Typy výstuže v SCIA Engineer

Pri návrhu výstuže železobetónových prvkov sa v SCIA Engineer stretnete s niekoľkými termínmi označujúcimi rôzne "typy" výstuže. Nie ste si istí, čo ktorý termín znamená? V tomto článku nájdete ich ucelený prehľad znázornený na príklade jednoduchého nosníka.

Popíšeme tu jednotlivé typy výstuže. Zoradené sú v takom poradí, v akom sa s nimi stretnete pri vlastnom návrhu výstuže.

 

Nutná výstuž

Reinforcement Types in SCIA Engineer 1Nutná výstuž (As,nut) je vypočítaná programom v príkaze "Návrh výstuže". Je to súčet staticky nutnej výstuže (pozdĺžna výstuž vypočítaná pre kombináciu vnútorných síl N + My + Mz + Vy + Vz a pozdĺžna výstuž navrhnutá na ťahovú silu vyvolanú šmykom a krútením) a výstuže vyžadovanej konštrukčnými zásadami. 

 

Predpokladaná výstuž. Základná predpokladaná a prídavná výstuž

Predpokladaná výstuž (As,predpokl) sa použije počas návrhu výstuže. Predpokladaná výstuž je vytvorená programom na základe Vami zadaných parametrov vo "východiskových hodnotách návrhu" alebo v "Dátach 1D prvku". Podrobné nastavenie týchto parametrov sa vykoná prostredníctvom "Knižnice predpokladanej výstuže".

Reinforcement Types in SCIA Engineer 2

Celkové množstvo predpokladanej výstuže vypočíta program ako súčet základnej predpokladanej výstuže a prídavnej výstuže (As,predpokl = As,zákl + As,príd,predpokl):

 • Základná predpokladaná výstuž As,zákl je konštantná po celej dĺžke nosníka a je typicky rozmiestnená do rohov prierezu.
 • Prídavná výstuž As,príd,predpokl sa použije len tam, kde nie je základná výstuž dostatočná. To znamená, že prídavná výstuž nie je (zvyčajne) po dĺžke nosníka konštantná.

  ​Sú dva spôsoby ako počet prútov prídavnej výstuže definovať:
  Prvou možnosťou je definovať presne počet prútov prídavnej výstuže (napr. n = 2). (Tu si prosím uvedomte, ak program vypočíta, že je prídavná výstuž potrebná, vždy použije zadaný počet prútov bez ohľadu na to, či je daný počet dostačujúci či naopak ekonomický.)

  Reinforcement Types in SCIA Engineer 3  Reinforcement Types in SCIA Engineer 4

  Druhou možnosťou je zadať zoznam možných hodnôt, t.j. vypísať rôzne počty prútov, ktoré je možné použiť (napr. n = 0, 2, 3). V tomto prípade, ak je prídavná výstuž potrebná, program vyhodnotí jednotlivé zadané varianty (možné počty prútov) a uplatní najnižší počet prútov, pre ktorý je splnená podmienka požadovanej plochy prídavnej výstuže.

  Reinforcement Types in SCIA Engineer 5  Reinforcement Types in SCIA Engineer 6

       
Dodatočná výstuž

Dodatočná (prídavná) výstuž As,príd,nut je vypočítaná programom v prípade, že predpokladaná výstuž odvodená z aktuálnych nastavení nie je dostatočná na pokrytie nutnej výstuže. Vypočíta sa ako rozdiel medzi nutnou výstužou a (celkovou) predpokladanou výstužou. Inými slovami, jedná sa o výstuž, ktorú treba pridať k predpokladanej výstuži, aby bola splnená podmienka na množstvo potrebnej výstuže. 

Reinforcement Types in SCIA Engineer 7

Všetky doteraz opísané typy výstuže sa uvažujú pri návrhu výstuže. Nie sú však zohľadnené v posudkoch železobetónových prvkov. Pre úspešné vykonanie posudkov je potrebné pracovať ešte s jedným typom výstuže - so zadanou výstužou.

 

Zadaná (skutočná) výstuž

Zadaná výstuž As,skut umožňuje vykonávať posudky výstuže. Výstuž sa zadáva pomocou príkazov zo servisu "výstuž zadanie + úprava".

Reinforcement Types in SCIA Engineer 8  Reinforcement Types in SCIA Engineer 9

 
Viac o práci so zadanou výstužou sa dočítate v nápovede k SCIA Engineer v kapitole "REDES - zadanie skutočnej výstuže".
 

Prečítajte si ďalšie informácie o návrhu železobetónových prvkov v SCIA Engineer

Požiadajte o skúšobnú verziu SCIA Engineer