Stanovenie dlhodobého priehybu na doske s rebrami

Datum: 
pondelok, 19 november, 2018
Umiestnenie: 
International

Dosky s rebrami sú v dnešných budovách bežným konštrukčným prvkom. Systém je široko využívaný vo viacpodlažných budovách, kde je nosník s doskou betónovaný súčasne. Pre výpočet tuhosti týchto systémov je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky. 

So SCIA Engineer 18.1 môžete použiť nový postup pre posúdenie vplyvu rebra na výpočet konečnej tuhosti prierezu, ktorý je založený na základe spojenia doska-nosník. Tento nový postup je možné deaktivovať v nastaveniach, ktoré Vám umožňujú porovnať výsledok pre rebrový účinok a zanedbanie vplyvu rebra.

 

NOVÁ METÓDA PRE PRESNÝ VÝPOČET DLHODOBÝCH PRIEHYBOV REBROVÝCH DOSIEK

Vo verzii 18.1 môžete definovať nosník ako rebro Vášho stropného systému a softvér potom sám vypočíta presné tuhosti rebra a dosky. Navyše súčasne získate okrem dlhodobých priehybov i priehyby od dotvarovania.
Výpočet dlhodobých priehybov zohľadňuje tuhosť finálneho prierezu (časť dosky a nosník) a vnútorné sily prepočítané do ťažiska tohto prierezu. 

 

POSTUP VÝPOČTU

PRVÝ SCENÁR: REBRÁ NIE SÚ UVAŽOVANÉ

Voľba "Rebro" je vypnutá - priehyb sa vypočíta samostatne pre nosník (nosník s excentricitou) a pre dosku. Pre výpočet priehybu nosníka platia nasledujúce predpoklady:

 • Zohľadňuje sa iba prierez (prierez rebra) definovaný v položke "rebro".
 • Počíta sa so silami v ťažisku prierezu rebra.
 • Uvažuje sa iba pozdĺžna výstuž vnútri prierezu rebra.

Pre výpočet priehybu dosky platia nasledujúce predpoklady:

 • Počíta sa so silami v strede každého konečného prvku.
 • Uvažovaná výstuž sa rovná súčtu výstuže definovanej v doske (výstužné siete, voľné prúty) a výstuže prevedenej z pásnice finálneho prierezu nosníka.

SCIA Engineer: Determining long term deflections in slabs with ribs

 

DRUHÝ SCENÁR: REBRÁ SÚ UVAŽOVANÉ

Voľba "Rebro" je zapnutá - priehyb sa vypočíta na ekvivalentnom priereze.

Finálny prierez rebra sa rozdelí na dve alebo tri (pri rebre ležiacom v strede dosky) entity. Rovnováha pre medzné stavy používateľnosti sa vypočíta pre celý finálny prierez, ale prierezové charakteristiky a tuhosti sa počítajú len pre jednotlivé entity.

SCIA Engineer: Determining long term deflections in slabs with ribs

SCIA Engineer

 

ZÁVERY

Z použitého prístupu (druhý scenár) plynie hneď niekoľko výhod:

 1. Transformácia výstuže vnútri pásnice do štandardnej výstuže v doske pre výpočet tuhosti dosky.
 2. Nové riešenie tiež zohľadňuje nasledujúce vplyvy na výpočet tuhosti ekvivalentného prierezu:
  o    Výška tlačenej zóny prierezu je vypočítaná pre kvázi-stálu kombináciu (hodnota Xs).
  o    Maximálne ťahové napätie vo výstuži finálneho prierezu sa vypočíta pre charakteristickú kombináciu (sily na vzniku trhlín, s uvažovaným ťahom).
  o    Maximálne ťahové napätie vo výstuži celého prierezu sa vypočíta pre kvázi-stálu kombináciu (sily pre tuhosť, s uvažovaným ťahom).
  o    Súčiniteľ rozloženia pre celý prierez sa vypočíta pre kvázi-stálu kombináciu.
 3. Tuhosť 2D výstužných sietí vnútri efektívnej šírky sa vypočíta pre konfiguráciu s viac ako jedným rebrom.

Ak chcete vidieť výhody v praxi, uvažujme jednoduchý príklad jediného rebra. Obrázok nižšie porovnáva dva výpočty. Na ľavej strane je časť dosky modelovaná jednoduchým priečnikom v tvare T (s 1 metrovou prírubou) a analyzovaná ako čistý 1D prvok. Na pravej strane je model, analyzovaný pomocou vyššie uvedeného druhého scenára. Pozostáva z jedného metra širokej dosky a nosníka pripevneného ako rebro k doske. Je zrejmé, že obidve modely prinášajú veľmi tesné výsledky.

SCIA Engineer: Determining long term deflections in slabs with ribs

 

Navštívte help SCIA Engineer, kde si môžete prečítať všetky detaily a teoretické pozadie pre výpočet normovo závislých priehybov.

Požiadajte o skúšobnú verziu 

Determining long term deflections in slabs with ribs