Mirage Shopping Centre - Žilina, Slovensko

Dátum dokončenia výstavby: 
nov-2010
Krajina: 
Slovenská republika

Obchodné centrum Mirage spája historické jadro Žiliny s modernou architektúrou. Je v mnohých ohľadoch jedinečné v strednej Európe. Jedinečnosťou centra sú štyri kaskádovité prízemia s bezbariérovým prístupom, ktoré kopírujú jednotlivé úrovne Farských schodov. Okrem obchodov, reštaurácií, štyroch kinosál, galérie, minigolfového ihriska, je súčasťou centra aj najväčší detský svet na Slovensku. Celková prenajímateľná plocha je viac ako 28 000 m2,  náklady sú cca 33 mil. eur.

Nosná konštrukcia

Objekt je navrhnutý ako monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami. Pozostáva z dvoch hlavných častí – nadstavba jestvujúceho parkovacieho domu 4 novými podlažiami a novostavba, ktorá má štyri podzemné a štyri nadzemné podlažia. Niektoré zvislé nosné konštrukcie nadstavby z dispozičných dôvodov nerešpektujú polohu zvislých nosných konštrukcií jestvujúceho objektu, preto bol vytvorený rošt, ktorý prenáša účinky hornej stavby do spodnej.

Obvodové steny podzemných podlaží sú navrhnuté z vodostavebného železobetónu. Pre stĺpy podzemných podlaží je navrhnutý železobetón C40/50, pre všetky ostatné nosné prvky podzemných podlaží C30/37. V mieste uloženia stropov priamo na stĺpy sú navrhnuté železobetónové hlavice zabezpečujúce dosku proti pretlačeniu a zníženie deformácií stropov.
Objekt je založený vo vrstve ílovcov na monolitickej železobetónovej základovej doske hr. 800 mm s lokálnym zhrubnutím pod stĺpmi na 1500 mm. Doska je navrhnutá z vodostavebného betónu pevnostnej triedy C30/37. Pre návrh dosky bol použitý modul SOILIN.
Objekt bol navrhovaný ešte podľa v tom čase platných STN. Výpočet bol realizovaný programom SCIA ESA PT R 2007.1. Bol namodelovaný celý objekt konečnými prvkami v 3D modeloch a bola vypracovaná statická a dynamická analýza konštrukcie. Na základe výsledkov výpočtu boli navrhnuté všetky dimenzie nosných prvkov konštrukcie a vypracované výkresy tvaru železobetónových konštrukcií.

Investor : Mirage Shopping Center, a.s.
Začiatok výstavby : 01/2009
Ukončenie výstavby : 10/2010