Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Novinky

Primárne karty

SCIA Engineer 19

Skráťte si dobu strávenú nad vašimi projektmi s pomocou SCIA Engineer 19

SCIA Engineer 19 (19.0 & 19.1) prináša celý rad vylepšení urýchľujúcich a zjednodušujúcich pracovné postupy. Tiež ponúka mnoho nových funkcií, ktoré vám pomôžu počítať viacpodlažné budovy i ďalšie typy stavieb s minimálnym úsilím, pri súčasnom zvýšení efektivity pri riešení bežných každodenných úloh.

S pomocou SCIA Engineer 19 budete môcť odovzdávať svoje projekty rýchlejšie, a to vďaka : 

 1. zrýchleným výpočtom a posudkom vďaka zautomatizovaným krokom vo všetkých návrhových moduloch,
 2. lepšiemu porozumeniu odozvy konštrukcie a
 3. optimalizácii založenej na parametrickom modelovaní a integrácii SCIA Engineer do vášho na mieru navrhnutého riešenia.
   

STIAHNITE SI INŠTALÁCIU

Brožúra Novinky vo verzii SCIA Engineer 19.1

Nové funkcie

 

HLAVNÉ VÝHODY

SCIA Engineer 19
Urýchlený návrh  

Odovzdávajte presné, hospodárne a prehľadne zdokumentované projekty pripravené s minimálnou námahou vďaka novým funkciám ako automatický návrh užívateľskej (praktickej) výstuže do betónových nosníkov, rozšírená optimalizácia pri návrhu tŕňov v spriahnutých stropoch, uvažovanie nadvýšenia pri návrhu oceľových prvkov a pod.

SCIA Engineer 19
Lepšie porozumenie konštrukcii

Pre rozšírenú kontrolu nad svojim modelom a pre presné vystihnutie odozvy konštrukcie môžete využiť nové, kontaktnými prvkami modelované murované steny, integračné prvky pre návrh vystužujúcich stien, aktualizované absencie pre simuláciu fáz výstavby, modifikátory tuhosti, rozšírené možnosti zobrazenia výsledkov a pod.

SCIA Engineer 19
Optimalizácia s využitím parametrického modelovania 

Posuňte svoju prácu na vyššiu úroveň s pomocou parametrického modelovania. Využite aktualizované XML rozhranie alebo odhaľte možnosti úplne nového API rozhrania a postavte si svoje vlastné riešenie pre vytvorenie najhospodárnejšieho a najelegantnejšieho variantu projektu s minimom manuálnej práce.

 

Fast and practical design of shear reinforcement

Rýchly a praktický návrh šmykovej výstuže

 • Vstavané šablóny rôznych tvarov strmeňov pre rozdielne tvary prierezov
 • Automatické zohľadnenie vplyvu strmeňov na pozdĺžnu výstuž
 • Praktické rozmiestnenie strmeňov po dĺžke nosníka s využitím strmeňových oblastí
 • Voliteľné symetrické rozmiestnenie strmeňov po dĺžke poľa
Practical design of reinforcement in columns, beams and ribs

Praktický návrh nosnej výstuže v stĺpoch, nosníkoch a rebrách

 • Nové šablóny výstuže pre stĺpy s prútmi len v rohoch prierezu
 • Rovnomerné rozmiestnenie pozdĺžnej výstuže po výške stĺpa
 • Rovnomerné rozmiestnenie výstuže v nosníkoch a rebrách nad podperami
 • Užívateľom definovaná minimálna dĺžka prútov v nosníkoch a rebrách
Automatic design of reinforcement bars in 1D members

Automatický návrh prútov výstuže v 1D prvkoch

 • Automatická konverzia vypočítanej nutnej plochy výstuže na skutočné prúty
 • Zohľadnenie skutočných výstužných prútov vo všetkých posudkoch podľa MSÚ a MSP a tiež v posudku v reze
 • Možnosť ručnej úpravy automaticky generovanej výstuže
 • Export konvertovanej výstuže do IFC a XML
Reinforcement in 2D members

Výstužné prúty a siete v 2D prvkoch

 • Návrh skutočných prútov a výstužných sietí v 2D prvkoch
 • Všetky typy výstuže sa uvažujú v posudkoch aj vo výpočte pretlačenia, trhlín a dlhodobých priehybov
 • Export všetkých typov výstuže do súboru ASF
Fast evaluation of the designed reinforcement in 1D members

Rýchle posúdenie navrhnutej výstuže v 1D prvkoch

 • Všetky posudky na MSÚ a MSP na jedno "kliknutie" Novinka v 19.1
 • Automatické generovanie všetkých požadovaných MSP kombinácií na pozadí Novinka v 19.1
 • Rýchly náhľad na odozvu konštrukcie, priama detekcia kritických miest Novinka v 19.1
"One-click" design of reinforcement in 2D members

