Přejít k hlavnímu obsahu

Installation

Tato opatření nenabízejí jen řešení pro urychlení výpočtu, ale často také předejdou pádům programu.

Přečíst více

Protection/Licensing

Pokaždé, když je vydána nová verze, je také vytvořen nový modul příslušný dané verzi v našem systému ochrany. Tento modul je nutný k tomu, aby nová verze plně fungovala.

Přečíst více

Návod, jak smazat důvěryhodné uložiště a odstranit tak ze svého počítače poškozenou, zastaralou nebo neplatnou licenci.

Přečíst více

Interface

Jedna z klíčových oblastí pro vyšší efektivitu práce, na kterou jsme se zaměřili ve SCIA Engineer 17, je zdokonalená použitelnost. Využíváním zkratek můžete ušetřit mnoho kliknutí, a tudíž i zredukovat čas a pracnost software.

Přečíst více

SCIA Engineer 21 přinesla zcela nové, transformované uživatelské prostředí. Abychom vám pomohli z něj vytěžit maximum, přinášíme několik tipů pro dvě z nových komponent: SCIA Spotlight a Zadávací panel.

Přečíst více

Modelling

V posledních verzích SCIA Engineer byly rozšířeny možnosti pro zadávání proměnné tloušťky desky.

Přečíst více

Tuhost propojení mezi dvěma entitami je v první řadě závislá na vybraném prostředí v Datech o projektu.

 

Přečíst více

To je možné pouze v případě, že máte modul esas.07 Pouze tažené pruty (stará ochrana) nebo sens.00 Základní nelineární výpočty (cloudová ochrana). Postupujte podle níže uvedených kroků.

 

Přečíst více

Jak Alfa, tak i pootočení LSS (lokální souřadný systém) jsou vlastnosti 1D dílce, které umožňují zadat úhel [ve stupních] a tím definovat otočení samotného průřezu tohoto 1D dílce (kolem jeho lokální osy x).

Přečíst více

Ve 3D prostředí je na výběr ze tří možností, jak prvek otočit.

Přečíst více

V tomto příspěvku si ukážeme možnosti propojení prvků, které se nedotýkají přímo v uzlech. Takové propojení prvku se vyznačuje červenými čárkami.

 

Přečíst více

Ve SCIA Engineer se používají různé typy souřadných systémů.

Souřadné systémy jsou důležité pro modelování konstrukce, definování zatížení a podpor a samozřejmě také pro interpretaci výsledků.

Poznámka: Osy mají pevné barvy, konkrétně osa X = červená, osa Y = zelená, osa Z = modrá.

Přečíst více

Pro vytváření vlastních/libovolných profilů je potřeba mít moduly esa.07 Obecný průřez (stará ochrana) nebo sen.05 Editor obecného průřezu (cloudová ochrana).

 

Přečíst více

Postup importu souboru dxf / dwg do programu SCIA Engineer.

 

Přečíst více

V praxi se může stát, že vybrané části konstrukce nejsou vždy aktivní. Například čerstvě vybetonované prvky nejsou schopny přenášet žádné zatížení nebo se může stát, že některé výztužné ocelové diagonály chybí v počátečních fázích výstavby.

Přečíst více

Pokud máte dva samostatné esa soubory, můžete nahrát jeden do druhého.

Přečíst více

Současné přejmenování několika dílců

Tabulkové zadávání umožňuje přejmenování zadaných dílců. Pokud v tabulce vyberete několik dílců najednou, všechny se automaticky přejmenují a přečíslují (jména jednotlivých dílců zůstanou jedinečná).

Přečíst více

Uzel je nejjednodušší entitou používanou ve SCIA Engineeru. Uzel je základním prvkem a definuje další typy entit.

Přečíst více

Spřažený strop je deska s výraznou membránovou tuhostí, která gravitační zatížení přenáší na nosníky pod sebou. Od verze SCIA Engineer 17 je umožněno modelování spřaženého stropu se čtyřmi způsoby chování desky.

