Přejít k hlavnímu obsahu
SCIA

Vlastnosti SCIA Engineer

SCIA Engineer je více než jen běžný software na výpočty a posudky stavebních konstrukcí

 • Rychlé a efektivní modelování
 • Pokročilé výpočty
 • Koordinovaná tvorba výstupních dokumentů
 • Sdílení dat s aplikacemi třetích stran

Klíčové vlastnosti

Klíčové vlastnosti

Revoluční uživatelské prostředí

Ušetřete 1 hodinu denně díky méně klepnutím a kratším přesunům myši

 • Revoluční uživatelské prostředí vyznačující se prvotřídní ergonomií.
 • Snadno přizpůsobitelné tak, aby plně vyhovovalo vašemu stylu práce.
 • Méně klepnutí myší u téměř každého úkonu.
 • Celková proměna pracovní plochy vám dovoluje maximálně využít téměř 100% plochy obrazovky.
 • Vystavte si nejčastěji používané nástroje do popředí a potlačte ty, které využíváte jen zřídka. Nyní je to vaše pracovní prostředí!
Klíčové vlastnosti

Intuitivní 3D modelování ve stylu CAD programů

I složité geometrie namodelujete snadno a s jistotou

 • Rychlé a intuitivní modelování přímých i zakřivených dílců
 • Rastry a šablony pro rychlejší zadávání
 • Vizuální kontrola nad všemi vstupními daty
 • Volitelné zadávání v přehledných tabulkách, možná výměna obsahu tabulek s MS Excel
 • Načtení geometrie z běžně používaných formátů (IFC, DWG, SAF, ...) a pouze doladění modelu ve SCIA Engineer
Klíčové vlastnosti

Práce s více materiály

Kombinování více materiálů v jednom modelu

 • Se všemi materiály pracujete stejným způsobem v jednom unifikovaném prostředí.
 • Získáte bezpečný, ekonomický a přehledně zdokumentovaný návrh pro jakýkoli materiál:
  • železobeton (včetně vláknobetonu), předpjatý beton
  • ocel (včetně za studena tvarovaných profilů a lešení)
  • spřažené ocelobetonové stropy a sloupy
  • hliník, dřevo
Klíčové vlastnosti

Bezpečný a ekonomický návrh

Pokaždé odevzdáte bezpečný a hospodárný návrh

 • Eurokódy včetně národních příloh a doporučení plynoucích z výzkumných projektů (např. SEMI-COMP+)
 • Mezinárodní normy jako IBC, NBR, SIA.
 • Přehledná dokumentace se všemi mezikroky a mezivýsledky
 • AutoDesign pro optimalizaci velikosti profilů a maximální možnou bezpečnou úsporu materiálu
Klíčové vlastnosti

Engineering Report

Šetříte čas při tvorbě projektové dokumentace

 • Tabulky, obrázky, rovnice - vše v jednom automatizovaném reportu
 • ChapterMaker pro rychlé generování opakujících se částí dokumentu pro všechny či vybrané dílce, zatěžovací stavy apod.
 • Nastavitelná úroveň podrobnosti reportu od jednostránkového souhrnu až po kompletní protokol se všemi použitými vzorci, články normy a mezivýsledky.
 • Automatická aktualize reportu při změnách na poslední chvíli jediným tlačítkem

Novinky ve verzi 22

Novinky - Obecná vylepšení

Vylepšení při zadávání

 • přepínání mezi zatěžovacími stavy pomocí kurzorových šipek 
 • použití vzorců při zadávání číselných hodnot (např. souřadnic) 
 • využití parametrů pro vstupní hodnoty 
 • lepší čitelnost tipů na SCIA Spotlight
 • rychlejší přístup ke SCIA Spotlight (bez nutnosti nejdříve tam klepnout) 
 • současná oprava více buněk v Tabulkovém vstupu 
Novinky - Obecná vylepšení

