Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Technická špecifikácia

Primárne karty

SCIA Resource Centre

SCIA Engineer je veľmi komplexný softvér pre analýzu a navrhovanie konštrukcií. Pre získanie viac podrobností o všetkých jeho funkciách, navštívte prosím špecializovanú stránku SCIA Resource Centre
SCIA Resource Centre obsahuje popis všetkých dostupných modulov, technické články, benchmarky, certifikáty a ešte oveľa viac.
 

Normy v SCIA

SCIA Engineer ponúka širokú škálu medzinárodných noriem. Navštívte SCIA's Resource Centre, aby ste získali  detailný prehľad všetkých podporovaných noriem v SCIA Engineer.

Tu sú uvedené hlavné podporované normy. Pre získanie viac informácií, stačí postupovať podľa nižšie uvedených odkazov.

 • EN (Eurokódy a Národné Prílohy)
 • IBC (Americké normy)
 • ABNT - NBR (Brazílske normy)
   

Všeobecné vlastnosti

 • SCIA Engineer je softvérová aplikácia, ktorá integruje všetky fázy projektu: modelovanie, výpočet, normové posudky, výkresy a projektovú dokumentáciu.
 • Vhodné riešenie pre všetky typy úloh od jednoduchých každodenných činností až po komplexné a náročné projekty
 • Štandardné používateľské rozhranie systému Windows s ponukami, stromovými ponukami, dialógovými oknami, grafickými oknami a ďalšími štandardnými ovládacími prvkami
 • Neobmedzený počet súčasne otvorených projektov a okien
 • Rýchle 3D vykresľovanie, štandardné 3D zobrazenie alebo perspektívne zobrazenie
 • Jednoduché nastavenie smeru pohľadu a priblíženia pomocou myši a klávesových skratiek
 • Pomocné nástroje na prácu s veľkými projektmi: vrstvy, clipping-box, aktivita
 • Inteligentné nástroje na výber entít v 3D grafickom okne
 • Celková kontrola nad zobrazenými entitami a značkami: lokálne osi, povrchy, popisky, okrajové podmienky (podpery, kĺby, ...), zaťaženie, prídavné dáta, ako napríklad lokálne nelinearity, atď.
 • Integrované knižnice otvorené pre používateľov a obsahujúce spoločné „vlastnosti“, ako sú materiály, prierezy, nelineárne funkcie, dynamické spektrá atď.
   

Modelovanie

 • Jednoduché grafické prostredie pre priame modelovanie v 3D.
 • Automatizované kontroly a konverzie importovaných modelov.
 • Parametrické modelovanie pre opakujúce sa projekty a pre optimalizačné úlohy.
 • Výpočtový a konštrukčný model sú integrované v jednom projekte, čím sa šetrí čas a minimalizujú sa chyby v prípade zdieľania dát s architektom alebo kresličom
 • Knižnica priemyselne vyrábaných a typických prierezov, integrovaný návrhár pre všeobecné prierezy
 • Nosníky a stĺpy ľubovoľnej geometrie: priame, zakrivené, s premenným prierezom alebo s otvormi
 • Dosky, steny a škrupiny môžu byť rovné alebo zakrivené, voliteľne s otvormi alebo podoblasťami, prípadne môžu mať premenlivú hrúbku
 • Rebrové dosky, dosky zložené z prefabrikovaných panelov
 • Pomocné rastre a poschodia na efektívnejšiu prácu s veľkými modelmi
 • Knižnica preddefinovaných konštrukčných častí: rámy, mrežové nosníky, špirálové rampy, kopuly, potrubné kolená atď.
 • Pomocné entity ako čiary, krivky, telesá, textové popisky, kótovacie čiary
 • Návrhár oceľových prípojov
 • Možnosť vylúčiť vybrané entity, ako napr. architektonické objekty, z analýzy
 • 3D model je možné zadať graficky v grafickom okne alebo číselne prostredníctvom integrovaného tabuľkového editora
 • Parametrické modelovanie
 • Automatická detekcia kolízií
   

