SCIA Engineer: Lokálny súradný systém uzla

Uzol je najjednoduchšou entitou používanou v SCIA Engineer. Uzol je základným prvkom a definuje ďalšie typy entít. Napríklad 1D prvok je primárne určený svojimi dvoma koncovými bodmi, ktoré nie sú nič iné, ako dva uzly.

Každý uzol má určité vlastnosti ako napr.:

 • polohu v modelovacom priestore (t.j. súradnice)
 • súradný systém (používa sa na zadanie smeru u vlastností závislých na smere, ktorými sú napríklad stupne voľnosti).

V predvolenom nastavení sleduje lokálny súradný systém (LSS) uzla smery globálneho súradnicového systému (GSS).

SCIA Engineer Node

Je však možné zadať aj inú orientáciu LSS uzla a tak definovať, že prídavné entity sledujú súradný systém zadaný užívateľom.

 

Definícia LSS uzla

 1. K vytvoreniu nového užívateľského súradnicového systému použite správcu užívateľských súradnicových systémov. Zadajte súradný systém tak, aby jeho osi boli orientované v smere, ktorý potrebujete pre LSS uzla.
  SCIA Engineer Node
 1. Uložte aktuálny užívateľský súradný systém funkciou Nástroje> USS> Uložiť aktuálny USS.
  SCIA Engineer Node SCIA Engineer Node
 1. Vyberte uzol (uzly), kde chcete lokálny súradnicový systém priradiť (pomocou parametrov zobrazenia môžete nastaviť viditeľnosť lokálnych osí uzlov).
  SCIA Engineer Node
 1. V okne vlastností zaškrtnite možnosť LSS. Dialóg potom ponúka zoznam zadaných užívateľských súradnicových systémov. Vyberte užívateľský súradný systém príslušný pre vybraný uzol (vybrané uzly). Teda taký užívateľský súradný systém, ktorého osi sú orientované v smere zamýšľaného lokálneho súradnicového systému uzla.
  SCIA Engineer Node

 

Príklad: Zobrazenie síl v spoji pre LSS uzla

Všeobecne užívateľ použije pre návrh a posúdenie spojov modul Spoje. Niekedy môže byť však užitočné vykonať samostatný návrh a rýchle posúdenie čiastkového styčníka. SCIA Engineer ponúka jednoduché stanovenie vnútorných síl pôsobiacich vo vybranom uzle.
SCIA Engineer Node

Pri zadávaní vstupných hodnôt je nutné vo vlastnostiach zvoliť možnosť LSS.
SCIA Engineer Node

 

Príklad: Zadanie podpery v LSS uzla

Uzlová podpera aj bodová podpera na 1D prvku môže byť orientovaná v globálnom alebo lokálnom súradnicovom systéme. Voľba sa vykoná v tabuľke vlastností podpery.
SCIA Engineer Node