Ako nastaviť posúdenie ocele na Medzný Stav Používateľnosti (MSP)?

Aby bolo možné posúdiť oceľovú konštrukciu na MSP, treba špecifikovať nasledovné údaje:

  • Rozpätie prvkov, ktoré sa majú posúdiť.
  • Limitné priehyby prvkov, ktoré sa majú posúdiť.
  • Nadvýšenie priradené prvkom (voliteľné).

Rozpätie, limitné priehyby a nadvýšenie môžu byť zadávané prostredníctvom dialógu nastavenia vzperu, ku ktorému je možné pristupovať prostredníctvom dialógového okna vlastností prvku (obrázok 1).

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 1: Ako otvoriť dialóg nastavenia vzperu

 

AKO NASTAVIŤ ROZPÄTIE POSUDZOVANÝCH PRVKOV?

Rozpätie 1D prvkov (nosníky, stĺpy) je možné nastaviť (nezávisle na lokálnych smeroch Z a Y) prostredníctvom dialógu nastavenia vzperu, ako je to zvýraznené na obrázku 2:

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 2: Dialóg nastavenia vzperu, nastavenie rozpätia

Na nastavenie rozpätia nezávisle pre lokálny smer Y a Z, je potrebné zvoliť Priehyb z = def z a Priehyb y = def y.

Dialóg však tiež umožňuje určiť, že priehyb v jednom smere je založený na inom zadanom nastavení priehybu / vzperu. Napríklad výber Priehyb z = y-y znamená, že nastavenie pre vychýlenie v smere Z bude rovnaké ako nastavenie pre vybočenie k y-y. Ak na druhú stranu vyberiete Priehyb z = def y, bude nastavenie pre priehyb v smere Z rovnaké ako nastavenie pre priehyb v smere Y (def y).

Ak vyberiete napríklad Priehyb z = def z, môžu byť podpery priehybu povolené / zakázané (bodkovaný trojuholník znamená zakázanú podperu) kliknutím na červené trojuholníky v grafickom okne (obrázok 2, zelená šípka). Rovnaký výsledok je možné dosiahnuť zaškrtnutím / zrušením políčok v časti "Aktívne zábrany pre vzper" v dialógu (obrázok 2). Podpery je možné nastaviť (povoliť / zakázať) iba v uzloch prvkov.

 

AKO NASTAVIŤ LIMITNÉ DEFORMÁCIE?

Medze pre limitné  deformácie je možné nastaviť v dialógu "Nastavenie poľa", obrázok 3. Limitné priehyby je možné nastaviť nezávisle pre lokálny smer Y a Z na základe nastavenia Poľa priehybu, pozri vyššie.

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 3: Možnosti nastavenia limitného priehybu

K dispozícii sú tri možnosti:

  • Pre všetky polia: rovnaké limity deformácií sa použijú pre všetky polia vybraného prvku(ov), obrázok 4.
  • Na pole: na rôzne polia sa použijú rôzne limity deformácií, obrázok 5.
  • Z nastavenia: limitné priehyby sú nastavené z nastavenia ocele a použijú sa pre všetky polia, obrázok 6.

Majte na pamäti, že pole je definované ako vzdialenosť medzi dvoma aktívnymi podperami (trojuholníky s plnou čiarou, obrázok 4). Ak chcete pre vybraný prvok definovať spojité pole, musia byť deaktivované všetky podpery pre stredný priehyb, pozri napríklad obrázok 11.

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 4: Nastavenie limitných deformácií Pre všetky polia 
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 5: Nastavenie limitných deformácií Na pole 
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 6: Nastavenie ocele, medzné priehyby

 

AKO NASTAVIŤ NADVÝŠENIE?

Nadvýšenie môže byť nastavené nezávisle pre lokálny smer Z a Y (na základe aktívnej možnosti Pole priehybu def y alebo def z, pozri odstavec AKO NASTAVIŤ ROZPÄTIE POSUDZOVANÝCH PRVKOV) pomocou rozbaľovacej ponuky zvýraznenej zelenou na obrázku 7:

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 7: Možnosti nastavenia nadvýšenia 

K dispozícii sú štyri možnosti:

  • Bez nadvýšenia: nebude implementované žiadne nadvýšenie.
  • Zadanie nadvýšenia (absolútne): hodnota nadvýšenia bude zadaná pre rozpätie v absolútnych rozmeroch (jednotky dĺžky), obrázok 8.
  • Zadanie nadvýšenia (relatívne): hodnota nadvýšenia bude zadaná pre rozpätie ako relatívne súradnice (jednotky 1 / dĺžka).
  • Z nastavenia: hodnoty nadvýšenia uvedené v nastavení ocele sa použijú na všetky polia (obrázok 9).

 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 8: Zadanie nadvýšenia (absolútne) 

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 9: Nastavenie ocele, Hodnoty nadvýšenia

POZNÁMKA: Nadvýšenie je definované len na lokálnu os z. Ak lokálna os z smeruje dole, musíte zadať zápornú hodnotu, aby ste mali vzostupnú odchýlku.

Vo verzii SCIA 19.1 bude tiež k dispozícii funkcia AutoDesign pre automatický návrh nadvýšenia!

 

AKO ZOBRAZIŤ DEFINOVANÉ NADVÝŠENIE?

Zadané nadvýšenie je možné vizualizovať pomocou ponuky Posudky MSP. Obrázok 10 ukazuje zadané nadvýšenie, ako je znázornené na obrázku 11. Všimnite si, že pre vybraný prút bolo definované jedno súvislé pole (plné trojuholníky len na koncoch prvku).

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 10: Vizualizácia zadaného nadvýšenia

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 11: Zadanie nadvýšenia pre príklad na obrázku 10 


AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ POLE PRE KONZOLU?

Aby sa dosiahli správne výsledky, mala by byť v nastavení vzperu špecifikovaná konzolová podmienka deaktiváciou všetkých podpier poľa okrem podpery na jednom z koncov prúta. Napríklad výsledky uvedené na obrázku 12 sa získajú pre nastavenie uvedené na obrázku 13. Všimnite si, ako je konzolová podmienka správne zadaná pomocou definície polí (jedna podpera, plný trojuholník). Ak takéto nastavenie nie je rešpektované, napríklad podpery poľa sú aktívne na oboch koncoch (obrázok 14), deformácia nie je pre konzolový prvok vypočítaná správne (obrázok 15).

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 12: Správna kontrola priehybu v stĺpe

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 13: Správne nastavenie rozpätia pre konzolový prvok (podopretý je iba jeden koniec)
 
SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 14: Nesprávne nastavenie rozpätia pre konzolový prvok (oba konce sú podopreté)

SCIA Engineer - How to setup steel SLS check?
Obrázok 15: Nesprávna kontrola priehybu v stĺpe