DuPlan s.r.o.

Krajina: 
Slovenská republika

Spoločnosť DuPlan bola založená v r. 2004 ako obchodno - servisná spoločnosť na podporu činnosti voľného združenia niekoľkých inžinierov. Prakticky okamžite sa však pretransformovala na projektovú organizáciu.

Špecializujeme sa na statiku nosných konštrukcií pozemných stavieb, predovšetkým na vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb, technické poradenstvo pre statiku a dynamiku stavieb, statické a dynamické výpočty nosných konštrukcií, overenie nosných konštrukcií z hľadiska mechanickej odolnosti a stability, vypracovávanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb. Potrebnú odbornosť zabezpečujú naši kľúčoví spolupracovníci, autorizovaní inžinieri Slovenskej komory stavebných inžinierov. V súčasnosti je užší tím tvorený piatimi inžiniermi a niekoľkými externými spolupracovníkmi.