Přečíst více

Používáte pro import modelů do SCIA Engineer formát IFC? Přečtěte si pár tipů pro hladký import a pro efektivní práci s nástroji pro BIM, které Vám pomohou snadněji vytvořit korektní konečně-prvkový model.

Přečíst více

V praxi se můžete setkat se situací, kdy je třeba desku (či stěnu) navrhnout s různými charakteristikami (tuhostmi) v podélném a příčném směru. Podívejte se, jak upravit model ve SCIA Engineer tak, aby respektoval rozdílné chování v jednotlivých směrech.

Přečíst více

Zděná stěna může být modelována dvěma způsoby:

  1. Pomocí ortotropie
  2. Pomocí nelinearity Plošné prvky přenášející tlak
Přečíst více

Jednosměrná deska je deska, která nese zatížení hlavně v jednom směru. Může to být deska nesená pouze na dvou okrajích nebo deska nesená na čtyřech okrajích, u nichž je větší délka rozpětí Ly alespoň dvakrát menší než rozpětí Lx.

Přečíst více

SCIA Engineer umožňuje importovat průřez ve formátu dxf nebo dwg. V následujících krocích je popsáno jak toho docílit.

Přečíst více

Vytvořený model ve SCIA Engineer, který se používá pro výpočet, se nazývá analytický model. Jedná se o zjednodušené znázornění reality, kde jsou propojeny referenční čáry nosníků. V tomto výpočtovém modelu se zanedbává například to, jak budou nosníky navzájem oříznuty.

Přečíst více

Fiktivní prvek je užitečným nástrojem pro modelování například: spojení dvou excentrických prutů, připojení excentrického prutu k desce, propojení mezi dvěma deskami atd.

 

Přečíst více

Uzel na hraně 2D prutu nelze definovat pomocí příkazu „Vnitřní uzel“ v nabídce „Komponenty ploch“. Aby bylo možné vložit uzel na hranu 2D prvku, měl by být proveden příkaz „Vložit uzel do polygonu“. Tento příkaz lze nalézt v podnabídce „Oprava lomené čáry“ na kartě v hlavním menu „Opravy“.

 

Přečíst více

V okně Data o projektu můžete nastavit typ konstrukce/prostředí.

 

Přečíst více

Úchopové body jsou užitečným nástrojem, který vám pomůže ve fázi modelování. Ukážeme zde nejčastější možnosti použití.

Přečíst více

Lomená čára umožňuje modelovat spojitý 1D prvek tvořený několika částmi a považovat jej za jeden objekt.

 

Přečíst více

Pomocí náběhů (Konstrukce > 1D dílce > Komponenty 1D dílce > Náběhy) můžeme přidat na konce nosníku stejný náběh. V této otázce si ukážeme postup, jak přidat na každý konec jiný náběh.

Přečíst více

Zaokrouhlení hodnot pomocí tabulkového zadávání.

Po načtení konstrukce do SCIA Engineer z jiné aplikace se stává, že načtené souřadnice vrcholů dílců jsou „nepřesné“.

Přečíst více

Tento článek vysvětluje některé časté zdroje numerické nestability.

Přečíst více

Při importu geometrie konstrukce z AutoCAD, nebo při různých operacích ve Scia Engineer se může uživatel setkat s tzv. "chlupatými čísly".

Přečíst více

Loads

Ve SCIA Engineer automatické nebo normové typy kombinací sdružují výsledky několika lineárních kombinací do jedněch obálkových výsledků. Rozložením těchto kombinací na lineární kombinace lze vidět lineární kombinace, které jsou počítány na pozadí výpočtu. Nicméně rozkládat všechny obálkové kombinace je zcela zbytečné: i přesto, že jsou skryté, lineární kombinace jsou vždy počítány a zobrazeny pokud způsobují nejvyšší nebo nejnižší hodnoty výsledků. Ke zjištění výsledků od konkrétní lineární kombinace slouží klíč kombinace.

