Nový nástroj pre rýchly návrh výstuže a posudok železobetónových nosníkov a stĺpov v programe SCIA Engineer 16 - unikátny posudok v reze prúta

Datum: 
pondelok, 20 jún, 2016
Umiestnenie: 
International

Obrázok 1 Možnosti výberu typu posudku SCIA Engineer 16 poskytuje kompletné a efektívne riešenie pre návrh výstuže a posúdenie ľubovoľných rezov železobetónových nosníkov a stĺpov.

Posudok v reze je súčasťou modulu pre navrhovanie železobetónových prútových prvkov v programe SCIA Engineer 16 a maximálne zjednodušuje a urýchľuje návrh nosníkov, rebier a stĺpov. Umožňuje posúdenie všetkých medzných stavov prierezu podľa EN 1992-1-1. Medzi hlavné výhody patrí plné prepojenie so SCIA Engineer, intuitívne ovládanie - všetko je na jednej obrazovke, komplexné posúdenie podľa EC a generovanie prehľadných výstupov.

Obrázok 2 Nástroj pre posudok v reze

Veľkým prínosom pre užívateľov je možnosť rýchleho posudku vybraných rezov na nosníku, rebre alebo stĺpe priamo v 3D modeli bez nutnosti vystužovať celý prútový prvok. Užívateľ podľa svojho statického citu zvolí niekoľko rozhodujúcich rezov na prúte, ľahko (s použitím šablón výstuže) zadefinuje a/alebo upraví výstuž v reze a okamžite vidí výsledky posudkov pre kritické kombinácie MSÚ a MSP.

Posudok v reze je nenahraditeľný pri každodennej práci statika - betonára:

 • Nestrácajte čas so zadávaním prierezu, výstuže, s XML importom alebo ručným prepisovaním vnútorných síl do iných programov: teraz sú návrh výstuže aj posudok v reze plne integrované v prostredí SCIA Engineer.

 • Efektívne a jednoduché použitie: k dispozícii sú preddefinované šablóny výstuže, posudky sú prehľadné a sú okamžite k dispozícii na jednej obrazovke, je možno zvoliť detailnú formu výstupu s výpisom všetkých predpokladov výpočtu, použitými vzorcami s dosadenými hodnotami a výsledkami.

 • Návrh výstuže a posúdenie sú plne v súlade s Eurokódom a Národnými prílohami a výstupy obsahujú odkazy na príslušné články použitej normy.

 • Podporované sú všetky tvary železobetónových prierezov z knižnice prierezov SCIA Engineer.

 • Posudok je možné samozrejme vložiť do Dokumentu (Engineering Reportu) .

SCIA Engineer 16’s Concrete Section Check tool

Pre všetky typy prútových prvkov - nosník, rebro, stĺp a pre kombinácie MSÚ a MSP sú k dispozícii posudky podľa EN 1992-1-1. Výstupy obsahujú ľahko kontrolovateľné medzné hodnoty požadované normou s odkazom na príslušný článok normy. V prípade potreby sú k dispozícii varovania a vysvetlenia chýb v posudkoch. Posudky obsahujú:

Posudky medzného stavu únosnosti (MSÚ)

 • Odolnosť - odozva prierezu: napätia alebo pretvorenia v betóne a výstuži po priereze
 • Odolnosť - interakčný diagram: interakčné diagramy únosnosti NMy, NMz, MyMz
 • Šmyk + krútenie: posudok na šmyk a krútenie a ich interakciu

Posudky medzného stavu použiteľnosti (MSP)

 • Obmedzenie napätia pri vzniku trhlín: v závislosti na rozdelení napätia alebo pretvorenia po priereze (krátkodobé zaťaženie)
 • Šírka trhliny: výpočet medzných síl pre vznik trhlín, stanovenie šírky trhlín a porovnanie s medznou hodnotou
 • Priehyb: výpočet priehybu z pomeru krátkodobej a dlhodobej tuhosti a hodnoty krivosti v reze od celkového zaťaženia a porovnanie s medznou hodnotou

Kontrola konštrukčných zásad v reze v súlade s EN 1992-1 -1, kontrolu konštrukčných zásad je možné podľa potreby vypnúť / zapnúť.

 

Záver

Posudok v reze železobetónového nosníka, rebra a stĺpa v SCIA Engineer 16 je účinný nástroj, ktorý umožňuje veľmi rýchly návrh výstuže a efektívne posúdenie prútového prvku v prípadoch, že nie je nutné posudzovať nosník alebo stĺp po celej jeho dĺžke.

Posudok v reze integruje do 3D modelu možnosť pracovať s vybraným rezom. Jednoduché rozhranie spoľahlivo vedie statika pri definovaní výstuže (pozdĺžnej a šmykovej), pri vypracovaní posudkov a tvorbe dokumentácie o výpočte. Skúsený statik takto posúdi železobetónovú prútovú konštrukciu veľmi rýchlo, menej skúsený získava nástroj na rýchlu optimalizáciu návrhu výstuže.

Všetky výsledky sú prehľadné a kontrolovateľné, už žiadna čierna skrinka s výsledkami.

Ďalšie informácie o Posudku v reze

Stiahnuť skúšobnú verziu

SCIA Engineer 16 - Novinky

SCIA Engineer 16’s Concrete Section Check tool