Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Technické specifikace

Hlavní záložky

SCIA Resource Centre

SCIA Engineer je rozsáhlý software na výpočty a posudky stavebních konstrukcí. Chcete-li se dozvědět o všech jeho možnostech, navštivte SCIA Resource Centre
Zde najdete popisy nabízených modulù, technické články, benchmarky, certifikáty a řadu dalších informací.
 

Implementované technické normy

SCIA Engineer podporuje celou řadu národních norem. Přejděte do SCIA Resource Centre, a přečtěte si podrobný přehled všech podporovaných norem ve SCIA Engineer.

Zde uvádíme pouze hlavní podporované normy.  Více se dočtete na níže uvedených odkazech.

 • EN (Eurokódy a národní přílohy)
 • IBC (americká norma)
 • ABNT - NBR (brazilská norma)
   

Obecné vlastnosti

 • SCIA Engineer je softwarová aplikace, která integruje všechny fáze projektu: modelování, výpočet, normové posudky, výkresy a projektovou dokumentaci.
 • Je vhodná pro všechny typy úloh od jednoduchých každodenních úkolů až po komplexní a náročné projekty.
 • Standardní uživatelské rozhraní systému Windows s nabídkami, stromovými nabídkami, dialogy, grafickými okny a dalšími standardními ovládacími prvky
 • Neomezený počet současně otevřených projektů a oken
 • Rychlé 3D rendrování, standardní 3D zobrazení nebo perspektivní zobrazení
 • Jednoduché nastavení směr pohledu a přiblížení pomocí myši a klávesových zkratek
 • Pomocné nástroje pro práci s velkými projekty: vrstvy, clipping - box, aktivita
 • Inteligentní nástroje pro výběr entit ve 3D grafickém okně
 • Celková kontrola nad zobrazenými entitami a značkami: lokální osy, povrchy, popisky, okrajové podmínky (podpory, klouby...), zatížení, přídavná data jako například lokální nelinearity atd.
 • Vestavěné a pro uživatele otevřené knihovny společných „vlastností“, jako jsou materiály, průřezy, nelineární funkce, dynamická spektra atd.
   

Modelování

 • Snadné grafické prostředí pro přímé modelování ve 3D
 • Automatizované kontroly a konverze importovaných modelů
 • Parametrické modelování pro opakující se projekty a pro optimalizační úlohy
 • Výpočtový a konstrukční model jsou integrovány v jednom projektu a šetří tak čas a minimalizují chyby v případě sdílení dat s architektem či kresličem.
 • Knihovna průmyslově vyráběných a typických průřezů, integrovaný návrhář pro obecné průřezy.
 • Nosníky a sloupy libovolné geometrie: přímé, zakřivené, s proměnným průřezem nebo s otvory.
 • Desky, stěny a skořepiny mohou být rovné nebo zakřivené, volitelně s otvory, podoblastmi nebo mohou mít proměnlivou tloušťku.
 • Žebrové desky, desky složené z prefabrikovaných panelů
 • Pomocné rastry a patra pro efektivnější práci s velkými modely
 • Knihovna předdefinovaných konstrukčních částí: rámy, příhradové nosníky, spirálové rampy, kopule, potrubní kolena atd.
 • Pomocné entity jako čáry, křivky, tělesa, textové popisky, kótovací čáry
 • Návrhář ocelových přípojů
 • Možnost vyloučit vybrané entity jako např. architektonické objekty z analýzy
 • 3D model může být zadán graficky v grafickém okno nebo číselně prostřednictvím integrovaného tabulkového editoru.
 • Parametrické modelování
 • Automatická detekce kolizí
   

Okrajové podmínky a zatížení

 • Široká nabídka typů podpor pro vystižení skutečných okrajových podmínek
 • Přímé zadání všech typů zatížení: bodové a spojité silové zatížení, teplotní zatížení, pohyblivé zatížení, vynucené deformace
 • Generátory zatížení pro zatížení větrem a sněhem a pro automatické rozpočtení plošného zatížení na nosníky
 • Zatížení silové, momentové, teplotní, posunem, sněhem, větrem a od dopravy
 • Dynamická zatížení: harmonické, seizmické, časová historie
 • Hmoty a tlumiče pro dynamické zatížení
 • Projekce zatížení na nosné prvky umístěné v daném směru a ve stanovené vzdálenosti
 • Generátory pro 2D zatížení větrem a sněhem na rámech
 • Generátor pro 3D zatížení větrem na budovách
 • Automatický rozpočet plošného zatížení na nosné prvky (např. zatížení větrem působící na okna/dveře, podlahové zatížení atd.)
 • Normové a uživatelské kombinace zatěžovacích stavů
 • Skupiny a třídy zatížení pro efektivnější práci
 • Široké spektrum okrajových podmínek: klouby (lineární / nelineární), křížení, tuhá ramena, mezery, podpory (tuhé / lineární / nelineární / pouze tlačené)
 • Automatické propojení jednotlivých dílců pro zajištění korektního konečněprvkového modelu
   