Návrh výstuže v 2D prvkoch na "jedno kliknutie"

 • Iteračný návrh výstuže v 2D prvkoch na MSÚ a MSP (trhliny + obmedzenia napätia) Novinka v 19.1
 • Všetky MSP kombinácie pre výpočet trhlín a napätí sa generujú na pozadí Novinka v 19.1
 • Výpočet rozdielu výstuže od požiadaviek MSP Novinka v 19.1
 • Podpora EN 1992-1-1: 2004 vrátane Národných príloh Novinka v 19.1
Economical design of punching reinforcement

Ekonomický návrh výstuže na pretlačenie

 • Redukcia šmykovej sily v pretlačení pri návrhu základových dosiek Novinka v 19.1
 • Hlavice stĺpov modelované ako podoblasti sú čiastočne zohľadnené pri posúdení na pretlačenie (uvažujú sa pri posúdení drvenia betónu nad stĺpom) Novinka v 19.1
Serviceability checks

Posudky používateľnosti

 • Podpora noriem EN 1993 a SIA 263
 • Posudok podľa MSP pre stále a premenné zaťaženie v jednom kroku
 • Uvažovanie nadvýšenia v návrhu
 • Zjednodušené zadávanie kritérií návrhu
Steel design enhancements

Návrh ocele

 • Výpočet plastických kĺbov aktualizovaný podľa EN 1993-1-1
 • Pri stanovení momentovej odolnosti plastického kĺbu sa zohľadňujú špecifické súčinitele spoľahlivosti stanovené Národnou prílohou
 • Otvorené posudky (Open Checks) po novom podporujú párové prierezy (dvojice uholníkov, U-profily so stenami pri sebe a pod.)
 • Plastické kĺby sú teraz dostupné v 64-bitovej verzii
 • Posudky podľa SIA 263 sú teraz dostupné v 64-bitovej verzii
Production practice reflected in beam design

Návrh rešpektujúci výrobnú prax

 • Automatický návrh nadvýšenia na základe výrobnej praxe Novinka v 19.1
 • Parabolické alebo bilineárne nadvýšenie Novinka v 19.1
Composite floors

Spriahnuté stropy

 • Ekonomický návrh tŕňov zohľadňujúci bežné postupy z praxe
 • Optimalizácia s lepším zohľadnením konštrukčných zásad
 • Rýchlejšia a ekonomickejšia optimalizácia pre nosníky s viacerými otvormi v stene
 • Kratší štandardný výstup s väčším podielom podstatných informácií
 • Podrobný výstup s dôsledným odkazovaním na použité články a vzorce
Masonry

Murivo

 • Zjednodušený postup pre lineárne výpočty murovaných prvkov
 • Jednoduchá úprava parametrov ortotropie pre zredukovanie klenbového účinku
 • Pokročilé nelineárne možnosti s kĺbmi pôsobiacimi iba v tlaku na okraji murovaných stien
 • Kontaktné prvky pre hrany vhodné aj pre ďalšie využitie ako analýza vrstveného dreva, výpočty trhlinami porušených prvkov a pod.
Integration member

Integračný prvok

 • Integruje vnútorné sily zo zadaného obvodu; nutné napr. pre návrh vystužujúcich stien
 • Jednoduché a priamočiare zadanie "náhradného" integračného prvku
 • Integrovanie vnútorných síl z 2D i 1D prvkov
 • Využitie pre lineárne aj nelineárne výpočty
 • Neovplyvňuje ostatné výsledky na zvyšnej časti konštrukcie
 • Užívateľom definovaný počet rezov na integračnom prvku pre lepšiu prácu s dlhými aj krátkymi prvkami Novinka v 19.1
 • Integrácia vnútorných síl vzhľadom k ťažiskovej osi, vhodná najmä pre nekonštantné prierezy Novinka v 19.1
 • Voliteľné vylúčenie niektorých prvkov z integrácie Novinka v 19.1
 • Export integračného prvku a príslušných výsledkov do XML Novinka v 19.1
Mode filtering

Filtrovanie vlastných tvarov

 • Urýchľuje spektrálnu analýzu pri súčasnom splnení podmienky na 90% kmitajúcej hmoty
 • Redukuje počet nutných vlastných tvarov
 • Až desaťnásobné zníženie počtu požadovaných vlastných tvarov
 • Výrazné skrátenie doby výpočtu
Model modifiers

