Menu
1

SCIA Engineer - Novinky

Primárne karty

SCIA Engineer 18.1 Port House

SCIA Engineer 18.1: zjednodušené používanie, pokročilé materiály a rozšírená podpora BIM 

SCIA Engineer 18.0 a 18.1 posúvajú výpočtový softvér na vyššiu úroveň s ohľadom na každodennú použiteľnosť, aplikovanie moderných materiálov a zdieľanie dát. Vylepšili sme ovládanie programu zjednodušením a skrátením základných operácií a tiež automatizáciou bežne vykonávaných akcií. Rozšírené a prepracované rozhranie pre výmenu dát s programami Revit a Tekla Structures a import IFC4 rozširujú možnosti BIM. Do programu sme tiež pridali podporu nových materiálov.
 

STIAHNITE SI INŠTALÁCIU

Nové funkcie

 

 

Hlavné výhody

Process

Lepšia použiteľnosť so zjednodušenými postupmi 

Zjednodušený pracovný postup, optimalizované počiatočné nastavenia a ďalšie praktické vylepšenia Vám pomôžu začať s novým projektom rýchlejšie a zefektívnia tak Vašu prácu.

Concrete Fibre

Moderné materiály a stropné systémy

Pripravíte ekonomický a kvalitne zdokumentovaný návrh s využitím nových materiálov (vláknobetón, AutoDesign pre spriahnuté stropy, podpora pre konštrukčné sklo ...).

BIM

Rozšírená integrácia do BIM

Nové možnosti prepojenia s programami Revit a Tekla Structures rozširujú možnosti využitia SCIA Engineer v BIM procese

 

New default functionality settings to help you start a new project fast

Nové predvolené nastavenia pre rýchlejší štart s novým projektom

 • Bežne používané funkcionality sú v predvolenom nastavení zapnuté.
 • Jednotlivé funkcionality boli preskupené a zoradené podľa frekvencie využitia.
Automation along the whole workflow saves you time

Automatizácia v každej oblasti pracovného postupu šetrí Váš čas

 • Pre každý materiál v projekte je automaticky vytvorený jeden počiatočný prierez.
 • Automaticky sa vytvára zaťažovací stav pre vlastnú tiaž pre jednoduché overenie fungovania modelu - výpočtom pre vlastnú tiaž.
 • Automaticky sa tiež vytvárajú normové kombinácie pre normu zvolenú v projekte.
 • Nelineárne kombinácie sa potom vytvárajú veľmi ľahko, priamo z existujúcich lineárnych obálkových kombinácií.
Optimised tree-menus and direct access to learning materials

Optimalizovaná stromová ponuka (menu) a priamy prístup k výukovým materiálom

 • Strom s ponukou funkcií v SCIA Engineer 18 bol upravený čo sa týka vzhľadu, aj funkcionality.
 • Správca projektov, ktorý sa otvára pri spustení SCIA Engineer (ak nie je užívateľom vypnutý) teraz obsahuje priame odkazy na celý rad výukových materiálov.
New 3D navigation control

Nový ovládací prvok na nastavenie pohľadu v 3D okne

 • Jednoduché a veľmi flexibilné nastavenie smeru pohľadu, posunutie modelu v okne a jeho oddialenie či priblíženie.
 • Priamy prístup k funkciám nastavenia pohľadu v 3D okne bez nutnosti otvárať pomocné ponuky.
 • Zobrazenie celého modelu a zapnutie perspektívy na jedno kliknutie.
 • Jednoduché a presné nastavenie pohľadu zo všetkých bočných strán a rohov.
Different colours for point, line and surface loads

Rozdielne farby bodového, líniového a plošného zaťaženia

 • Vďaka tejto novinke veľmi ľahko rozlíšite jednotlivé typy zaťaženia zadané v modeli: bodové, líniové a plošné - každé je vykreslené inou farbou.
new buckling settings dialogue

Zjednodušené nastavenie vzperu

 • Všetky parametre vzťahujúce sa k poliam, vzperu a deformáciám sa teraz nastavujú na jednom spoločnom mieste.
 • Všetky zadané parametre sa ihneď graficky zobrazujú.
 • Využitie skupín vzperu prácu značne zefektívňuje.
integration strips

Rýchlejšie a prehľadnejšie výsledky

 • Integračné pásy na 2D prvkoch.
 • Rýchlejšie a zjednodušené zobrazenie deformácií.
 • Export výsledkov do XML.
 • Nastaviteľné limity pre posudky 1D prvkov.
 • Prehľadný výpočet excentricity podpier.
Bill of material