Přečíst více

Panely (nazývané také zatěžovací panely) jsou entity, které nejsou ve výpočtu samy o sobě uvažovány. Jejich tuhost tedy není při výpočtu zohledněna. Jejich funkcí je roznést aplikované zatížení na nosné prvky, které panel podpírají.

Přečíst více

Od verze SCIA Engineer 18 je možné použít automaticky generované normové kombinace (MSÚ a MSP). Tyto kombinace však nelze odstranit ve správci kombinací. Automaticky generované kombinace lze smazat pouze deaktivací volby Normové kombinace v datech o projektu.

Přečíst více

Aby se definovalo proměnlivé plošné zatížení - např. tlak zeminy na 2D prvku, je třeba použít volné plošné zatížení. Postup zadání je vysvětlen na příkladu 3 metrové opěrné stěny.

Přečíst více

Od verze SCIA Engineer 18.0 je možné mít v projektu automaticky generované normové kombinace. Pokud však chcete definovat své vlastní kombinace, je důležité znát tři hlavní typy, které jsou k dispozici: Eurokód (normová), Obálka a Lineární.

Přečíst více

SCIA Engineer umožňuje snadno vytvářet kombinace zatížení pro posouzení mostů dle přílohy A2 Eurokódu EN1990 / A1.

 

Přečíst více

Pokud potřebujeme upravit součinitelé tlaku větru od vygenerovaného 3D větru, tak musíme nejprve vybrat data o větru na daném zatěžovacím panelu a přes akční tlačítko Editovat zóny se dostaneme do editace.

 

Přečíst více

Sníh může být ve SCIA Engineer zadán vice způsoby. Zde si uvedeme možnost, kdy je sníh aplikován na základě dat o sněhu (sněhové pásmo, součinitel prostředí, atd.).

Přečíst více

Tabulkový vstup lze použít k zadávání, kopírování a k úpravám zatížení na konstrukci. V této otázce si ukážeme problematiku kopírování zatížení v rámci stejného prvku a z prvku na prvek.

 

Přečíst více

In this tips & tricks issue we will go deeper in the use and definition of Span Loads in SCIA Engineer.

Přečíst více

Může se zdát, že po generování volného zatížení již nemůže dojít k jeho úpravě. Toto generování je provedeno přes akční tlačítko Generovat zatížení, nebo během výpočtu projektu. Původní volné zatížení je zobrazeno zeleně, zatímco generované volné zatížení je zobrazeno oranžově nebo šedě.

Přečíst více

Pro nelineární výpočet je třeba mít vytvořeny nelineární kombinace. Ty se vytvářejí přes: Hlavní strom > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace

Dostupné typy pro nelineární kombinace jsou pouze „Únosnost“ a „Použitelnost“. U lineárních kombinací jsou navíc pro tyto typy dostupné 3 podtypy (lineární, obálková a normově závislá).

Přečíst více

Volné zatížení se liší od „běžného zatížení“ tím, že není přiřazeno jako přídavná data ke konkrétnímu 2D prvku. Volné zatížení může být vytvořeno libovolně v prostoru a poté může uživatel určit, na který prvek (prvky) se bude zatížení aplikovat.

 

Přečíst více

Typy zatížení  dostupné v projektu závisí na typu projektu (2D, 3D apod.) a na nastavené funkcionalitě. Počet možných typů zatížení je veliký. V tomto článku probereme předepsané deformace určitého místa na konstrukci.

Přečíst více

Během výpočtu nelineárních kombinací nedochází ke generování žádných (skrytých) kombinací, jako je tomu například pro lineární kombinace podle normy, kde stačí zadat jednotlivé zatěžovací stavy a program pomocí normových součinitelů kombinace vytvoří všechny možné varianty. Nelineární kombinace jsou počítány jen tak, jak jsou zadány (s ručně zadanými koeficienty pro jednotlivé zatěžovací stavy). Pokud tedy chceme, aby normové koeficienty a vztahy mezi zatěžovacími stavy byly brány v úvahu také pro nelineární výpočet, musíme nejdříve normovou kombinaci rozložit na lineární a tyto potom „načíst“ do nelineárních (pomocí právě tohoto tlačítka.