Vylepšení v práci s výsledky

 • zkratka pro obnovení výsledků 
 • uživatelsky definovaná zkratka pro opakování posledního příkazu 
 • snadnější skrytí výsledků 
 • zřetelná indikace, zda je projekt spočítán nebo ne
 • filtry v tabulkových výsledcích 
Novinky - Obecná vylepšení

Integrované formuláře

 • vlastní integrované formuláře jsou nyní dostupné i v novém prostředí
 • možnost integrovat vaše vlastní výpočty do nabídky SCIA Engineer
 • snadné spuštění na míru připravených výpočtů a posudků
Novinky - Obecná vylepšení

Prohlížeč plošného zatížení

 • přehledné zobrazení aplikovaných plošných zatížení 
 • snadná kontrola např. generovaných zatížení 
 • vhodné zejména pro zatížení jako tlak zeminy, volná zatížení, zatížení dopravou a zatížení větrem
 • dvoubarevné zobrazení pro okamžité odlišení směru (znaménka) zatížení
Novinky - Obecná vylepšení

Zobrazení dat pro 3D generátor zatížení větrem

 • dvoubarevné zobrazení (rozlišení zón s tlakem a tahem) 
 • snadné ověření vygenerovaných zatížení
 • popisky aplikovaného čistého tlaku a maximálního dynamického tlaku
Novinky - Obecná vylepšení

Nový 3D generátor zatížení větrem

 • generování zatížení větrem na objektu s otvory podle EN 1991-4 
 • podpora sedlových a pultových přístřešků podle EN 1991-4 
 • generování zatížení větrem na markýzách podle německé národní přílohy k EN 1991-4, francouzských pokynů z CNC2M a britských postupů z PD6688-1-4-2015 
Novinky - Obecná vylepšení

Sestavy zatížení od dopravy

 • rozšířená knihovna sestav zatížení od dopravy 
 • normové zatížení z EN 1991-2 
 • zatížení definované ve francouzských předpisech SETRA a Fascicule 61
Novinky - Obecná vylepšení

Belgická národní příloha k EN 1990

 • korektní uvažování pravidla pro zatížení kategorie H pro belgickou národní přílohu, které dovoluje uvažovat příznivé účinky bez potřeby ručně vytvářených kombinací zatížení
 • konzistentní a přehledné uvažování tříd spolehlivosti podle belgické národní přílohy
Novinky - beton

Automatizovaná data dílce

 • data dílce se automaticky generují pro každý 1D / 2D dílec
 • úprava dat dílce pro skupinu dílců na pouhá dvě klepnutí
 • přehledné grafické zvýraznění dat upravených lokálně 
Novinky - beton

AutoDesign výztuže pro MSÚ+MSP

 • automatický návrh výztuže se zohledněním požadavků pro MSP
 • uvažuje se posudek trhlin i omezení napětí
 • po provedení návrhu již není třeba provádět dodatečný posudek podle MSP
 • přehledná a úplná dokumentace výpočtu 
Novinky - beton

Rozšířený report AutoDesignu

 • uvedení hmotnosti výztuže na kubík betonu pro posouzení hospodárnosti návrhu 
 • celkové procento využití předpokládané výztuže 
 • jednotný a přehledný výstup výsledků pro 1D a 2D dílce 
Novinky - beton

Nové šablony výztuže pro sloupy

 • rozšířená sada návrhových šablon pro obdélníkové a čtvercové sloupy
 • šablony s preferovaným počtem prutů a rovnoměrným rozmístěním výztuže podél hran
 • šablony kombinující pruty různého průměru pro rohové a mezilehlé pruty
Novinky - beton

Posudek 2D dílců podle MSÚ

 • posudek kapacity podle MSÚ pro ručně zadanou výztuž
 • libovolné uspořádání výztuže v jedné nebo dvou vrstvách
 • interakční diagram je sestaven pro oba směry
Novinky - ocel

Nový souhrnný výstup pro Eurokódy

 • přehledný report pro snadné ověření výpočtů
 • barevné označení důležitých hodnot
 • report na A4
Novinky - ocel