Okrajové podmienky a zaťaženie

 • Široká ponuka typov podpier pre vystihnutie skutočných okrajových podmienok.
 • Priame zadanie všetkých typov zaťaženia: bodové a spojité silové zaťaženie, teplotné zaťaženie, pohyblivé zaťaženie, vynútené deformácie.
 • Generátory zaťaženia pre zaťaženie vetrom a snehom a pre automatické rozpočítanie plošného zaťaženia na nosníky.
 • Zaťaženie silové, momentové, teplotné, posunom, snehom, vetrom a od dopravy
 • Dynamické zaťaženie: harmonické, seizmické, časová história
 • Hmoty a tlmiče pre dynamické zaťaženie
 • Projekcia zaťaženia na nosné prvky umiestnené v danom smere a v stanovenej vzdialenosti
 • Generátory pre 2D zaťaženie vetrom a snehom na rámoch
 • Generátor pre 3D zaťaženie vetrom na budovách
 • Automatický rozpočet plošného zaťaženia na nosné prvky (napr. zaťaženie vetrom pôsobiace na okná/dvere, podlahové zaťaženie atď.)
 • Normové a používateľské kombinácie zaťažovacích stavov
 • Skupiny a triedy zaťaženia pre efektívnejšiu prácu
 • Široké spektrum okrajových podmienok: kĺby (lineárne / nelineárne), kríženie, tuhé ramená, medzery, podpery (tuhé / lineárne / nelineárne / len tlačené)
 • Automatické prepojenie jednotlivých dielov s cieľom zaistiť korektný model konečných prvkov
   

Zobrazenie výsledkov

 • Zrozumiteľná a ucelená prezentácia výsledkov v grafickom okne a v tabuľkách.
 • Podrobné protokoly a diagramy pre jednotlivé nosníky alebo rezy na plochách.
 • Jednoduchá príprava výstupných dokumentov s obrázkami, tabuľkami a doplňujúcimi poznámkami.
 • Diagramy priebehu výsledkov vykreslené na modeli v 3D grafickom okne
 • Výsledkové tabuľky sa synchronizujú s 3D oknom a môžu sa poslať do tabuľkového procesora na ďalšie spracovanie
 • Zobrazenie štandardných výsledkov výpočtov metódou konečných prvkov: vnútorné sily, napätie, deformácie, reakcie
 • Výslednice síl, reakcií, síl v rezoch
 • Podrobné vyhodnotenie výsledkov a diagramy po jednotlivých dieloch
 • Úplná kontrola nad množstvom zobrazených informácií vďaka funkciám, ako je aktivita, filtre podľa vrstiev, zástupné znaky, výbery atď.
 • Pre nosníky: diagramy, výslednice, lokálne a globálne extrémy, výsledky v definovaných vláknach, zmena rozdelenia ohybových momentov na spojitom nosníku
 • Pre dosky: izopásy / izolínie, rezy, výslednice, lokálne a globálne extrémy
 • Priemerovacie pásy na vyhladenie špičiek výsledkov u singulárnych bodov
 • Integračné pásy na integrovanie napätia na rovinných plochách a získanie zodpovedajúcich síl na „náhradnom“ nosníku
   

