Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Technická špecifikácia

Primárne karty

SCIA Resource Centre

SCIA Engineer je veľmi komplexný softvér pre analýzu a navrhovanie konštrukcií. Pre získanie viac podrobností o všetkých jeho funkciách, navštívte prosím špecializovanú stránku SCIA Resource Centre
SCIA Resource Centre obsahuje popis všetkých dostupných modulov, technické články, benchmarky, certifikáty a ešte oveľa viac.
 

Normy v SCIA

SCIA Engineer ponúka širokú škálu medzinárodných noriem. Navštívte SCIA's Resource Centre, aby ste získali  detailný prehľad všetkých podporovaných noriem v SCIA Engineer.

Tu sú uvedené hlavné podporované normy. Pre získanie viac informácií, stačí postupovať podľa nižšie uvedených odkazov.

 • EN (Eurokódy a Národné Prílohy)
 • IBC (Americké normy)
 • ABNT - NBR (Brazílske normy)
   

Všeobecné vlastnosti

 • SCIA Engineer je softvérová aplikácia, ktorá integruje všetky fázy projektu: modelovanie, výpočet, normové posudky, výkresy a projektovú dokumentáciu.
 • Vhodné riešenie pre všetky typy úloh od jednoduchých každodenných činností až po komplexné a náročné projekty
 • Štandardné používateľské rozhranie systému Windows s ponukami, stromovými ponukami, dialógovými oknami, grafickými oknami a ďalšími štandardnými ovládacími prvkami
 • Neobmedzený počet súčasne otvorených projektov a okien
 • Rýchle 3D vykresľovanie, štandardné 3D zobrazenie alebo perspektívne zobrazenie
 • Jednoduché nastavenie smeru pohľadu a priblíženia pomocou myši a klávesových skratiek
 • Pomocné nástroje na prácu s veľkými projektmi: vrstvy, clipping-box, aktivita
 • Inteligentné nástroje na výber entít v 3D grafickom okne
 • Celková kontrola nad zobrazenými entitami a značkami: lokálne osi, povrchy, popisky, okrajové podmienky (podpery, kĺby, ...), zaťaženie, prídavné dáta, ako napríklad lokálne nelinearity, atď.
 • Integrované knižnice otvorené pre používateľov a obsahujúce spoločné „vlastnosti“, ako sú materiály, prierezy, nelineárne funkcie, dynamické spektrá atď.
   

Modelovanie

 • Jednoduché grafické prostredie pre priame modelovanie v 3D.
 • Automatizované kontroly a konverzie importovaných modelov.
 • Parametrické modelovanie pre opakujúce sa projekty a pre optimalizačné úlohy.
 • Výpočtový a konštrukčný model sú integrované v jednom projekte, čím sa šetrí čas a minimalizujú sa chyby v prípade zdieľania dát s architektom alebo kresličom
 • Knižnica priemyselne vyrábaných a typických prierezov, integrovaný návrhár pre všeobecné prierezy
 • Nosníky a stĺpy ľubovoľnej geometrie: priame, zakrivené, s premenným prierezom alebo s otvormi
 • Dosky, steny a škrupiny môžu byť rovné alebo zakrivené, voliteľne s otvormi alebo podoblasťami, prípadne môžu mať premenlivú hrúbku
 • Rebrové dosky, dosky zložené z prefabrikovaných panelov
 • Pomocné rastre a poschodia na efektívnejšiu prácu s veľkými modelmi
 • Knižnica preddefinovaných konštrukčných častí: rámy, mrežové nosníky, špirálové rampy, kopuly, potrubné kolená atď.
 • Pomocné entity ako čiary, krivky, telesá, textové popisky, kótovacie čiary
 • Návrhár oceľových prípojov
 • Možnosť vylúčiť vybrané entity, ako napr. architektonické objekty, z analýzy
 • 3D model je možné zadať graficky v grafickom okne alebo číselne prostredníctvom integrovaného tabuľkového editora
 • Parametrické modelovanie
 • Automatická detekcia kolízií
   