Zobrazení výsledků

 • Srozumitelná a ucelená prezentace výsledků v grafickém okně a v tabulkách
 • Podrobné protokoly a diagramy pro jednotlivé nosníky nebo řezy na plochách
 • Jednoduchá příprava výstupních dokumentů s obrázky, tabulkami a doplňující poznámkami
 • Diagramy průběhů výsledků vykreslené na modelu ve 3D grafickém okně
 • Výsledkové tabulky se synchronizují s 3D oknem a mohou být poslány do tabulkového procesoru k dalšímu zpracování
 • Zobrazení standardních výsledků výpočtů metodou konečných prvků: vnitřní síly, napětí, deformace, reakce.
 • Výslednice sil, reakcí, sil v řezech
 • Podrobné vyhodnocení výsledků a diagramy po jednotlivých dílcích
 • Úplná kontrola nad množstvím zobrazených informací díky funkcím jako aktivita, filtry podle vrstev, zástupné znaky, výběry atd.
 • Pro nosníky: diagramy, výslednice, lokální a globální extrémy, výsledky v definovaných vláknech, přerozdělení ohybových momentů na spojitém nosníku
 • Pro desky: isopásy / isočáry, řezy, výslednice, lokální a globální extrémy
 • Průměrovací pásy pro vyhlazení špiček výsledků u singulárních bodů
 • Integrační pásy pro integrování napětí na rovinných plochách a získání odpovídajících sil na „náhradním“ nosníku
   

Generování sítě konečných prvků a výpočet

 • Rychlý a robustní řešič pro metodu konečných prvků s automatickou generací sítě pro libovolnou geometrii
 • Pokročilé typy výpočtů včetně fází výstavby, nelineárních a dynamických výpočtů, časově závislé a sekvenční analýzy
 • Automatické propojení jednotlivých dílců pro zajištění korektního konečněprvkového modelu
 • Generování sítě konečných prvků na pozadí
 • Uživatelem řízené zjemňování vygenerované sítě
 • Jednotlivý výpočet nebo dávkový výpočet pro zvolené typy výpočtu
 • Statický výpočet: lineární i nelineární, lokální nelinearity, počáteční imperfekce, plastický výpočet, velké deformace (kabely)
 • Dynamika: vlastní kmitání, odezva na harmonické, seizmické i zcela obecné dynamické zatížení (časová historie)
 • Výpočet stability: lineární a nelineární analýza pro určení globálních tvarů ztráty stability
 • Fáze výstavby a provozu: lineární a nelineární
 • Krátkodobé a dlouhodobé ztráty pro předpjaté prvky
 • Čas závislá analýza: výpočet dotvarování, trhlin, smršťování a relaxace pro předpjaté prvky
 • Sekvenční analýza kombinuje dva typů výpočtů: stabilitní nebo dynamický výpočet provedený na výsledcích nelineárního výpočtu.
 • Výpočet s vyloučenými dílci nebo podporami pro zjednodušený výpočet fází výstavby nebo analýzu mimořádných situací
 • Membrány: povrchy bez tuhosti v tlaku
 • Ortotropní desky
 • Zděné stěny nebo stěny či desky z prostého betonu bez tahové tuhosti
 • Interakce konstrukce s podložím
 • Základové patky, podloží
 • Předpětí: předem a dodatečně předpínané prvky
   

Normové návrhy a posudky

 • Komplexní řešení pro standardní materiály: beton, ocel, ocelobetonové spřažené prvky, hliník, dřevo
 • Kombinace více materiálů v jednom projektu
 • Normové posudky podle mezinárodních i národních stavebních norem
 • Všechny dostupné normy jsou přímo integrované v programu
 • Mezinárodní (IBC, Eurokód) a národní normy (BS, DIN, ONORM, NEN, BAEL, SIA, ČSN, STN atd.)
 • Návrh výztuže, výpočet trhlin pro nosníky, sloupy a desky
 • Komplexní posudky betonových prvků: únosnost, deformace, trhliny, štíhlost, protlačení, uložení, požární odolnost
 • Železobeton a předpjatý beton (předem a dodatečně předpjatý beton)
 • Posudky žebrovaných desek
 • Speciální prvky: dutinové panely, desky s vylehčovacími tvarovkami
 • Přerozdělení ohybových momentů na spojitém nosníku
 • Export výztuže do CAD programů pro další zpracování konstrukčních detailů
 • Návrh ocelových průřezů se zohledněním posudků průřezu, vzpěru, klopení atd.
 • Kompletní posudky ocelových prvků: únosnost, deformace, štíhlost, požární odolnost, lešení, prolamované nosníky
 • Posudky hliníkových konstrukcí včetně lešení
 • Přehledné a srozumitelné zadání normových parametrů
 • Grafické a tabulkové zobrazení výsledků
 • Volitelné zpracování výsledků v externí aplikaci prostřednictvím XML rozhraní nebo přímého propojení s MS Excel
 • Možnost integrovat vlastní uživatelské posudky díky propojení s MS Excel
 • Autodesign: optimalizace ocelových průřezů, výztuže v železobetonových průřezech, ocelových přípojů
 • Globální optimalizace uživatelem definovaných parametrů 3D modelu (např. velikost průřezu, celkového tvaru, polohy podpor, působiště zatížení atd.)
   