Excentricita středu smyku

 • přídavné účinky od kroucení v důsledku excentricity středu smyku se uvažují ve všech posudcích
 • volitelné zanedbání excentricity smyku pro všechny nebo jen určité prvky
 • excentricita se uvažuje ve všech výpočtech včetně nelineárního, dynamického a stabilitního
Novinky - ocel

Posudek podle normy AISC 360

 • kombinace pro MSÚ a MSP se generují automaticky pro ASD a LRFD
 • podrobný výstup každého kroku výpočtu včetně vzorců
 • automatické rozpoznání symetrických profilů i pro obecný průřez
Novinky - hliník

Návrh hliníkových prvků pro MSP (64 bitová verze)

 • samostatné nastavitelné limity pro proměnné a celkové zatížení
 • v datech o vzpěru lze nastavit limity pro průhyb pro každý dílec
 • zadání a návrh nadvýšení
Novinky - dřevo

Ortotropie pro panely z křížem lepeného dřeva

 • rychlé zadání ortotropního chování panelů z křížem lepeného dřeva
 • automatický výpočet parametrů tuhosti
 • přesné rozložení sil v celé konstrukci

Modelování a zatížení

Modelování a zatížení

Revoluční uživatelské prostředí

Revoluční uživatelské prostředí SCIA Engineer 21 pracuje v dokonalé harmonii se statikem: Méně klepnutí myší u téměř každého úkonu. Celková proměna pracovní plochy vám dovoluje maximálně využít rozměrů obrazovky s vlastním projektem na centrálním jevišti. S pomocí SCIA Spotlight okamžitě najdete nástroje a funkce, které potřebujete.

Modelování a zatížení

Modelování ve stylu BIM

SCIA Engineer nabízí intuitivní způsob práce s konstrukčními objekty. Na rozdíl od tradičních softwarových nástrojů, kde se pracuje s jednotlivými uzly a prvky sítě konečných prvků, SCIA Engineer umožňuje zadávat prvky jedním klepnutím myši a kreslit zakřivené skořepiny stejně jednoduše jako v běžných CAD a BIM programech.

Modelování a zatížení

Zakřivené tvary

Zakřivené nosníky i skořepiny konstantní nebo proměnné tloušťky se zadávají snadno prostřednictvím několika parametrů. Automaticky se generují průniky ploch a z nich se snadno odvozují případné ořezy. Všechny tyto funkce, v porovnání s tradičními konečně-prvkovými programy, výrazně usnadňují modelování složitých situací.

Modelování a zatížení

Rastry a patra

Pro usnadnění modelování budov a rámů nabízí SCIA Engineer široké spektrum 2D a 3D rastrů: pravoúhlý, kosoúhlý, válcový, kulový, obecný. V projektu lze použít libovolné množství rastrů a z nich lze kterékoli volně aktivovat a deaktivovat. Rastry lze i natáčet podle potřeby.
U vícepodlažních budov se s výhodou uplatní patra, s nimiž se snadno přepínáte mezi jednotlivými podlažími. Příjemné je i vyhodnocování výsledků po jednotlivých patrech.

Modelování a zatížení

Nástroje pro filtrování a výběry

Ke všem konstrukčním objektům i přídavným datům lze snadno přistupovat přes různé filtry a výběry. Není nutno pouze zápasit s grafickou navigací v rámci celého 3D modelu.

 • Výběrem jedné položky se snadno vyberou i ostatní položky modelu sdílející požadované vlastnosti.
 • Je možné pracovat pouze s určitou částí projektu. Filtrovat lze také na základě vrstev, podle polohy ve zvolené rovině apod.
Modelování a zatížení

Tabulkové zadávání

V některých případech při tvorbě 3D modelů mohou nastat situace, že zadání číselných hodnot do tabulky bude rychlejší než grafické zadávání.  Některé z hlavních funkcí tabulkového zadávání jsou:

 • Zadání většiny konstrukčních prvků, zatížení a knihoven.
 • Import velkých datových sad a funkcí z MS Excelu.
 • Nástroje pro filtrování a třídění.
 • Propojení mezi tabulkou a grafickým oknem (snadná práce s výběry).
 • Podpora parametrů a klávesových zkratek.
Modelování a zatížení

Parametrické modelování

Parametrické modelování umožňuje aktivní úpravu modelu a rychlé vytvoření více variant návrhu.  Parametrické modely se generují na základě zadaných parametrů. Parametry mohou popisovat jakýkoli prvek nebo vlastnost konstrukce (souřadnice, rozměry, průřezy, materiály atd.). Lze vytvářet parametrické šablony, díky kterým se snadno a rychle připraví nový model. Projekt může být založen na jedné i více šablonách.

