Prevod projektu do staršej verzie SCIA Engineer cez XML

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

SCIA Engineer umožňuje exportovanie projektu do formátu XML. XML je textový súbor, ktorý nie je závislý na verzii SCIA Engineer. Vďaka tomu možno previesť projekt z novšej verzie do staršej verzie programu.

Funkcie pre export do XML nájdete v hlavnej stromovej ponuke v skupine Nástroje.

Vlastný dialóg na export do XML je podobný klasickému (starému) Dokumentu. Tu vyberiete položky (časti modelu), ktoré sa majú exportovať. Je potrebné dodržať správne poradie položiek, pretože súbor XML je načítaný sekvenčne. Ak teda chcete napríklad importovať nosník, musíte najprv špecifikovať materiál, potom prierez, uzly a nakoniec vlastný nosník.

Preto je nutné dodržať poradie: "Projekt", "Nastavenie", "Knižnice", "Skupiny", "Konštrukcia", "Zaťaženie" a až potom môžete doplniť ďalšie potrebné položky.

V okamihu, keď funkciu na export do XML spustíte, ste vyzvaní k výberu šablóny. To však nie je nutné. Nový XML dokument vytvoríte veľmi ľahko. Výber šablóny preto zrušte a vytvorte nový prázdny XML dokument.

Kliknite na tlačidlo "Nový" a na obrazovke sa otvorí okno s položkami, ktoré je možné vložiť do dokumentu. Vyberte požadovanú položku a kliknite na "<<< Pridať". Tým zvolenú položku vložíte do XML dokumentu. Položky môžete vkladať tiež prostým pretiahnutím.

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Ako už bolo povedané, poradie položiek je veľmi dôležité.

Obrázok ukazuje príklad správneho poradia.

Ak sa stane, že zabudnete vložiť nejakú položku, môžete ju ľahko pridať a export opakovať.

Výsledky však exportovať nesmiete. Model je nutné po načítaní do staršej verzie spočítať.

Pred exportom XML dokumentu je tiež nutné dokument aktualizovať. Ak túto aktualizáciu (obnovenie) neurobíte, tabuľky položiek zostanú prázdne.

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Po aktualizácii už môžete dokument exportovať do XML súboru. 

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML
    
Vyberte priečinok, kam chcete súbor uložiť a kliknite na "Export".

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Exportovaný XML súbor si môžete prezrieť v Internet Exploreri alebo v akejkoľvek inej aplikácii, ktorá je na Vašom počítači nastavená na prezeranie XML súborov.

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Nakoniec XML súbor načítate do staršej verzie SCIA Engineer funkciou "Súbor / Import / XML súbor".

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Ešte môže byť potrebné vykonať niektoré manuálne úpravy. Tie je možné urobiť buď pred exportom (v novšej verzii programu) alebo po importe (v staršej verzii programu).

  1. Je potrebné odstrániť vnútorné hrany, ktoré boli vytvorené funkciou "prepojiť prvky / uzly". Mená všetkých takýchto hrán začínajú (pri použití východiskovej masky mena) "ES", za ktorým nasleduje číslo. Všetky hrany tak ľahko vyberiete z príkazového riadku príkazom "vyb ES *". Hrany je možné zmazať buď pred exportom (v novšej verzii programu) alebo po importe (v staršej verzii programu). Prirodzene je to lepšie urobiť pred exportom.
  2. Farby prierezov a vrstiev sa neexportujú. Tie je nutné v prípade potreby zadať po načítaní do staršej verzie.
  3. Ak Vám niektoré vlastnosti objektov chýbajú, môžete súbor XML editovať a chýbajúce vlastnosti doplniť..

Po načítaní potom musíte spustiť kontrolu dát a prepojiť prvky a uzly.

Tiež skontrolujte hmotnosť konštrukcie pred exportom a po importe. Tým sa uistíte, že Vám žiadna časť konštrukcie nechýba.

XML export možno tiež s výhodou použiť na prečistenie projektov - do XML exportujete iba korektné dáta.