Přečíst více

Jak vytvořit kombinace pro jeřábové dráhy?

Přečíst více

Co znamená zadání nové nelineární kombinace z lineárních kombinací?

Přečíst více

Analysis

Časté otázky uživatelů kladené členům našeho týmu technické podpory.

Přečíst více

Chyba: Konstrukce je nestabilní

Přečíst více

Chybové hlášky, které mohou nastat při spuštění modální analýzy.

Přečíst více

V řešiči u celé řady nelineárních výpočtů existují výchozí hodnoty tolerance. Poměr přesnosti řešiče v nastavení řešiče (Nastavení > Nastavení výpočtu > Pokročilé nastavení řešiče > Nelinearity) umožňuje upravit tyto výchozí tolerance.

Přečíst více

Při návrhu nosníků je velmi klíčovým okamžikem volba správného modelu. Jedním z důležitých faktorů je výpočet spolupůsobící šířky T-průřezu.

Přečíst více

Tento článek vysvětluje některé časté zdroje numerické nestability.

Přečíst více

Při definování dynamického harmonického zatížení v programu SCIA Engineer se určuje frekvence (a tlumení). Zatížení je zadáno stejně jako statické zatížení. Pokud chcete definovat stejné zatížení s více frekvencemi, je zapotřebí vytvořit více zatěžovacích stavů, ve kterých určíte frekvenci.

Přečíst více

Takové prvky sítě mohou způsobovat nepřesné výsledky. Proto je vhodné je opravit, např. pomocí lokálního zahuštění sítě.

 

Přečíst více

Pokud generujete síť konečných prvků nebo spouštíte výpočet, objeví se chybová hláška "Nesprávná topologie makra 2D. Byla nalezena chyba v makru" s označením entity, kde se problém nachází.

Přečíst více

To znamená, že řešič nerozpoznal žádné uzly, se kterými by mohl být proveden výpočet.

Přečíst více

Neprojde výpočet dle metody Newton–Raphson, ostatní metody projdou:

Přečíst více

Norma EC EN 1995-1-1 říká v článku 2.2.2 analýza konstrukce se musí provést s použitím těchto hodnot tuhostních vlastností.

Přečíst více

Jak nastavit dynamický výpočet na konstrukci předpínanou pomocí volných kabelů?

Přečíst více

Lokální nelinearity prutu a dynamický výpočet

Přečíst více

Results

Žebra jsou nedílnou součástí konstrukcí. V minulosti počítali statici tyto konstrukce jako plošné desky a žebra se uvažovala jen přibližně (jako T-průřez). Díky 3D skořepinovému modelu lze tato žebra modelovat přesněji jako excentricky umístěné nosníky. Článek vysvětluje vyhodnocení vnitřních sil v žebrech.

Přečíst více

Deformace 1D a 2D prvků v konstrukci může být zobrazeno jednak odděleně, ale také deformace konstrukce jako celku. Níže je přehled možného zobrazení deformací ve SCIA Engineer.

Přečíst více

Tabulkové výsledky jsou novou funkcí, která nabízí uživateli možnost prohlížet výsledky v tabulkové formě, včetně výsledků výpočtu v uzlech, na 1D a 2D dílcích a včetně posudků.
Podobně jako Tabulkové zadávání i Tabulkové výsledky se otvírají přes nabídku Nástrojové lišty.

Přečíst více

Současné přejmenování několika dílců

Tabulkové zadávání umožňuje přejmenování zadaných dílců. Pokud v tabulce vyberete několik dílců najednou, všechny se automaticky přejmenují a přečíslují (jména jednotlivých dílců zůstanou jedinečná).

