Prelomová inovácia: Uvedenie Scia Engineer 14 na trh s technológiou Open Design

Datum: 
utorok, 10 jún, 2014
Umiestnenie: 
International

V minulom roku sme predstavili Scia Design Forms - nový skriptovací nástroj vytvorený špeciálne pre statikov. Tento rok Scia Engineer 14 využíva plný potenciál tejto technológie a integruje do seba posudky vykonávané pomocou Scia Design Forms. Tieto posudky sa tak správajú rovnako ako posudky zabudované priamo do programu. 
Nie je podstatné, či statik potrebuje vykonať posudok podľa doteraz nepodporovanej národnej normy, alebo či chce vykonať určitý výpočet, ktorý našiel v odbornej literatúre. Oboje je teraz ľahko realizovateľné. Statik môže teraz  napísať svoj výpočet a jednoducho ho integrovať do Scia Engineer. Potom sa jeho posudok či výpočet správajú úplne rovnako ako natívne (zabudované) posudky v Scia Engineer. Výsledkové diagramy sa kreslia na 3D konštrukciu, je vytvorený podrobný výstupný dokument a ten je zahrnutý do Engineering Reportu. Okrem toho tieto posudky využívajú viac jadier procesora a ten beží paralelne najvyššou možnou rýchlosťou.

Iba niekoľko týždňov po uvedení na trh už statici v rôznych kútoch sveta vytvárajú svoje posudky. Tu je niekoľko príkladov:

Pätná doska

Tento výpočet posudzuje navrhnutú pätnú dosku stĺpa a príslušné kotevné sily podľa normy AISC (AISC Steel Construction Manual, 14th Edition) a tiež posudzuje ukotvenie do betónu na šmyk a ťah podľa prílohy D normy ACI 318-11.

Lepený drevený nosník

Návrh lepeného nosníka využíva všeobecné vstupné dáta zo Scia Engineer a tiež pre nosník definované dáta podľa národnej špecifikácie pre drevené konštrukcie z roku 2005. Výstup obsahuje posudok ohybu aj šmyku..

Excentricky zaťažená skupina skrutiek

Výpočet súčiniteľa pre excentricky zaťaženú skupinu skrutiek podľa metódy okamžitého stredu otáčania a pružnou metódou. Na základe parametrov skupiny skrutiek sa iteračným výpočtom určí súčiniteľ odvodený z geometrie a zaťaženia každej skrutky. Súčiniteľ možno porovnať s hodnotou z tabuľky 7-6 až 7-13 z normy AISC (AISC Steel Construction Manual, 14th Edition).

Posudky oceľových prvkov

V súčasnej dobe sa implementuje kompletný posudok podľa NBR 8800. Bude sa vykonávať posudok prierezu (posudok odolnosti) aj prvku (stabilitný posudok). S pomocou funkcie AutoDesign je možné určiť optimálny prierez.

Hliníkové profily pre veľké sklenené fasády

Jeden americký zákazník pripravuje originálny typ výpočtu pre veľké sklenené fasády. Hliníkové profily sa definujú graficky v Scia Engineer ako všeobecný prierez a potom sú odoslané na posúdenie spolu s ďalšími vstupnými údajmi. Rôzne časti steny sa posúdia v jednoduchej slučke.

 

Eccentrically Loaded Bolt Group Glulam Timber Beam Base Plate
Excentricky zaťažená skupina skrutiek Lepený drevený  nosník

Pätná doska

 

Scia práve dokončuje nahradenie svojich betonárskych  modulov pre Eurokódy touto novou technológiou. Prví zákazníci práve skúšajú Beta verziu. Výstup je prehľadný, hoci obsahuje množstvo normových pravidiel.
Formuláre pre Scia Design Forms môžu byť pripravené pracovníkmi Scia, externistami, alebo práve Vami.
Ako svojimi projekčnými úlohami rozšírite Scia Engineer Vy?

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite sa na výukové video na YouTube!

Scia Engineer & Open Design technology