Modelování a zatížení

Generování 3D zatížení větrem

SCIA Engineer automaticky generuje a aplikuje trojrozměrné zatížení větrem na celou konstrukci podle pravidel daných v Eurokódu 1 a v normách ASCE 7-05 a 7-10. 

V grafickém prostředí SCIA Engineeru lze zkontrolovat součinitele tlaku a plošné zatížení, které se aplikuje na různá místa na konstrukci.

Modelování a zatížení

Volná zatížení

Volná zatížení ve SCIA Engineeru jsou velmi silným nástrojem. Zatížení jsou definována nezávisle na geometrii konstrukce a síti konečných prvků.

Volná zatížení mají široké použití: sníh na střechách, hydrostatický tlak u složitých skořepin, vzory užitného zatížení na stropech apod. Vytvoření i složité zatěžovací situace je otázkou pouze několika klepnutí myší.

Modelování a zatížení

Přímočaré zadávání zatížení

Ve SCIA Engineeru je možno zadávat běžná zatížení: soustředěná břemena, spojitá zatížení, bodové i spojité momenty, sednutí podpor, teplotní zatížení apod. Tato zatížení se zadávají graficky podobně jako konstrukční prvky. Zadaná zatížení se pak mohou přesouvat či kopírovat na jiné dílce nebo do jiných zatěžovacích stavů. Lze na ně také používat filtrování a úpravy přes okno vlastností -  stejně jako u ostatních dat ve SCIA Engineeru.

Modelování a zatížení

Praktické zatěžovací panely

Zatěžovací panely ve SCIA Engineeru se používají pro roznos aplikovaného zatížení na konstrukční dílce modelu.  Ve většině případů představují zatěžovací panely nenosné prvky. Roznos se provádí v jednom nebo dvou směrech. Díky panelům je model menší, výpočet rychlejší a máte tak lepší přehled o aplikovaném zatížení.

V grafickém prostředí SCIA Engineeru lze zkontrolovat součinitele tlaku a plošné zatížení, které se aplikuje na různá místa na konstrukci.

Výpočty a výsledky

Výpočty a výsledky

Generování a zahuštění sítě

Generátor sítě konečných prvků ve SCIA Engineeru zajistí, aby přechod mezi složitými povrchy nebo místy s různě velkými prvky byl vždy hladký a aby síť dávala spolehlivé výsledky.

 • Automatické generování kvalitní sítě konečných prvků podle globálního nastavení.
 • Lokální zjemnění sítě ve vybraných oblastech jako např. kolem uzlů, podél hran, či na celých vybraných plochách.
 • Možnost aplikovat automatické zjemnění sítě, které nahrazuje metodu „pokus - omyl“ při hledání optimální sítě a které dává informace o kvalitě aktuální sítě.
Výpočty a výsledky

Dynamika

Kromě základního výpočtu vlastních frekvencí a tvarů, nabízí SCIA Engineer všechny standardní typy dynamických výpočtů: výpočet zemětřesení modální superpozicí, harmonické (sinusové) zatížení, Karmanovo kmitání, časová analýza s časovými funkcemi pro zatížení.

Metoda IRS (vylepšený redukční systém) výrazně redukuje počet vlastních tvarů, které je třeba uvažovat při výpočtu zemětřesení. Díky tomu se eliminují lokální tvary a snižuje se celková doba výpočtu.

Výpočty a výsledky

Fáze výstavby

 • Postupná tvorba průřezu.
 • Postupné aplikování zatížení a předpětí.
 • Změny v okrajových podmínkách.
 • Odstranění dočasných prvků a podpor.

