Prehľadná prezentácia výstuže v 2D prvkoch

Rýchla orientácia v navrhnutej výstuži a jednoduchá komunikácia s kresličom prostredníctvom vizuálnej prezentácie výstuže v 2D prvkoch SCIA Engineer. 

 

Reinfocement 2D element

Najnovšia verzia software SCIA Engineer umožňuje rýchlu orientáciu v navrhnutej výstuži zobrazením navrhnutých plôch predpokladanej výstuže vo forme izopásiem s priemerom a vzdialenosťou výstužných prútov. Na prvom mieste je v legende zobrazený priemer a vzdialenosť základnej výstuže, na druhom mieste priemer a vzdialenosť prídavnej výstuže. Ak množstvo základnej a prídavnej výstuže nie je dostatočné na vykrytie nutnej výstuže, zobrazí sa táto skutočnosť v legende. Nové zobrazenie rozširuje funkcionalitu predchádzajúcich verzií SCIA Engineer, kde sa zobrazovala predpokladaná výstuž iba cez izopásma plôch v plošných jednotkách, napr. mm2.

 

Predpokladaná základná a prídavná výstuž

V šablóne predpokladanej výstuže je možné nastaviť základnú výstuž, ktorá bude umiestnená v celom 2D prvku. Okrem priameho zadania výstuže priemerom a vzdialenosťou je možné si vybrať z rozsiahlej knižnice vyrábaných zváraných výstužných sietí. Pre prídavnú výstuž je možné voliť:

  • pevný počet prútov so zadaným priemerom a vzdialenosťami
  • premenlivý priemer s pevne zadanými vzdialenosťami
  • pevný priemer a premenlivú vzdialenosť prútov.

Prídavná výstuž je do 2D prvku umiestnená len tam, kde je základná výstuž nedostatočná na vykrytie nutnej výstuže. Kombináciou týchto princípov je možné navrhnúť akékoľvek vystuženie 2D prvkov. Zadanú a overenú predpokladanú výstuž je možné ďalej používať v posudkoch šírky trhlín, normovo závislých priehybov a posúdení pretlačenia.

Pre ďalšie informácie v angličtine, navštívte SCIA Resource Centre alebo kontaktujte technickú podporu ([email protected]).