Přečíst více

Častým prvkem používaným pro podepření stropů budov jsou železobetonová žebra. Ekonomického návrhu lze dosáhnout redukcí teoretických vnitřních sil v koncích nosníku (žebra). SCIA Engineer provádí tuto redukci automaticky pro nosníky podepřené standardní podporou nebo sloupem. Pro nosníky uložené na stěně je třeba použít malý trik. Přečtěte si jak na to...

Přečíst více

Při vizualizaci výsledků na 2D dílcích ve SCIA Engineer může uživatel zvolit 4 různé způsoby zobrazení stejné výsledkové hodnoty: „V uzlech - neprůměrovat“, „V uzlech - průměrovat“, „V uzlech - průměrovat na prvku“ a „Ve středech“.
Podívejte se na rozdíly mezi jednotlivými volbami.

Přečíst více

Patra ve SCIA Engineer jsou nástrojem pro lepší „vertikální“ orientaci v projektu.

Přečíst více

By entering an eccentricity the system line (full) doesn’t coincide with the reference line (aborted) anymore.  The reference line shows the centre of gravity of the cross-section. However, the system line is important to the program, because the system lines determine whether the entities are connected to each other or not. Moreover the supports are also introduced on the system line.

Přečíst více

Ein Schnitt kann angewendet werden, wenn Sie die Ergebnisse nur  über einen bestimmten Teil der Struktur anzeigen möchten. Die einzige Funktion eines Schnitts liegt in der grafischen Ergebnisdarstellung und kann sowohl für 2D- als auch für 1D-Teile angewendet werden. Die Schnitte für 2D-Elemente zeigen die Ergebnisse auf einer Linie durch einen Schnitt, während die Schnitte für 1D-Elemente die Ergebnisse in einem Punkt zeigen.

Přečíst více

SCIA Engineer 14.0 představuje nový způsob prezentování spočtených výsledků: 3D!

Přečíst více

Postup zadání lan a vysvětlení výsledků deformace lan

Přečíst více

Concrete

Rychlá orientace v navržené výztuži a jednoduchá komunikace s kresličem prostřednictvím vizuální prezentace výztuže ve 2D dílcích SCIA Engineer.

Přečíst více

Návrh výztuže může být zejména u velkých modelů zdlouhavý. SCIA Engineer nabízí automatizovaný postup návrhu podélné i smykové výztuže. 

Přečíst více

Během konverze výztuže předpokládané výztuže na skutečné pruty (zejména u starších příkladů) se může objevit chybová hláška „Převod výztuže nebyl proveden, protože typ zóny smykové výztuže je nastaven na Žádná ve výchozím nastavení návrhu“.

Přečíst více

SCIA Engineer nabízí 3 možnosti, jak a kde zobrazit vnitřní síly betonových prvků. Tato otázka vysvětluje, proč existuje tolik možností a jaký je mezi nimi rozdíl…

 

Přečíst více

Častým prvkem používaným pro podepření stropů budov jsou železobetonová žebra. Ekonomického návrhu lze dosáhnout redukcí teoretických vnitřních sil v koncích nosníku (žebra). SCIA Engineer provádí tuto redukci automaticky pro nosníky podepřené standardní podporou nebo sloupem. Pro nosníky uložené na stěně je třeba použít malý trik. Přečtěte si jak na to...

Přečíst více

V tomto článku najdete ucelený přehled typů výztuží ve SCIA Enigineer s ukázkou na příkladu jednoduchého nosníku.

Přečíst více

Pomůže mně Scia engineer  vypočítat potřebnou hlavní výztuž při zadané síle na protlačení za předpokladu, že nechci použít smykovou výztuž na protlačení?

Přečíst více

Smyková výztuž pro protlačení

Přečíst více

Steel

Tuhost propojení mezi dvěma entitami je v první řadě závislá na vybraném prostředí v Datech o projektu.

 

Přečíst více

Aby bylo možné provést posudek ocelové konstrukce na MSP, je třeba specifikovat následující údaje...

Přečíst více

Součinitel využití je ukazatel toho, jak daný průřez využívá maximální kapacitu průřezu...