Kromě toho se může modul pružnosti měnit podle časové funkce. Tím se zohlední dotvarování a další dlouhodobé účinky.

Výpočty a výsledky

Velká přemístění

SCIA Engineer provádí výpočty podle teorie 2. a 3. řádu na jakékoli konstrukci složené z 1D i 2D dílců. Tyto výpočty zohledňují deformace konstrukce ((P-δ a P-Δ efekt) s uvažováním imperfekcí dílců nebo bez nich.

 • Různé iterační metody (Timoshenkova, Newton-Raphsonova, Picardova) a okrajové podmínky (pouze tah, počáteční napjatost, omezení sil, mezery, kabely).
 • Využití přímé výpočtové metody nebo ekvivalentního teoretického zatížení  prostřednictvím globálních nebo lokálních imperfekcí.
Výpočty a výsledky

Materiálová nelinearita

 • Ve výpočtu lze zohlednit různé typy materiálové nelinearity.
 • Zadání nelineárních kloubů a pružin pomocí funkcí na nosnících i deskách (klouby na okrajích).
 • Nelineární chování materiálu (plasticita) může být modelováno prostřednictvím plastických kloubů na 1D dílcích nebo prostřednictvím obecné materiálové plasticity na 2D dílcích.
 • Nelinearita betonu se zohledňuje fyzikálně nelineárním výpočtem, který bere do úvahy redistribuci vnitřních sil.
Výpočty a výsledky

3D přemístění a napětí

Deformace a napětí jsou prvním výsledkem analýzy metodou konečných prvků a jsou prvním ukazatelem toho, zda byla konstrukce správně namodelována a chová se podle očekávání. SCIA Engineer dokáže tyto výsledky věrně vizualizovat na původním nebo i deformovaném tvaru. Výsledky jsou vykresleny ve všech vláknech průřezu a na obou površích desek. Získáte tím nejlepší možný náhled na chování konstrukce.

Výpočty a výsledky

Výsledky pro patra

Po provedení výpočtu pro příčné zatížení (vítr, zemětřesení apod.) lze výsledky vyhodnocovat po jednotlivých patrech:

 • Souhrnné výsledky pro patro: těžiště hmoty, přemístění, zrychlení, mezipodlažní posun.
 • Podrobné výsledky pro patro: síly v nosných sloupech a stěnách.
Výpočty a výsledky

Flexibilní grafické výsledky

Neexistuje způsob zobrazení výsledků, který by byl tím nejlepším pro všechny možné situace. Proto SCIA Engineer nabízí mnoho způsobů, jak výsledky vyhodnocovat: barevné kódování, flexibilní diagramy, filtrování, výběry, textové popisky apod.

Výpočty a výsledky

Tabulkové výsledky

Jeden obrázek vydá za tisíc slov, nicméně statici mají rádi i tabulky. Všechny veličiny lze zobrazit v nástroji zvaném Tabulkové výsledky, kde můžete využívat:

 • volně upravitelné sloupce,
 • třídění a filtrování,
 • barevné škály uvnitř buněk graficky vyznačující, kde jsou minima a maxima,
 • možnost přímého výběru a kopírování dat do MS Excelu a zpět přes schránku Windows.

Posudky a dokumentace

Posudky a dokumentace

Přehledný návrh železobetonových prvků

 • přehledný: dokument obsahuje všechny použité vzorce, dosazené hodnoty a konečné výsledky,
 • úplný: podporovány jsou všechny tvary průřezů a všechny kombinace vnitřních sil včetně normálové síly, jedno a dvouosého ohybu a kroucení,
 • rychlý: využijí se všechna dostupná vlákna pro paralelní zpracování.
Posudky a dokumentace

Návrh ocelových konstrukcí

Návrh a posouzení ocelových dílců podle EN1993, AISC 360-10 a řady dalších národních norem. Návrh dílce zahrnuje AutoDesign široké škály průřezů z knihovny průřezů i průřezů složených a obecných.