Generovanie siete konečných prvkov a výpočet

 • Rýchly a robustný riešič pre metódu konečných prvkov s automatickým generovaním siete pre ľubovoľnú geometriu.
 • Pokročilé typy výpočtov vrátane fáz výstavby, nelineárnych a dynamických výpočtov, časovo závislej a sekvenčnej analýzy.
 • Automatické prepojenie jednotlivých dielov s cieľom zaistiť korektný model konečných prvkov
 • Generovanie siete konečných prvkov na pozadí
 • Zjemňovanie vygenerovanej siete riadené používateľom
 • Jednotlivý výpočet alebo dávkový výpočet pre zvolené typy výpočtu
 • Statický výpočet: lineárne aj nelineárne, lokálne nelinearity, počiatočné imperfekcie, plastický výpočet, veľké deformácie (káble)
 • Dynamika: vlastné kmitanie, odozva na harmonické, seizmické aj všeobecné dynamické zaťaženie (časová história)
 • Výpočet stability: lineárna a nelineárna analýza s cieľom určiť globálne tvary straty stability
 • Fázy výstavby a prevádzky: lineárne a nelineárne
 • Krátkodobé a dlhodobé straty pre predpäté prvky
 • Časovo závislá analýza: výpočet dotvarovania, trhlín, zmršťovania a uvoľňovania pre predpäté prvky
 • Sekvenčná analýza kombinuje dva typy výpočtov: stabilitný alebo dynamický výpočet vykonaný na výsledkoch nelineárneho výpočtu
 • Výpočet s vylúčenými dielmi alebo podperami pre zjednodušený výpočet fáz výstavby alebo analýzu mimoriadnych situácií
 • Membrány: povrchy bez tuhosti v tlaku
 • Ortotropné dosky
 • Murované steny alebo steny a desky z prostého betónu bez tuhosti v ťahu
 • Interakcia konštrukcie s podložím
 • Základové pätky, podložie
 • Predpätie: vopred a dodatočne predpínané prvky
   

Normové návrhy a posudky

 • Komplexné riešenia pre štandardné materiály: betón, oceľ, oceľo-betónové zmiešané prvky, hliník, drevo.
 • Kombinácie viacerých materiálov v jednom projekte.
 • Normové posudky podľa medzinárodných aj národných stavebných noriem.
 • Všetky dostupné normy sú priamo integrované v programe
 • Medzinárodné (IBC, Eurokód) a národné normy (BS, DIN, ONORM, NEN, BAEL, SIA, ČSN, STN atď.)
 • Návrh výstuže, výpočet trhlín pre nosníky, stĺpy a dosky
 • Komplexné posudky betónových prvkov: únosnosť, deformácia, trhliny, štíhlosť, pretlačenie, uloženie, požiarna odolnosť
 • Železobetón a predpätý betón (vopred a dodatočne predpätý betón)
 • Posudky rebrovaných dosiek
 • Špeciálne prvky: dutinové panely, dosky s vyľahčovacími tvarovkami
 • Zmena rozdelenia ohybových momentov na spojitom nosníku
 • Export výstuže do programov CAD na ďalšie spracovanie konštrukčných detailov
 • Návrh oceľových prierezov so zohľadnením posudkov prierezu, vzopretia, klopenia atď.
 • Kompletné posudky oceľových prvkov: únosnosť, deformácia, štíhlosť, požiarna odolnosť, lešenia, prelamované nosníky
 • Posudky hliníkových konštrukcií vrátane lešení
 • Prehľadné a zrozumiteľné zadanie normových parametrov
 • Grafické a tabuľkové zobrazenie výsledkov
 • Voliteľné spracovanie výsledkov v externej aplikácii prostredníctvom rozhraní XML alebo priameho prepojenia s aplikáciou MS Excel
 • Možnosť integrovať vlastné používateľské posudky vďaka prepojeniu s aplikáciou MS Excel
 • Autodesign: optimalizácia oceľových prierezov, výstuže v železobetónových prierezoch, oceľových prípojov
 • Globálna optimalizácia parametrov 3D modelu definovaných používateľom (napr. veľkosť prierezu, celkový tvar, polohy podpier, pôsobiská zaťaženia atď.)
   