Okrajové podmienky a zaťaženie

 • Široká ponuka typov podpier pre vystihnutie skutočných okrajových podmienok.
 • Priame zadanie všetkých typov zaťaženia: bodové a spojité silové zaťaženie, teplotné zaťaženie, pohyblivé zaťaženie, vynútené deformácie.
 • Generátory zaťaženia pre zaťaženie vetrom a snehom a pre automatické rozpočítanie plošného zaťaženia na nosníky.
 • Zaťaženie silové, momentové, teplotné, posunom, snehom, vetrom a od dopravy
 • Dynamické zaťaženie: harmonické, seizmické, časová história
 • Hmoty a tlmiče pre dynamické zaťaženie
 • Projekcia zaťaženia na nosné prvky umiestnené v danom smere a v stanovenej vzdialenosti
 • Generátory pre 2D zaťaženie vetrom a snehom na rámoch
 • Generátor pre 3D zaťaženie vetrom na budovách
 • Automatický rozpočet plošného zaťaženia na nosné prvky (napr. zaťaženie vetrom pôsobiace na okná/dvere, podlahové zaťaženie atď.)
 • Normové a používateľské kombinácie zaťažovacích stavov
 • Skupiny a triedy zaťaženia pre efektívnejšiu prácu
 • Široké spektrum okrajových podmienok: kĺby (lineárne / nelineárne), kríženie, tuhé ramená, medzery, podpery (tuhé / lineárne / nelineárne / len tlačené)
 • Automatické prepojenie jednotlivých dielov s cieľom zaistiť korektný model konečných prvkov
   

Zobrazenie výsledkov

 • Zrozumiteľná a ucelená prezentácia výsledkov v grafickom okne a v tabuľkách.
 • Podrobné protokoly a diagramy pre jednotlivé nosníky alebo rezy na plochách.
 • Jednoduchá príprava výstupných dokumentov s obrázkami, tabuľkami a doplňujúcimi poznámkami.
 • Diagramy priebehu výsledkov vykreslené na modeli v 3D grafickom okne
 • Výsledkové tabuľky sa synchronizujú s 3D oknom a môžu sa poslať do tabuľkového procesora na ďalšie spracovanie
 • Zobrazenie štandardných výsledkov výpočtov metódou konečných prvkov: vnútorné sily, napätie, deformácie, reakcie
 • Výslednice síl, reakcií, síl v rezoch
 • Podrobné vyhodnotenie výsledkov a diagramy po jednotlivých dieloch
 • Úplná kontrola nad množstvom zobrazených informácií vďaka funkciám, ako je aktivita, filtre podľa vrstiev, zástupné znaky, výbery atď.
 • Pre nosníky: diagramy, výslednice, lokálne a globálne extrémy, výsledky v definovaných vláknach, zmena rozdelenia ohybových momentov na spojitom nosníku
 • Pre dosky: izopásy / izolínie, rezy, výslednice, lokálne a globálne extrémy
 • Priemerovacie pásy na vyhladenie špičiek výsledkov u singulárnych bodov
 • Integračné pásy na integrovanie napätia na rovinných plochách a získanie zodpovedajúcich síl na „náhradnom“ nosníku
   