Modifikátory modelu

 • Absencia a úpravy (modifikácie) tuhosti v spoločnej skupine
 • Priradenie k určitému zaťažovaciemu stavu
 • Sú súčasťou štandardného typu projektu (už nie je potrebné zakladať špeciálny projekt)
 • Vhodné pre simuláciu fáz výstavby, riešenie dlhodobej odozvy konštrukcie v dôsledku zmeny modulu pružnosti a pod.
Result improvements

Vylepšenie práce s výsledkami

1D prvky:

 • Jednoduché odhalenie kritických bodov na nosníkoch s viacerými poľami

2D prvky:

 • Vrstvy je možné používať aj pre rezy na 2D prvkoch
 • Nové možnosti pre výber rezov
 • Výslednice na rezoch
Broader capabilities in 3D wind generator

Širšie možnosti generátora 3D zaťaženia vetrom

 • Uvažovanie nedostatku korelácie tlaku vetra medzi náveternou a záveternou stranou sa uvažuje podľa poznámky v čl. 7.2.2(3) Novinka v 19.1
 • Francúzska Národná príloha pre parapety so špecifickou hodnotou "cpnet" Novinka v 19.1
 • Prídavné zaťažovacie stavy pre sedlové strechy zohľadňujú asymetrické pôsobenie vetra (tlak i sanie) Novinka v 19.1
New options for non-linear and seismic analysis

Nové možnosti pre nelineárnu a seizmickú analýzu

 • Kontrola singularity pre nelineárne výpočty s pomocnou animáciou pre jednoduchšie odhalenie príčiny Novinka v 19.1
 • Aktualizované nastavenie parametrov tuhosti zeminy pre seizmickú analýzu Novinka v 19.1
New customisation options for images in Engineering Report

Nové možnosti prispôsobenia obrázkov v Engineering Reportu

 • Užívateľom definovaná mierka obrázkov dát modelu Novinka v 19.1
 • Nastaviteľná mierka výsledkov u výsledkových obrázkov vrátane obrázkov použitých v generátore výsledkových obrázkov Novinka v 19.1
ESA_XML

ESA_XML

 • Podpora pre vytvorenie Engineering Reportu
 • Export Engineering Reportu do RTF, PDF a pod.
 • Aktualizácia projektu prostredníctvom súboru pripraveného v Exceli s využitím SAF formátu (Structural Analysis Format)
OpenAPI

OpenAPI

 • Ľahko prepája SCIA Engineer s vaším riešením
 • Podporuje celý rad programovacích jazykov C#, Python, VBA, ...
 • Poskytuje funkcie pre otvorenie projektu, definíciu materiálov a prierezov, vytvorenie nosníkov a dosiek, zadanie zaťaženia a ďalších dát modelu, spustenie lineárneho výpočtu a načítanie výsledkov
 • S pomocou šablóny projektu podporuje nelineárne a stabilitné výpočty
 • Rozšírená podpora entít o líniové podpery, líniové zaťaženie, kombinácie zaťaženia a pod. Novinka v 19.1
 • Voliteľný priamy prístup k Analytickému Dátovému Modelu (AMD) umožňujúci použitie väčšieho množstva objektov Novinka v 19.1
Extended Revit and Tekla Structures links

Rozšírené prepojenie s Revit a Tekla Structures

 • Import a export otvorov v 2D prvkoch z/do Tekla Structures Novinka v 19.1
 • Import praktickej výstuže (t.j. výstuže vzniknutej automatickou konverziou plochy výstuže na reálne prúty výstuže) zo SCIA Engineer do Revit Novinka v 19.1
General Usability

Všeobecné ovládanie

 • Vylepšená práca so vzpernými dĺžkami po úpravách modelu
 • Prehľadnejší dialóg pre zadávanie kombinácií zaťažovacích stavov
 • Automatické prepojenie všetkých prvkov modelu pred výpočtom
 • Rýchle odhalenie a prehľadné zobrazenie nestabilít v modeli
 • Lepšia kontrola nad formátovaním (zalomením) tabuliek v Engineering Reporte
 • Urýchlenie základných operácií ako otvorenie či uloženie projektu, kopírovanie a presúvanie prvkov, práca s výsledkami a posudkami na 2D prvkoch pri objemných obálkových kombináciách, otvorenie Engineering Reportu pod.
aluminium design

Praktický návrh podľa najnovšieho Eurokódu

 • Návrh prierezu a prúta podľa EN 1999-1-1 + A1 + A2: 2013 Novinka v 19.1
 • Klasifikácia a efektívny prierez pre akýkoľvek tvar prierezu Novinka v 19.1
 • Efektívny prierez uvažuje lokálne vzperné účinky a tepelne opracované zóny Novinka v 19.1
 • Prehľadný report vo zvolenej úrovni detailov Novinka v 19.1