Projektová dokumentácia a výkresy

 • Generovaný dokument je možné používateľsky upravovať tak, aby jeho tabuľky, obrázky a volně zadaný text poskytli úplnú a prehľadnú projektovú dokumentáciu.
 • Galéria obrázkov a prostredie pre výkresy uľahčujú tvorbu grafických výstupov.
 • Automatizované výkresy konštrukcie umožňujú jednoduché a rýchle vytvorenie základných výkresov.
 • Pre každý projekt je možné vytvoriť jeden alebo viac výstupných dokumentov
 • Dokument pozostáva z tabuliek, obrázkov a voľného textu
 • Úroveň podrobnosti v jednotlivých tabuľkách je riadená Editorom tabuliek
 • Modul ChapterMaker pomáha lepšie organizovať informácie obsiahnuté v dokumente
 • Aktualizácia dokumentu na vyžiadanie po akýchkoľvek prípadných zmenách v rámci modelu
 • Voliteľná možnosť meniť model prostredníctvom dokumentu (napr. oprava uzlových súradníc v tabuľke v dokumente zmení polohu uzla v 3D modeli)
 • Export do bežných formátov: PDF, RTF, HTML, XML
 • Galéria obrázkov na ukladanie a úpravy obrázkov 3D modelu vrátane výsledkov s automatickou aktualizáciou po zmenách modelu
 • Prostredie pre výkresy na vytváranie výkresov s voliteľnými šablónami umožňujúce jednoduché vytvorenie jednotného vzhľadu výkresov v rámci firmy
 • Automatizované výkresy konštrukcie v rezoch a pôdorysoch definovaných vopred
 • Automatická tvorba popisov a kótovacích čiar v generovaných výkresoch
 • Knižnice štýlov kreslenia pre automatizované výkresy
 • Aktualizácia všetkých výstupov na vyžiadanie (dokument, galéria obrázkov, prostredie pre výkresy) po akejkoľvek zmene modelu

Konštrukčný model BIM a interoperabilita

 • Integrácia celého procesu návrhu od konceptu cez návrh až po konštrukčné detaily
 • Vďaka koncepcii True Analysis je jednoduché udržiavať v jednom projekte konštrukční aj výpočtový model.
 • Otvorená komunikácia prostredníctvom širokej škály formátov súborov
 • Bezproblémové zdieľanie dát medzi architektom, statikom a kresličom.
 • Inteligentná výmena dát medzi aplikáciami BIM.
 • Open BIM pre jednoduché a bezpečné zdieľanie dát prostredníctvom certifikovaného rozhrania IFC 2x3
 • Rozhranie pre bežné priemyselné formáty súborov: SDNF, DStV, Step Steel, DWG, DXF, VRML
 • Podpora všeobecných formátov: XML, MS Excel, ASCII, RTF, PDF, 3D PDF, HTML
 • True Analysis = jeden projekt obsahuje konštrukčný aj výpočtový model
 • Structural2Analysis = automatické prevedenie konštrukčného modelu na výpočtový
 • Member Recognizer = automatické rozpoznanie nosníkov, stĺpov, dosiek a stien z načítaných telies referenčného modelu
 • Roundtrip Engineering so softvérom Allplan pre geometriu a výstuž
 • Prepojenie s programami Revit Structure, Tekla Structures, ETABS
 • Efektívna správa zmien v modeli: zvýraznenie pridaných / odstránených alebo zmenených prvkov s možnosťou prijať alebo odmietnuť jednotlivé zmeny
 • Kontrola konfliktov medzi objektmi: užitočné najmä pri skladaní modelu z niekoľkých zdrojov
 • Pre prefabrikované dosky voliteľný export jedného panelu na podrobné posúdenie vrátane výsledkov z globálnej analýzy celého modelu
 • Import prierezov z formátov DWG, DXF
 • Import, export a spojenie vybraných častí modelu medzi rôznymi projektmi
 • Export izolínií výsledkov a návrhových hodnôt do formátov DWG, DXF, ASF

 

čo hovoria zákazníci

čo hovoria zákazníci

Rýchlosť a vizualizácia projektu v 3D v programe SCIA Engineer výrazne urýchľuje vytváranie zložitých predbežných návrhov. Okrem toho môžem svojim zákazníkom prezentovať komplexní pohľad na ich projekt.

ing. M. Mersch

Ateliers Mersch

čo hovoria zákazníci

čo hovoria zákazníci

Rýchlosť a vizualizácia projektu v 3D v programe SCIA Engineer výrazne urýchľuje vytváranie zložitých predbežných návrhov. Okrem toho môžem svojim zákazníkom prezentovať komplexní pohľad na ich projekt.

ing. M. Mersch

Ateliers Mersch