje automaticky.

Filtrovanie v tabuľke vstupov a v tabuľke výsledkov

Teraz môžete filtrovať v tabuľke vstupov aj v tabuľke výsledkov. Môžete filtrovať podľa všetkých vlastností v tabuľke (hodnoty a text). Okrem toho tiež môžete používať výrazy <, >, >=, <=, = , ktoré fungujú v číselných AJ textových poliach. V prípade textových polí sa filtruje podľa číselnej časti hodnoty. Názvy uzlov N1, B2, N3, ..., N50 sa napríklad môžu filtrovať pomocou výrazu <20, čo znamená, že sa zobrazia uzly N1, B2, N3 až N19. Výraz <N20 by prípadne priniesol analogický výsledok: zobrazia sa tak uzly N1, N3 až N19 (a nie B2). Možné je aj filtrovanie podľa intervalu. Zápis (XX;YY) predstavuje otvorený interval medzi XX a YY, pričom <XX;YY> je uzavretý interval medzi XX a YY. Obe tieto možnosti sú použiteľné pre číselné aj textové polia.

Simultánne úpravy viacerých hodnôt 

SCIA Engineer 22 umožňuje upravovať viacero hodnôt buniek v jednom kroku. Stačí, keď vyberiete a potom napíšete, čo chcete urobiť:

 • vykonať číselnú operáciu (+ - / *)
 • zaokrúhliť čísla (~) tak, aby sa číslo 0,01 zaokrúhlilo na 2 desatinné miesta
 • nahradiť >
 • vyhľadať (?)

Prehliadač plošného zaťaženia

Prehliadač plošného zaťaženia je novou funkciou, ktorá užívateľom umožňuje vizualizovať a teda skontrolovať pôsobiace plošné zaťaženia na 2D prvkoch. Tento nástroj je užitočný najmä pri kontrole správneho užívateľského zadania premennej plošného zaťaženia na 2D prvkoch, ako napríklad zemného tlaku, voľných zaťažení, zaťažení dopravou alebo zaťažení vetrom. Zaujímavou charakteristikou tejto novej funkcie je zavedenie máp odlišných farieb. Tieto umožňujú užívateľom vďaka variáciám medzi farbami vybranými užívateľmi (obrázok 1) okamžite posúdiť intenzitu, znamienko (kladné/záporné) a gradient pôsobiaceho zaťaženia (obrázky 2 a 3).

Obrázok 1: Novozavedené mapy odlišných farieb konfigurovateľné užívateľom

Obrázok 2: Mapy odlišných farieb v porovnaní s mapou dúhových farieb pre prípad iba kladných hodnôt.

Obrázok 3: Mapy odlišných farieb v porovnaní s mapou dúhových farieb pre prípad kladných aj záporných hodnôt.

Vyhodnocovanie výsledkov 

Implementovalo sa niekoľko vylepšení na optimalizáciu pracovných postupov (často aj na ich urýchlenie) a zjednodušenie spôsobu práce v softvéri s cieľom uľahčiť kontrolu výsledkov v programe SCIA Engineer.

Klávesové skratky na obnovu a opakovanie

Prvou klávesovou skratkou je F5 na obnovu výsledkov na obrazovke. Okrem toho teraz môžete priradiť klávesovú skratku na zopakovanie naposledy vykonaného príkazu.

Skrývanie výsledkov 

Pri hodnotení výsledkov nebolo vždy jasné, ako deaktivovať ich viditeľnosť. Na obrazovke často ostali aktívne. V skutočnosti tam vždy bola ikona koša, kam ste mohli presunutím skryť výsledky, no táto možnosť nebola každému jasná. V programe SCIA Engineer 22 môžete zavrieť panel s výsledkami pomocou ikony krížika v hornej časti panela s výsledkami. 

Indikácia dostupnosti výsledkov

Pre vás ako užívateľa nebolo jasne viditeľné, či bol projekt vypočítaný a výsledky dostupné. Toto sa teraz indikuje na paneli nástrojov procesov: ak sú ikony výsledkov sivé, nie sú dostupné žiadne výsledky.

Integrované formuláre

Jedna z funkcií, ktorá v porovnaní so starým užívateľským rozhraním SCIA Engineer zatiaľ chýba v novom užívateľskom rozhraní, je možnosť prepojenia vlastných posudkov Design Forms priamo s programom SCIA Engineer. Od verzie SCIA Engineer 22 to bude fungovať úplne rovnakým spôsobom ako v starších verziách, ale v novom a transformovanom rozhraní.

Nástroj 3D zaťaženia vetrom

Transparentná 3D vizualizácia dát vetra

Schopnosť overovať vstupné/výstupné hodnoty automatických generátorov zaťaženia je pre užívateľa dôležitá, aby si mohol vybudovať dôveru v tento nástroj a jeho výsledky, ako aj zdôvodniť výsledky pred úradom technickej kontroly. V tomto smere došlo k dôležitému kroku prostredníctvom nových funkcií 3D vizualizácie dát vetra. Od verzie SCIA Engineer 22 je vizualizácia pôsobiacich zaťažení vetrom založená na dvojfarebnej vizualizácii (konfigurovateľné užívateľmi). Výhodou je, že v porovnaní so staršou verziou táto nová funkcia umožňuje užívateľom jasne a okamžite určiť oblasti obálky budovy vystavené tlaku z oblastí vystavených saniu (obrázok 1). 