Přečíst více

Output - Engineering report

V tomto článku naleznete přehled některých novinek v Engineering Reportu přidaných ve verzi SCIA Engineer 15.

Přečíst více

Existují různé způsoby, jak vytvořit obrázek z vašeho modelu SCIA Engineer (s výsledky nebo bez nich). Nejznámější metodou získání screenshotu celé obrazovky je tlačítko Print Screen, lze také použít speciální programy pro snímání obrazovky.

Přečíst více

Jak zobrazit / skrýt panely (dostupné položky, ...) v Engineering Reportu.

Přečíst více

Od verze SCIA Engineer 19.1 nabízí Engineering Report několik nových možností grafické úpravy výstupů.

Přečíst více

Od verze SCIA Engineer 14 lze tvorbu reportů zjednodušit pomocí šablon.

Několik šablon bylo připraveno firmou SCIA, ale uživatelé si mohou snadno vytvářet šablony vlastní.
Obdobu „šablon“ bylo možno využívat již ve starších verzích, ale tam se jednalo o prázdný report, do nějž se všechna data musela kopírovat z nového reportu přes schránku Windows.

Šablony reportů lze používat k vytvoření nových reportů (ve správci Engineering Reportu) nebo je lze vkládat do existujícího reportu ze seznamu dostupných šablon z panelu nových položek. Do jednoho reportu lze vkládat i více šablon.

Šablony reportu obsahují seznam položek reportu. Je-li šablona vložena do reportu, jednotlivé položky se vloží do reportu a stávají se na původní šabloně nezávislé. Lze je pak samostatně upravovat, kopírovat, přesouvat a mazat stejně jako ostatní položky.
V reportu jsou šablony uloženy s následujícími informacemi:

  • hodnoty vlastností
  • rozložení tabulek (TLX)
  • obsah formátovaného textu
  • obsah externích obrázků
  • definice záhlaví a zápatí
  • definice stylu
  • výpočty ze SCIA Design Forms
  • nastavení obrázků (parametry zobrazení, aktivita, vlastnosti výsledků uvnitř obrázků, atd.)

 

Přečíst více

Other topics

Od verze SCIA Engineer 19.1 nabízí Engineering Report několik nových možností grafické úpravy výstupů.

Přečíst více

SCIA Engineer umožňuje exportování projektu do formátu XML. XML je textový soubor, který není závislý na verzi SCIA Engineeru. Díky tomu lze převést projekt z novější verze programu do starší.

Přečíst více

Jedna z klíčových oblastí pro vyšší efektivitu práce, na kterou jsme se zaměřili ve SCIA Engineer 17, je zdokonalená použitelnost. Využíváním zkratek můžete ušetřit mnoho kliknutí, a tudíž i zredukovat čas a pracnost software.

Přečíst více

Používáte pro import modelů do SCIA Engineer formát IFC? Přečtěte si pár tipů pro hladký import a pro efektivní práci s nástroji pro BIM, které Vám pomohou snadněji vytvořit korektní konečně-prvkový model.

Přečíst více

Máme pro Vás pár triků, které vám pomohou zvýšit vaši efektivitu a využít převod modelu (S2A) v AutoConverteru naplno. 

Přečíst více

Tato chybová zpráva může být způsobena špatně generovaným volným zatížením v modelu. Další možnou příčinou, která může vyvolat tuto chybovou zprávu, mohou být nedostatečná práva určitých složek SCIA Engineer.

Přečíst více

Co dělat v případě, že se při otevírání projektu objeví chyba: an unnamed file contains an incorrect path?

Přečíst více

Tato opatření nenabízejí jen řešení pro urychlení výpočtu, ale často také předejdou pádům programu.

Přečíst více

Jak zadat zpevnění dřevěných prvků díky spojení dřevěnou deskou nebo stropem?

Přečíst více

SCIA AutoConverter

Máme pro Vás pár triků, které vám pomohou zvýšit vaši efektivitu a využít převod modelu (S2A) v AutoConverteru naplno. 

Přečíst více