Generovanie siete konečných prvkov a výpočet

 • Rýchly a robustný riešič pre metódu konečných prvkov s automatickým generovaním siete pre ľubovoľnú geometriu.
 • Pokročilé typy výpočtov vrátane fáz výstavby, nelineárnych a dynamických výpočtov, časovo závislej a sekvenčnej analýzy.
 • Automatické prepojenie jednotlivých dielov s cieľom zaistiť korektný model konečných prvkov
 • Generovanie siete konečných prvkov na pozadí
 • Zjemňovanie vygenerovanej siete riadené používateľom
 • Jednotlivý výpočet alebo dávkový výpočet pre zvolené typy výpočtu
 • Statický výpočet: lineárne aj nelineárne, lokálne nelinearity, počiatočné imperfekcie, plastický výpočet, veľké deformácie (káble)
 • Dynamika: vlastné kmitanie, odozva na harmonické, seizmické aj všeobecné dynamické zaťaženie (časová história)
 • Výpočet stability: lineárna a nelineárna analýza s cieľom určiť globálne tvary straty stability
 • Fázy výstavby a prevádzky: lineárne a nelineárne
 • Krátkodobé a dlhodobé straty pre predpäté prvky
 • Časovo závislá analýza: výpočet dotvarovania, trhlín, zmršťovania a uvoľňovania pre predpäté prvky
 • Sekvenčná analýza kombinuje dva typy výpočtov: stabilitný alebo dynamický výpočet vykonaný na výsledkoch nelineárneho výpočtu
 • Výpočet s vylúčenými dielmi alebo podperami pre zjednodušený výpočet fáz výstavby alebo analýzu mimoriadnych situácií
 • Membrány: povrchy bez tuhosti v tlaku
 • Ortotropné dosky
 • Murované steny alebo steny a desky z prostého betónu bez tuhosti v ťahu
 • Interakcia konštrukcie s podložím
 • Základové pätky, podložie
 • Predpätie: vopred a dodatočne predpínané prvky
   

Normové návrhy a posudky

 • Komplexné riešenia pre štandardné materiály: betón, oceľ, oceľo-betónové zmiešané prvky, hliník, drevo.
 • Kombinácie viacerých materiálov v jednom projekte.
 • Normové posudky podľa medzinárodných aj národných stavebných noriem.
 • Všetky dostupné normy sú priamo integrované v programe
 • Medzinárodné (IBC, Eurokód) a národné normy (BS, DIN, ONORM, NEN, BAEL, SIA, ČSN, STN atď.)
 • Návrh výstuže, výpočet trhlín pre nosníky, stĺpy a dosky
 • Komplexné posudky betónových prvkov: únosnosť, deformácia, trhliny, štíhlosť, pretlačenie, uloženie, požiarna odolnosť
 • Železobetón a predpätý betón (vopred a dodatočne predpätý betón)
 • Posudky rebrovaných dosiek
 • Špeciálne prvky: dutinové panely, dosky s vyľahčovacími tvarovkami
 • Zmena rozdelenia ohybových momentov na spojitom nosníku
 • Export výstuže do programov CAD na ďalšie spracovanie konštrukčných detailov
 • Návrh oceľových prierezov so zohľadnením posudkov prierezu, vzopretia, klopenia atď.
 • Kompletné posudky oceľových prvkov: únosnosť, deformácia, štíhlosť, požiarna odolnosť, lešenia, prelamované nosníky
 • Posudky hliníkových konštrukcií vrátane lešení
 • Prehľadné a zrozumiteľné zadanie normových parametrov
 • Grafické a tabuľkové zobrazenie výsledkov
 • Voliteľné spracovanie výsledkov v externej aplikácii prostredníctvom rozhraní XML alebo priameho prepojenia s aplikáciou MS Excel
 • Možnosť integrovať vlastné používateľské posudky vďaka prepojeniu s aplikáciou MS Excel
 • Autodesign: optimalizácia oceľových prierezov, výstuže v železobetónových prierezoch, oceľových prípojov
 • Globálna optimalizácia parametrov 3D modelu definovaných používateľom (napr. veľkosť prierezu, celkový tvar, polohy podpier, pôsobiská zaťaženia atď.)
   