Obrázok 1: Novozavedená dvojfarebná 3D vizualizácia zaťaženia vetrom tlakových a sacích oblastí konfigurovateľná užívateľmi.

Toto nové riešenie navyše umožňuje užívateľom zobrazovať pre každú vetrovú oblasť popisy s hodnotami pôsobiaceho čistého tlaku, ako aj maximálneho dynamického tlaku použitého vo výpočte vetra (obrázok 2). Užívateľom to umožňuje rýchlo overiť zaťaženie použité automatickým generátorom 3D vetra.
 

Obrázok 2: Novozavedené popisy pre pôsobiaci čistý tlak a maximálny dynamický tlak.

Nový nástroj 3D zaťaženia vetrom

Navrhovanie konštrukcie v súvislosti so zaťažením vetrom môže vzhľadom na počet parametrov a geometrických vzťahov, ktoré je potrebné zohľadniť, predstavovať zdĺhavú a časovo náročnú úlohu. Automatický generátor zaťaženia vetrom predstavuje skutočný prínos, najmä ak dokáže pokryť väčšinu použití, s ktorými sa inžinieri stretávajú pravidelne. S potešením predstavujeme úplne nový nástroj 3D zaťaženia vetrom, ktorý v programe SCIA Engineer 22 teraz dokáže spracúvať aj iné ako úplne uzavreté konštrukcie. To znamená aj konštrukcie s otvormi, prístrešky a markízy.
Novozavedený generátor 3D zaťaženia vetrom umožňuje užívateľom rýchlo generovať zaťaženia pultového a sedlového prístrešku (obrázok 1) na základe Eurokódu 1991-4.

Obrázok 1: Nový 3D generátor zaťaženia vetrom, príklad s prístreškom.

Tento nový nástroj umožňuje užívateľom generovať aj zaťaženie vetrom na markízach (obrázok 2) podľa nemeckej národnej prílohy Eurokódu 1991-4, francúzskych usmernení CNC2M a britských usmernení PD6688-1-4-2015. 
 

Obrázok 2: Nový 3D generátor zaťaženia vetrom, príklad na budovách s markízami.

V neposlednom rade nový 3D generátor zaťaženia vetrom dokáže správne vypočítať zaťaženie vetrom na konštrukciách s otvormi podľa Eurokódu 1991-4 (obrázok 3).
 

Obrázok 3: Nový 3D generátor zaťaženia vetrom, príklad na obálke budovy s otvormi a markízami.

Šablóny zaťaženia dopravou

Schopnosť rýchlo vybrať a použiť normové šablóny zaťaženia umožňuje užívateľom ušetriť drahocenný čas v pracovnom procese modelovania. Vo verzii SCIA Engineer 22 bola knižnica šablón zaťaženia dopravou do značnej miery rozšírená o zaťaženia podľa normy EN 1991-2, francúzskych usmernení SETRA a francúzskych usmernení Fascicule 61 (obrázky 1 a 2).

Obrázok 1: Novozavedená šablóna zaťaženia dopravou podľa normy EN 1991-2.

Obrázok 1: Novozavedená šablóna zaťaženia dopravou podľa francúzskych usmernení SETRA a Fascicule 61.

Belgická národná príloha k norme EN 1990

Vo verzii 22 boli vykonané dve vylepšenia v súvislosti s belgickou národnou prílohou k norme EN 1990. Týkajú sa pravidiel kombinácií pre kategóriu zaťaženia H a triedy bezpečnosti. 

Kategória zaťaženia H

Väčšina národných príloh povoľuje ako výnimku nekombinovať kategóriu zaťaženia H so zaťaženiami vetrom a snehom v kombinácii s eurokódom. Toto nastavenie sa dá v prípade potreby aktivovať v nastaveniach národnej prílohy programu SCIA Engineer. Avšak belgická národná príloha uvádza, že toto pravidlo je platné iba v prípade medzných stavoch používateľnosti. 
Od verzie 22 sa výberom belgickej národnej prílohy a aktivovaním nastavenia „Kategória zaťaženia H sa nemusí kombinovať so snehom a vetrom“ táto možnosť použije iba v kombináciách eurokódu a MSP. Zaťaženia však budú naďalej kombinované v prípade kombinácií MSÚ.

Trieda spoľahlivosti

V štandardnom eurokóde sú triedy spoľahlivosti spracované prostredníctvom súčiniteľa triedy spoľahlivosti, ktorý sa vynásobí súčiniteľmi zaťaženia v kombináciách zaťaženia. Belgická národná príloha sa však v prípade tried spoľahlivosti rozhodla pre inú metódu. Verzia 22 programu SCIA Engineer teraz podporuje aj túto metódu, pri ktorej trieda spoľahlivosti namiesto použitia násobku okamžite určuje súčiniteľ konečného zaťaženia pre každý typ zaťaženia.

SCIA Engineer free trial

Vyskúšajte SCIA Engineer sami

Objavte, ako vám náš softvér a naše služby môžu pomôcť zefektívniť vašu prácu. Vyskúšajte zadarmo 30-dennú skúšobnú verziu.

Stiahnuť plnú 30-dňovú skúšobnú verziu

Požiadať o cenovú ponuku pre SCIA Engineer

Pre viac technických informácií kontaktujte našu podporu