Uvažují se všechny vlivy: únosnost průřezu na účinky normálové síly, ohybu, vzpěru, smyku, vybočení zkroucením, klopení, lokální vzpěr apod. Vzpěrné délky se určí automaticky a lze je kontrolovat graficky i numericky.

Posudky a dokumentace

Návrh spřaženého nosníku

 • Knihovny výrobců trnů a bednění.
 • Návrh a optimalizace ocelového profilu a trnů podle Eurocode 4 a AISC 360-10 (LRFD & ASD).
 • Posudek konstrukčních zásad pro betonovou desku, ocelové bednění a trny.
 • Posudky použitelnosti (s ohledem na vzepětí) pro fázi výstavby i konečnou spřaženou fázi.
 • Přehledný protokol o výpočtu se vzorci a všemi kroky výpočtu.
Posudky a dokumentace

Ocelové přípoje

SCIA Engineer nabízí jedinečnou možnost modelovat ocelové přípoje ve 3D modelu.  Přípoje se definují jako tuhé, kloubové nebo diagonální s různými prvky: čelními deskami, šrouby, výztuhami, náběhy a svary.  Jakmile je přípoj namodelován, je spočtena jeho tuhost a ta se dosadí do kloubu v modelu konstrukce.  S pomocí SCIA Design Forms je pak možné použít určitý typ přípoje v uzlu sítě konečných prvků a provést kompletní návrh na mezní stav s dynamickými obrázky a přehledným výstupem.

Posudky a dokumentace

Dřevo, hliník a lešení

 • Dřevo podle EN1995: posudky průřezu a stability dřevěných nosníků Zahrnuje speciální posudky dotvarování, posudky nosníků s proměnnou výškou a posudky zakřivených nosníků
 • Hliník podle EN1999: posuzovat lze standardní i na míru vyrobené profily Zahrnuje výpočet efektivních vlastností, vliv tepelně opracovaných zón.
 • Posudky lešení podle EN 12810 a EN 12811: posuzují se jak systémová lešení, tak lešení z trubek a spojek.
Posudky a dokumentace

Předem a dodatečně předpjatý beton

Plně integrované řešení pro modelování, výpočty a posudky předpjatých 1D a 2D dílců včetně tvorby projektové dokumentace.  SCIA Engineer nabízí kompletní lineární i časově závislou analýzu, která dává výsledky pro celou dobu životnosti konstrukce.  Konstrukci lze následně posoudit podle EN 1992-1-1 & EN 1992-2 (ACI 318-14 se připravuje).

Posudky a dokumentace

Za studena tvarované profily

 • Odvození efektivního tvaru pro obecné dílce, zohlednění lokální ztráty stability a ztráty stability vnitřních a okrajových výztuh.
 • Posun neutrální osy, použití průměrné meze kluzu a tloušťky ocelového jádra.
 • Pokročilé posudky včetně lokálního vyboulení stojiny a smyku od lokálních příčných sil, včetně průřezů s vyztuženou stojinou.
 • Speciální posudek vaznic včetně odvození gepmetrie volné stojiny, pokročilého určení zatížení apod.
Posudky a dokumentace

Engineering Report

Engineering Report je integrovaná platforma pro přípravu podrobné projektové dokumentace včetně obsahu, vstupních dat, zatížení, výsledků výpočtu a posouzení i s obrázky modelu a další grafikou. 
Položky přidané do reportu jsou seřazeny v navigátoru a je možné je snadno upravovat.  Report je dynamicky propojený s modelem, všechny položky se automaticky regenerují po provedení případných změn.

Posudky a dokumentace

Šablony reportu

V šablonách si můžete uložit svůj vlastní vzhled a uspořádání reportu (včetně všech výsledků a nastavení pro kreslení). Zrychlí se tak výrazně příprava reportů pro běžné úlohy.

Posudky a dokumentace

Podpora (3D) PDF

Dokončení a kompletování dokumentace je snadné i díky možnému exportu Engineering Reportu do MS Wordu, MS Excelu nebo PDF (včetně 3D PDF).