Projektová dokumentácia a výkresy

 • Generovaný dokument je možné používateľsky upravovať tak, aby jeho tabuľky, obrázky a volně zadaný text poskytli úplnú a prehľadnú projektovú dokumentáciu.
 • Galéria obrázkov a prostredie pre výkresy uľahčujú tvorbu grafických výstupov.
 • Automatizované výkresy konštrukcie umožňujú jednoduché a rýchle vytvorenie základných výkresov.
 • Pre každý projekt je možné vytvoriť jeden alebo viac výstupných dokumentov
 • Dokument pozostáva z tabuliek, obrázkov a voľného textu
 • Úroveň podrobnosti v jednotlivých tabuľkách je riadená Editorom tabuliek
 • Modul ChapterMaker pomáha lepšie organizovať informácie obsiahnuté v dokumente
 • Aktualizácia dokumentu na vyžiadanie po akýchkoľvek prípadných zmenách v rámci modelu
 • Voliteľná možnosť meniť model prostredníctvom dokumentu (napr. oprava uzlových súradníc v tabuľke v dokumente zmení polohu uzla v 3D modeli)
 • Export do bežných formátov: PDF, RTF, HTML, XML
 • Galéria obrázkov na ukladanie a úpravy obrázkov 3D modelu vrátane výsledkov s automatickou aktualizáciou po zmenách modelu
 • Prostredie pre výkresy na vytváranie výkresov s voliteľnými šablónami umožňujúce jednoduché vytvorenie jednotného vzhľadu výkresov v rámci firmy
 • Automatizované výkresy konštrukcie v rezoch a pôdorysoch definovaných vopred
 • Automatická tvorba popisov a kótovacích čiar v generovaných výkresoch
 • Knižnice štýlov kreslenia pre automatizované výkresy
 • Aktualizácia všetkých výstupov na vyžiadanie (dokument, galéria obrázkov, prostredie pre výkresy) po akejkoľvek zmene modelu

Konštrukčný model BIM a interoperabilita

 • Integrácia celého procesu návrhu od konceptu cez návrh až po konštrukčné detaily
 • Vďaka koncepcii True Analysis je jednoduché udržiavať v jednom projekte konštrukční aj výpočtový model.
 • Otvorená komunikácia prostredníctvom širokej škály formátov súborov
 • Bezproblémové zdieľanie dát medzi architektom, statikom a kresličom.
 • Inteligentná výmena dát medzi aplikáciami BIM.
 • Open BIM pre jednoduché a bezpečné zdieľanie dát prostredníctvom certifikovaného rozhrania IFC 2x3
 • Rozhranie pre bežné priemyselné formáty súborov: SDNF, DStV, Step Steel, DWG, DXF, VRML
 • Podpora všeobecných formátov: XML, MS Excel, ASCII, RTF, PDF, 3D PDF, HTML
 • True Analysis = jeden projekt obsahuje konštrukčný aj výpočtový model
 • Structural2Analysis = automatické prevedenie konštrukčného modelu na výpočtový
 • Member Recognizer = automatické rozpoznanie nosníkov, stĺpov, dosiek a stien z načítaných telies referenčného modelu
 • Roundtrip Engineering so softvérom Allplan pre geometriu a výstuž
 • Prepojenie s programami Revit Structure, Tekla Structures, ETABS
 • Efektívna správa zmien v modeli: zvýraznenie pridaných / odstránených alebo zmenených prvkov s možnosťou prijať alebo odmietnuť jednotlivé zmeny
 • Kontrola konfliktov medzi objektmi: užitočné najmä pri skladaní modelu z niekoľkých zdrojov
 • Pre prefabrikované dosky voliteľný export jedného panelu na podrobné posúdenie vrátane výsledkov z globálnej analýzy celého modelu
 • Import prierezov z formátov DWG, DXF
 • Import, export a spojenie vybraných častí modelu medzi rôznymi projektmi
 • Export izolínií výsledkov a návrhových hodnôt do formátov DWG, DXF, ASF

 

čo hovoria zákazníci

čo hovoria zákazníci

Používame SCIA Engineer pre celý rad projektov. Jeho jedinečné skĺbenie pokročilých nelineárnych výpočtov a normových posudkov pre rôzne materiály, spolu s priestorovým modelovaním a výmenou dát s ďalšími systémami (napr. Revit Structure) je neoceniteľnou službou.

Tom Webster, Principal Engineer

AECOM

čo hovoria zákazníci

čo hovoria zákazníci

Ak hovoríme o veľkých stavebných projektoch, je SCIA Engineer vynikajúcim nástrojom, pretože práca sa škrupinami vrátane riešení ich prienikov dovoľuje presne analyzovať ako prípoje, tak i pôsobenie zaťaženia a tým získať presnejšie a kvalitnejšie výsledky.

André Mansur, Engineering supervisor

Odebrecht