Projektová dokumentace a výkresy

 • Generovaný dokument lze uživatelsky upravovat tak, aby jeho tabulky, obrázky a volně zadaný text poskytly úplnou a přehlednou projektovou dokumentaci.
 • Galerie obrázků a prostředí pro výkresy usnadňují tvorbu grafických výstupů.
 • Automatizované výkresy konstrukce umožňují jednoduché a rychlé vytvoření základních výkresů.
 • Pro každý projekt lze jeden nebo více výstupních dokumentů.
 • Dokument sestává z tabulek, obrázků a volného textu.
 • Úroveň podrobnosti v jednotlivých tabulkách je řízena Editorem tabulek.
 • ChapterMaker pomáhá lépe organizovat informace obsažené v dokumentu.
 • Aktualizace dokumentu na vyžádání po jakýchkoli případných změnách v modelu
 • Volitelná možnost měnit model prostřednictvím dokumentu (např. oprava uzlových souřadnic v tabulce v dokumentu změní polohu uzlu v 3D modelu)
 • Export do běžných formátů: PDF, RTF, HTML, XML
 • Galerie obrázků pro ukládání a úpravy obrázků 3D modelu včetně výsledků s automatickou aktualizací po změnách modelu
 • Prostředí pro výkresy k vytváření výkresů s volitelnými šablonami pro snadné vytvoření jednotného vzhledu výkresů v rámci firmy
 • Automatizované výkresy konstrukce v předem definovaných řezech a půdorysech
 • Automatická tvorba popisek a kótovacích čar v generovaných výkresech
 • Knihovny stylů kreslení pro automatizované výkresy
 • Aktualizace všech výstupů na vyžádání (dokument, galerie obrázků, prostředí pro výkresy) po jakékoli změny modelu
   

Konstrukční BIM & interoperabilita

 • Integrace celého procesu návrhu od konceptu, přes návrh až po konstrukční detaily
 • Díky True Analysis je snadné udržovat v jednom projektu jak konstrukční, tak výpočtový model.
 • Otevřená komunikace prostřednictvím široké škály formátů souborů
 • Bezproblémové sdílení dat mezi architektem, statikem a kresličem
 • Inteligentní výměna dat mezi BIM aplikacemi
 • Open BIM pro snadné a bezpečné sdílení dat prostřednictvím certifikovaného rozhraní IFC 2x3
 • Rozhraní pro běžné průmyslové formáty souborů: SDNF, DStV, Step Steel, DWG, DXF, VRML
 • Podpora obecných formátů: XML, MS Excel, ASCII, RTF, PDF, 3D PDF, HTML
 • True Analysis = jeden projekt obsahuje jak konstrukční, tak výpočtový model
 • Structural2Analysis = automatické převedení konstrukčního modelu na výpočtový
 • Member Recognizer = automatické rozpoznání nosníků, sloupů, desek a stěn z načtených těles referenčního modelu
 • Roundtrip Engineering s Allplanem pro geometrii a výztuž
 • Propojení s programy Revit Structure, Tekla Structures, ETABS
 • Efektivní správa změn v modelu: zvýraznění přidaných / odstraněných nebo změněných prvků s možností přijmout nebo odmítnout jednotlivé změny
 • Kontrola konfliktů mezi objekty: užitečné zejména při skládání modelu z několika zdrojů
 • Pro prefabrikované desky volitelný export jednoho panelu pro podrobné posouzení včetně výsledků z globální analýzy celého modelu
 • Import průřezů z DWG, DXF
 • Import, export a spojení vybraných částí modelu mezi různými projekty
 • Export izolinií výsledků a návrhových hodnot do DWG, DXF, ASF

 

Co říkají zákazníci

Co říkají zákazníci

Hlavní výhodou SCIA Engineeru je, že můžete projektovat ocelové, železobetonové, spřažené a dřevěné prvky, a to vše v jednom modelu. Díky internetovým výukovým manuálům (eLearning) se nový uživatel snadno a rychle zaškolí.

Julian King, Associate Director

AECOM

Co říkají zákazníci

Co říkají zákazníci

Používáme SCIA Engineer již déle než 20 let a sledovali jsme jeho vývoj z výkonného a praktického programu na výpočty metodou konečných prvků až po dnešní ucelené řešení obsahující všechny funkce, které může moderní projekční kancelář potřebovat.

Sven Dumortier, Director Engineering

BESIX