Posudky a dokumentace

Schematické projekční výkresy

 • Automatická tvorba půdorysu a řezů konstrukcí podle předem definovaných pater a rovin rastrů.
 • Pohledy a řezy lze přidat na stránky, kde je doplní popisky, kóty, další pohledy na konstrukci a tabulky výsledků.
 • Všechny výkresy jsou propojeny s modelem a proto se automaticky aktualizují  po jakékoli změně modelu.
 • Výkresy je možno exportovat do PDF, do různých grafických formátů nebo do DWG, DXF a VRML pro další úpravu v jiném BIM/CAD softwaru.

BIM a spolupráce

Sdílení modelu s jinými výpočtovými modely

SAF / STRUCTURAL ANALYSIS FORMAT

SAF je neutrální formát soubory založený na MS Excel. Zlepšuje spolupráci mezi statiky a umožňuje jim snadno sdílet výpočtové modely napříč různými výpočtovými programy. Je praktický, jednoduchý a navržený pro každodenní použití. Otevřený formát SAF je iniciativou skupiny Nemetschek a je již využíván řadou dalších poskytovatelů software: SCIA, Graphisoft, Allplan, RISA, FRILO, Axis VM, Dlubal, Sofistik, IDEA StatiCa a další.

Obousměrné propojení s Revit

Propojení s Revit

 • Všechny typy geometrie a materiálů: desky, stropy, stěny, skořepiny, nosníky, sloupy a zavětrování, vše z různých materiálů.
 • Výpočtové prvky: podpory, klouby, zatížení a zatěžovací kombinace.
 • Výsledky posílané zpět do Revit: Průhyby, napětí a koncové reakce na nosnících.
 • Všechny změny se sledují a zvýrazňují. Díky tomu můžete snadno kontrolovat úpravy přicházející z druhého programu.
Obousměrné přímé propojení s Tekla Structures

Propojení s Tekla

Firmy SCIA i Tekla jsou obě součástí iniciativy openBIM aliance BuildingSMART a propagují IFC jako upřednostňovaný formát pro výměnu 3D dat modelů.  Kromě toho nabízí SCIA Engineer obousměrné propojení pro snadnější výměnu modelů ocelových konstrukcí. 
Ocelové konstrukce a sestavy se ve SCIA Engineer snadno modelují, analyzují a optimalizují. Pak se pošlou do programu Tekla pro vytvoření finální dokumentace a zpracování konstrukčních detailů. Naopak, model vytvořený v Tekla lze přenést do SCIA Engineer, kde se provedou výpočty, posudky a optimalizace a výsledek se pak odešle k dokončení zpět do Tekla.

 

Bezproblémový pracovní postup BIM

Podpora IFC 2x3 a IFC 4

SCIA je spoluzakladatelem programu Open BIM a SCIA Engineer byl prvním výpočtovým programem s implementovanou podporou formátu IFC 2x3 pro import i export. Dnes je možné sdílet data pomocí formátu IFC mezi více než 150 různými aplikacemi. To dělá OpenBIM nejrobustnějším a zároveň flexibilním řešením pro spolupráci.

Snadné parametrické modelování

Rhino3D a Grasshopper

Mezi některými statiky se v poslední době začíná objevovat nový pracovní postup pro vytváření složitých a kreativních geometrií s využitím programů Rhino a Grasshopper. Existuje řada způsobů, jak tato data snadno zapojit do SCIA Engineer.

 • Složitější geometrie se naimportují do SCIA Engineer a tam se snadno převedou na výpočtový model, zatíží požadovaným zatížením, spočtou a posoudí.
 • Textový výstup z programu Rhino lze zkopírovat do tabulek ve SCIA Engineer, kde se automaticky vygeneruje model konstrukce. Toto lze také realizovat s pomocí XML.

Koupit / Vyzkoušet

Vyberte si moduly a vytvořte si vlastní sestavu podle svých potřeb nebo si stáhněte 30-ti denní zkušební verzi software.

Požádejte o předvedení

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zoptimalizovat vaši práci a zvýšit vaši produktivitu. Požádejte o předvedení programu.