Výkaz materiálu (v prostredí v17)

 • Automaticky generovaný výkaz materiálu v prostredí pre vyhodnotenie výsledkov v17
 • Prehľad celkovej hmotnosti, objemu, povrchu a voliteľne i ceny
Relative deformation

Relatívne deformácie (v prostredí v17)

 • Zobrazenie relatívnych deformácií v tabuľke i graficky
 • Jednoduché vyhodnotenie podmienok použiteľnosti
Extended calculation reports

Rozšírené výpočtové protokoly

 • Interakcia konštrukcie s podložím: protokol obsahuje nielen celkový súhrn, ale aj medzivýsledky pre jednotlivé iterácie
 • Modálna analýza: celkové množstvo participujúcej hmoty
 • Stabilitná analýza: kritické hodnoty pre stabilitné kombinácie
Export of Engineering Report to Excel

Nový export Engineering Reportu do Excel

 • Štruktúrovaný export so samostatným listom pre každú časť reportu
 • Všetky dáta formátované podľa typu hodnoty pre ľahšiu prácu v Exceli
Autodesign and unique reporting in composite design

AutoDesign a podrobná dokumentácia pre spriahnuté stropy

 • Použitie oceľových nosníkov s veľkými otvormi (podľa publikácie SCI).
 • Automatický návrh tŕňov a prierezov.
 • Výsledkové tabuľky a pôdorysy sumarizujúce celý návrh.
 • Návrh vzopätia.
 • Podrobný a prehľadný výstupný dokument.
The new steel fibre reinforced concrete design solution

Nové riešenie pre návrh konštrukcií z vláknobetónu

 • Integrovaná podpora vlákien Bekaert 's Dramix®.
 • Automatický výpočet dávok (množstvo vlákien).
 • Posudky pre MSÚ a MSP: únosnosť, šmyk, šírka trhlín, obmedzenie napätia.
 • Geometricky nelineárna analýza.
 • Možnosť rozšíriť zabudované knižnice o vlákna iných výrobcov.
SIA 262:2013

SIA 262:2013

 • Prepočet vnútorných síl.
 • Návrh dosiek podľa MSÚ.
 • Posudky podľa medzného stavu únosnosti aj používateľnosti.
 • Posudok v reze.
 • Konštrukčné zásady.
Extended capabilities of punching shear design

Rozšírené možnosti výpočtu pretlačenia dosky

 • Návrh na pretlačenie dosky je k dispozícii aj pre vystuženie užívateľskou výstužou.
 • Návrh na pretlačenie je kompatibilný s nelineárnymi kombináciami.
 • Pri stanovení VRd,c je zohľadnené napätie v betóne.
Improvements in design of concrete structures

Vylepšenia v navrhovaní betónových konštrukcií

 • Nové predvolené nastavenie reflektuje najčastejšie praktické scenáre.
 • Knižnica výstužných sietí bola rozšírená o ponuku ďalších výrobcov.
 • Optimalizovaná správa pamäte teraz umožňuje bez problémov navrhovať aj veľmi rozsiahle projekty.
Links to structural glass and foundation applications/add-ons

Prepojenie s aplikáciami a prídavnými modulmi pre výpočty konštrukčného skla a základových pätiek

 • Integrovaný návrh prvkov z konštrukčného skla s využitím modulu vyvinutého firmou ALLBIM NET SPRL
 • Prepojenie s externou aplikáciou FD+ pre návrh základových pätiek od firmy FRILO Software GmbH.
BIM Tekla Structures link dialogue

Tekla Structures

 • Obojsmerná výmena dát umožňujúca jednoduchý tok informácií od architektonického návrhu (Tekla Structures) cez výpočet a normové posudky (SCIA Engineer) až po tvorbu finálnej výkresovej dokumentácie (Tekla Structures).
 • Vylepšené mapovanie materiálov a prierezov.
 • Podpora zložitejších tvarov nosníkov (zakrivené či lomené nosníky).
 • Export koncových reakcií umožňujúcich detailné rozpracovanie prípojov v Tekla Structures.
BIM Revit link dialogue

Revit

 • Export výstuže pre 1D a 2D prvky.
 • Export zaťažovacích panelov.
 • Podpora podlaží.
 • Vylepšené mapovanie.
Import IFC4

Import IFC4

 • Podpora oboch hlavných verzií IFC: certifikovanej verzie 2x3 a novej verzie 4.
 • Import IFC4 súborov z aplikácií ako Allplan, Allplan Bimplus alebo ArchiCAD.